ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145 Říjen 2015

Žebříky –
Část 6: Teleskopické žebříky

ČSN
EN 131-6

49 3830

 

Ladders –
Part 6: Telescopic ladders

Échelles –
Partie 6: Échelles télescopiques

Leitern –
Teil 6: Teleskopleitern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-6:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-6:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 131-1:2007+A1:2011 zavedena v ČSN EN 131-1+A1:2011 (49 3830) Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

EN 131-2:2010+A1:2012 zavedena v ČSN EN 131-2+A1:2012 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

EN 131-3:2007 zavedena v ČSN EN 131-3:2007 (49 3830) Žebříky – Část 3: Návody k používání

EN 131-4:2007 zavedena v ČSN EN 131-4:2007 (49 3830) Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

Souvisící ČSN

ČSN EN 131-7 (49 3830) Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

ČSN EN 581-1 (91 3010) Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1147 (38 9800) Přenosné žebříky pro hasiče

ČSN EN 10088-2 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

ČSN EN 14183 (49 3835) Schůdky

ČSN EN 61478 (35 9734) Práce pod napětím – Izolační žebříky

ČSN EN ISO 472:2013 (64 0001) Plasty – Slovník

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Hanzlová

EVROPSKÁ NORMA EN 131-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 97.145

Žebříky –
Část 6:Teleskopické žebříky

Ladders –
Part 6: Telescopic ladders 

Échelles –
Partie 6: Échelles télescopiques

Leitern –
Teil 6: Teleskopleitern

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 131-6:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Funkční rozměry 8

4.1 Obecné rozměry 8

4.2 Specifické rozměry 8

5 Požadavky 8

5.1 Obecné požadavky 8

5.2 Vzdálenost mezi příčlemi/stupadly 8

5.3 Dodatečné požadavky týkající se horního konce opěrných žebříků 8

5.4 Uzamknutí příčlových/stupadlových dílů 8

5.5 Provedení 9

6 Zkoušení 9

6.1 Obecně 9

6.2 Zkouška pádem 9

6.3 Zkouška pevnosti bočnic 9

6.4 Zkouška průhybu bočnic 10

6.5 Zkouška bočního průhybu žebříku 11

6.6 Zkouška dolních konců bočnic 11

6.7 Zkouška pevnosti příčlí/stupadel 11

6.7.1 Zkouška pevnosti příčlí/stupadel – Uzamknutá poloha 11

6.7.2 Zkouška pevnosti příčlí/stupadel – Odemknutá poloha 12

6.7.3 Zkouška příčlí/stupadel krutem 13

6.7.4 Zkouška příčlí/stupadel tahem 13

6.8 Zkouška prvků proti nežádoucímu rozevření a kloubů dvojitých žebříků 13

6.9 Zkouška uzamykacího mechanismu 14

6.9.1 Cyklická zkouška uzamykacího mechanismu 14

6.9.2 Statická zkouška uzamykacího mechanismu 15

6.9.3 Cyklická zkouška kloubových spojů 15

6.9.4 Požadavky 15

6.10 Zkouška patek tahem 15

6.11 Zkouška krutem na délce žebříku 15

6.12 Metody zkoušení žebříků z plastu 16

6.13 Metody zkoušení čepů příčlí/stupadel z plastu 16

7 Značení a návody k používání 16

7.1 Obecně 16

7.2 Značení 16

7.3 Návod k používání 17

Příloha A (normativní) Posloupnost zkoušek 18

Příloha B (informativní) Odchylky typu A 19

B.1 Odchylky Nizozemska 19

B.2 Odchylka Švédska 20

Bibliografie 21

 

Předmluva

Tento dokument (EN 131-6:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 93 Žebříky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato evropská norma je jednou ze souboru norem týkajících se žebříků. Ostatní normy tohoto souboru jsou
uvedeny v kapitole 2 a v bibliografii.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení a definuje termíny týkající se opěrných a dvojitých teleskopických žebříků.

Žebříky s výsuvnými prvky nejsou předmětem této části EN 131.

Tato část normy je učena k použití spolu s EN 131-1:2007+A1:2011, EN 131-2:2010+A1:2012, EN 131-3:2007
a, je-li to vhodné, EN 131-4:2007.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.