ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.180 Květen 2012

Dekorační tapety – Forma rolí a desek

ČSN
EN 15102+A1

50 3410

 

Decorative wall coverings – Roll and panel form

Revêtements muraux décoratifs – Rouleaux et panneaux

Dekorative Wandbekleidungen – Rollen- und Plattenform

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15102:2007+A1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15102:2007+A1:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15102 (50 3410) z července 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2011. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-3:1994 zavedena v ČSN EN 71-3:1996 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN 12149:1997 zavedena v ČSN EN 12149:1999 (50 0498) Tapety v rolích – Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu

EN 12524 nezavedena1)

EN 12667 zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 12781:2001 zavedena v ČSN EN 12781:2001 (50 3302) Tapety – Specifikace pro korkové desky

EN 13085:2001 zavedena v ČSN EN 13085:2001 (50 3301) Tapety – Specifikace pro korkové tapety v rolích

EN 13238 zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

!EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu"

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 9001:2000 nezavedena2)

EN ISO 11654 zavedena v ČSN EN ISO 11654 (73 0528) Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách – Hodnocení zvukové pohltivosti

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO s. p., Praha, IČ 00311391, Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 15102:2007+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2011

ICS 91.180 Nahrazuje EN 15102:2007

Dekorační tapety – Forma rolí a desek

Decorative wall coverings – Roll and panel form 

Revêtements muraux décoratifs – Rouleaux
et panneaux

Dekorative Wandbekleidungen –
Rollen- und Plattenform

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2007-09-23 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2011-08-04.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15102:2007+A1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Charakteristiky 8

4.1 !Reakce na oheň" 8

4.2 Uvolňování formaldehydu 9

4.3 !Uvolňování jiných nebezpečných látek" 9

4.3.1 Těžké kovy a určité prvky 9

4.3.2 Uvolňování monomeru vinylchloridu 10

4.4 Absorpce zvuku 10

4.5 Tepelná odolnost 10

5 Hodnocení shody 10

5.1 Všeobecně 10

5.2 Počáteční zkoušky typu 11

5.2.1 Všeobecně 11

5.2.2 Odběr vzorků, zkoušení a kritéria shody 11

5.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) (interní hodnocení shody) 12

6 Značení a označování 12

Příloha A (normativní) Řízení výroby u výrobce (FPC) 13

A.1 Všeobecně 13

A.2 Všeobecné požadavky 13

A.3 Zařízení 13

A.3.1 Zkoušení 13

A.3.2 Výroba 13

A.4 Suroviny 13

A.5 Zkoušení a hodnocení výrobku 14

A.6 Neshodné výrobky 14

A.7 Sledovatelnost 14

A.8 !Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce (FPC) 14

A.9 Průběžný dohled řízení výroby" 15

Příloha B (normativní) !Rozšířené použití pravidel uvnitř skupiny výrobků pro zkoušky reakce na oheň 16

B.1 Odběr vzorků 16

B.2 Parametr výrobku, který má vliv na požární vlastnosti tapet 16

B.3 Parametry konečného použití 16

B.4 Zkoušky prováděné podle EN 13823 určené pro rozšířené použití 16

B.4.1 Průzkum skupiny výrobků na různé parametry 16

B.4.2 Použití zkušebních výsledků získaných během prvního kroku 16

B.5 Zkoušky provedené podle EN ISO 11925-2 určené pro rozšířené použití 17

B.5.1 Průzkum skupiny výrobků na různé parametry 17

B.5.2 Použití zkušebních výsledků získaných během prvního kroku" 17

Strana

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/106/EHS,
směrnicí EU pro stavební výrobky 18

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 18

ZA.2 Postupy pro posouzení shody tapetových výrobků ve formě rolí nebo desek 19

ZA.2.1 Systémy posuzování shody 19

ZA.2.2 ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě 21

ZA.3 Značení a označování CE 21

ZA.3.1 Všeobecné informace pro označení CE 21

ZA.3.2 Minimální informace o označení CE 21

ZA.3.3 Úplná informace o označení CE 22

Bibliografie 24

Předmluva

Tento dokument (EN 15102:2007+A1:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 99 Tapety, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s touto normou v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument zahrnuje změnu A1, schválenou CEN dne 2011-08-04.

Tento dokument nahrazuje EN 15102:2007.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato evropská norma se používá pro všechny formy tapetových výrobků v rolích a ve formě desek, jak je definováno v EN 235, dodávaných pro zavěšování na vnitřní stěny, příčky nebo stropy pomocí lepidla, jejich primární účel je dekorační. Avšak určité tapetové výrobky mohou vykazovat menší vlastnosti absorpce zvuku a tepelné odolnosti.

Také slouží pro vyhodnocení shody výrobků s požadavky této normy.

Nepoužívá se pro tapety, jejichž primární účel je strukturální nebo ochranný (např. bariéra proti páře nebo vlhkosti).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.