ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.97; 97.145 Květen 2016

Žebříky –
Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

ČSN
EN 131-1
ed. 2

49 3830

 

Ladders –
Part 1: Terms, types, functional sizes

Échelles –
Partie 1: Terminologie, types, dimensions fonctionnelles

Leitern –
Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-11-30 se nahrazuje ČSN EN 131-1+A1 (49 3830) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 131-1:2015 dovoleno do 2016-11-30 používat dosud platnou ČSN EN 131-1+A1 (49 3830) z prosince 2011.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou popsány v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 131-2 zavedena v ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

EN 131-3 zavedena v ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky – Část 3: Návody k používání

EN 131-4:2007 zavedena v ČSN EN 131-4:2007 (49 3830) Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

Souvisící ČSN

ČSN EN 131-6 (49 3830) Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky

ČSN EN 131-7 (49 3830) Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

ČSN EN 14183 (49 3835) Schůdky

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Hanzlová

EVROPSKÁ NORMA EN 131-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Listopad 2015

ICS 01.040.97; 97;145 Nahrazuje EN 131-1:2007+A1:2011

Žebříky –
Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

Ladders –
Part 1: Terms, types, functional sizes 

Échelles –
Partie 1: Terminologie, types, dimensions fonctionnelles

Leitern –
Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 131-1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Funkční rozměry 14

4.1 Obecně 14

4.2 Opěrné příčlové žebříky 15

4.2.1 Obecně 15

4.2.2 Jednodílné opěrné příčlové žebříky 15

4.2.3 Nastavovací žebřík 16

4.2.4 Výsuvné žebříky 17

4.3 Dvojité příčlové žebříky 18

4.4 Víceúčelové žebříky 19

4.4.1 Obecně 19

4.4.2 Dvoudílný víceúčelový žebřík 19

4.4.3 Třídílný víceúčelový žebřík 21

4.5 Opěrné stupadlové žebříky 22

4.6 Dvojité stupadlové žebříky 23

4.7 Dvojitý příčlový a stupadlový žebřík 25

Příloha A (informativní) Odchylky typu A 26

Bibliografie 27

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 131-1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 93 Žebříky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 131-1:2007+A1:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Ve srovnání s EN 131-1:2007+A1:2011 byly provedeny dále uvedené úpravy s cílem zvýšit stabilitu žebříků při jejich používání:

  1. na obrázcích byly doplněny stabilizační prvky nebo byla uvedena větší šířka dolního konce žebříku;

  2. do kapitoly 3 byly doplněny další termíny 3.48, 3.49 a 3.50 týkající se stabilizačních prvků;

  3. pro opěrné žebříky byly v 4.2.1, v tabulce 2 a v tabulce 6 uvedeny požadavky na minimální šířku dolního konce žebříku.

EN 131 Žebříky je souborem norem o žebřících:

Normy tohoto souboru jsou uvedeny v kapitole 2 a v Bibliografii.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné konstrukční charakteristiky žebříků.

Norma platí pro přenosné žebříky.

Norma neplatí pro žebříky konstruované pro zvláštní profesionální použití, jako jsou požární žebříky, střešní žebříky a pojízdné žebříky.

POZNÁMKA 1 Pro žebříky s několika kloubovými spoji platí EN 131-4.

POZNÁMKA 2 Pro teleskopické žebříky platí EN 131-6.

POZNÁMKA 3 Pro pojízdné žebříky s plošinou platí EN 131-7.

POZNÁMKA 4 Tato norma neplatí pro schůdky, pro něž platí EN 14183.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.