ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145 Prosinec 2013

Žebříky –
Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

ČSN
EN 131-7

49 3830

 

Ladders –
Part 7: Mobile ladders with platform

Échelles –
Partie 7: Échelles mobiles avec plate-forme

Leitern –
Teil 7: Mobile Podestleitern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-7:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-7:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 131-2zavedena v ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

EN 131-3zavedena v ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky – Část 3: Návody k používání

Souvisící ČSN

ČSN EN 50528 (35 9709)Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

ČSN EN 1147 (38 9800)Přenosné žebříky pro hasiče

ČSN EN 131-1+A1 (49 3830)Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

ČSN EN 131-4 (49 3830)Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

ČSN EN 14183 (49 3835)Schůdky

ČSN EN 14975+A1 (49 3840)Půdní schody žebříkového typu – Požadavky, značení a zkoušení

ČSN EN 1004 (73 8112)Pojízdná pracovní dílcová lešení – Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost

ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280)Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi

ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280)Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (přejímá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES (2001/45/EC) ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS (89/655/EEC) o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Jursíková, Ph.D.

EVROPSKÁ NORMA EN 131-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2013

ICS 97.145

Žebříky –
Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

Ladders –
Part 7: Mobile ladders with platform 

Échelles –
Partie 7: Échelles mobiles avec plate-forme

Leitern –
Teil 7: Mobile Podestleitern

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-05-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 131-7:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 8

4.1 Obecně 8

4.2 Povrchová úprava 9

4.3 Materiály 9

4.4 Stabilizační prvek 9

4.5 Závaží 9

5 Rozměrové požadavky 9

5.1 Výstupná ramena 9

5.2 Podpěrná ramena 10

5.3 Plošina a okopová lišta 10

5.4 Pracovní plocha 10

5.5 Kolečka a otočná rejdovací kolečka 11

5.6 Prevence pádu: ochranná zábradlí, prostřední zábradlí 11

5.7 Madla 12

6 Zkoušení 13

6.1 Obecně 13

6.2 Zkouška stupadel, příčlí, širokých příčlí krutem 13

6.3 Zkouška pevnosti stupadel, příčlí, širokých příčlí v ohybu 13

6.4 Zkouška plošiny a kompletního výrobku 13

6.5 Zkouška pevnosti ochranného zařízení v ohybu 14

6.6 Zkoušení bočního madla 15

6.7 Zkouška stability 15

6.8 Zkouška tuhosti 16

6.9 Zkouška výrobků vybavených odpruženými kolečky 17

6.10 Zkouška vyklopení plošiny 18

6.11 Zkouška pojistných prvků proti nežádoucímu rozevření 18

6.12 Zkouška závěsných zařízení (háků) 18

6.13 Zkouška dolních konců bočnic 18

6.14 Zkouška patek žebříku tahem 18

6.15 Metody zkoušení žebříků z plastu 18

6.16 Trvanlivost (nesmazatelnost) značení 18

7 Značení, návody k používání a bezpečnostní pokyny 18

7.1 Značení 18

7.2 Návody k používání 19

Bibliografie 20 

Předmluva

Tento dokument (EN 131-7:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 93 Žebříky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma je jednou z řady norem týkajících se žebříků. Ostatní normy této řady jsou uvedeny
v kapitole 2 a v bibliografii.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné charakteristiky pro navrhování pojízdných žebříků s plošinou. Norma platí pro pojízdné žebříky s pracovní plošinou o maximální ploše 1 m2 a v maximální výšce 5 m, které jsou určeny k použití vždy jen jednou osobou. Maximální zatížení je 150 kg, které zahrnuje maximální kombinované zatížení uživatele a jakýchkoli nástrojů (nářadí), výstroje (zařízení) a materiálů.

Norma neplatí pro přenosné žebříky podle EN 131-1, pro přenosné žebříky podle EN 131-4, pro přenosné žebříky pro hasiče podle EN 1147, pro půdní schody žebříkového typu podle EN 14975, pro schůdky podle EN 14183, pro schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí podle EN ISO 14122-3 a pro izolační žebříky podle EN 50528.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.