ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.10 Listopad 2015

Překližované desky – Požadavky

ČSN
EN 636+A1

49 2419

 

Plywood – Specification

Contreplaqué – Exigences

Sperrholz – Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 636:2012+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 636:2012+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 636 (49 2419) z března 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z prosince 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 310 zavedena v ČSN EN 310 (49 0147) Desky ze dřeva – Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

EN 314-1 zavedena v ČSN EN 314-1 (49 0173) Překližované desky – Kvalita lepení – Část 1: Zkušební metody

EN 314-2 zavedena v ČSN EN 314-2 (49 0173) Překližované desky – Kvalita lepení – Část 2: Požadavky

EN 315 zavedena v ČSN EN 315 (49 2404) Překližované desky – Rozměrové tolerance

EN 318 zavedena v ČSN EN 318 (49 0145) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva – Zisťovanie vlhkosti

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva – Zisťovanie hustoty

EN 324-1 zavedena v ČSN EN 324-1 (49 0182) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrů desek – Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky

EN 324-2 zavedena v ČSN EN 324-2 (49 0182) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrů desek – Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

EN 326-2+A1 zavedena v ČSN EN 326-2+A1 (49 0184) Desky na bázi dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby

EN 326-3 zavedena v ČSN EN 326-3 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 3: Přejímka zásilky desek

EN 335:2013 zavedena v ČSN EN 335:2013 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

EN 594 zavedena v ČSN EN 594 (73 2076) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem

EN 596 zavedena v ČSN EN 596 (73 2075) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem

EN 635-1 zavedena v ČSN EN 635-1 (49 2405) Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 1: Všeobecně

EN 635-2 zavedena v ČSN EN 635-2 (49 2405) Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 2: Listnaté dřeviny

EN 635-3 zavedena v ČSN EN 635-3 (49 2405) Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 3: Jehličnaté dřeviny

CEN/TS 635-4 nezavedena

EN 635-5 zavedena v ČSN EN 635-5 (49 2405) Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 5: Metody měření a vyjádření znaků a vad

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 717-2 zavedena v ČSN EN 717-2 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

EN 789 zavedena v ČSN EN 789 (73 1780) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva

EN 1058 zavedena v ČSN EN 1058 (73 1715) Desky na bázi dřeva – Určování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

ENV 1156 nezavedena

EN 1195 zavedena v ČSN EN 1195 (73 2078) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Působení nosných podlah

EN 12369-2 zavedena v ČSN EN 12369-2 (49 1717) Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Překližované desky

EN 13446 zavedena v ČSN EN 13446 (49 0156) Desky ze dřeva – Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků

EN 13810-1 zavedena v ČSN EN 13810-1 (49 2139) Desky na bázi dřeva – Plovoucí podlahy – Část 1: Specifikace vlastností a požadavky

CEN/TS 13810-2 zavedena v ČSN CEN/TS 13810-2 (49 2139) Desky na bázi dřeva – Plovoucí podlahy – Část 2: Metody zkoušení

EN 13986 zavedena v ČSN EN 13986 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení

EN 14272 zavedena v ČSN EN 14272 (49 2408) Překližované desky – Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN 313-1 (49 0013) Překližované desky – Klasifikace a terminologie – Část 1: Klasifikace

ČSN EN 313-2 (49 0013) Překližované desky – Klasifikace a terminologie – Část 2: Terminologie

ČSN EN 12871 (73 1719) Desky na bázi dřeva – Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách

ČSN EN 1995-1-1(73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Vítězslav Gaja

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

 

EVROPSKÁ NORMA EN 636:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 79.060.10 Nahrazuje EN 636:2012

Překližované desky – Požadavky

Plywood – Specifications 

Contreplaqué – Exigences

Sperrholz – Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-08-11 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2014-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 636:2012+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 11

4 Značky a dolní indexy 11

5 Klasifikační systém 11

6 Obecné požadavky 13

6.1 Rozměrové tolerance 13

6.2 Mechanické charakteristiky 13

6.2.1 Obecné použití (nekonstrukční použití) 13

6.2.2 Konstrukční použití 13

6.3 Únik formaldehydu 13

6.3.1 Klasifikace 13

6.3.2 Klimatizace zkušebních těles 14

6.3.2.1 Řízení výroby 14

6.3.2.2 Cizí dohled 14

7 Požadavky na překližovanou desku pro použití v suchém prostředí 14

7.1 Kvalita lepení 14

7.2 Biologická trvanlivost 14

8 Požadavky na překližovanou desku pro použití ve vlhkém prostředí 14

8.1 Kvalita lepení 14

8.2 Biologická trvanlivost 14

9 Požadavky na překližovanou desku pro použití ve venkovním prostředí 15

9.1 Kvalita lepení 15

9.2 Biologická trvanlivost 15

10 Doplňkové vlastnosti 15

11 Ověření shody 15

11.1 Obecně 15

11.2 Cizí dohled 15

11.3 Řízení výroby 15

12 Označení, identifikace a dokumentace 16

12.1 Desky značené uvnitř evropského hospodářského prostoru pro použití ve stavebnictví 16

12.2 Ostatní desky 16

Příloha A (normativní) Doplňkové vlastnosti 17

Příloha B (informativní) Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Definice tříd použití pro biologické napadení –
Použití na překližované desky 18

B.1 Obecně 18

B.2 Třída použití 1 18

B.3 Třída použití 2 18

B.4 Třída použití 3 18

B.5 Třída použití 4 18

B.6 Třída použití 5 19

Strana

B.7 Souhrn tříd použití pro překližované desky 19

B.8 Návod pro použití na překližované desky 20

B.8.1 Úvod 20

B.8.2 Obecné rozhodování 20

B.8.3 Obecná opatření 20

B.8.4 Trvanlivost (přirozená nebo upravená) překližovaných desek 20

Bibliografie 21

Předmluva

Tento dokument (EN 636:2012+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 112 Desky na bázi dřeva, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1, schválenou CEN dne 2014-12-27.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument nahrazuje !EN 636:2012".

!Odstraněný text"

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

!Tato evropská norma stanoví požadavky na překližované desky definované v EN 313-2 pro všeobecné použití (mimo stavebnictví) a ve stavebnictví v suchém, vlhkém a venkovním prostředí. Uvádí systém klasifikace založený na ohybových vlastnostech.

POZNÁMKA 1 Tato evropská norma je citována v EN 13986 pro použití ve stavebnictví.

Tuto normu lze použít i pro všechny překližované desky, včetně foliovaných nebo s nátěrem, ale nevztahuje se na materiály nebo postupy používané pro fólie nebo nátěr. Dále se nevztahuje na materiály nebo postupy použité ke zlepšení biologické trvanlivosti.

POZNÁMKA 2 Pro další informace o biologické trvanlivosti a potenciální potřebu ochranného ošetření, v závislosti na použití, se lze odkázat na CEN/TS 1099.

Hodnoty uváděné v kapitole 4 této normy jsou vlastnostmi výrobku, ale nejsou charakteristickými hodnotami pro výpočty při navrhování.

POZNÁMKA 3 Charakteristické hodnoty (např. pro výpočty při navrhování podle EN 1995-1-1) se uvádějí buď v normě
EN 12369-2 založené na klasifikačním systému uvedeném v této normě, nebo jsou udávány výrobcem na základě zkoušek podle EN 789, EN 1058 a ENV 1156.

Tato norma podává další informace o doplňkových vlastnostech pro určité účely použití."

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.