ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.20 Duben 2011

Třískové desky – Požadavky

ČSN
EN 312

49 2614

Particleboards – Specifications

Panneaux de particules – Exigences

Spanplatten – Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 312:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 312:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 312 (49 2614) z ledna 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Byly přidány tloušťkové třídy v oblasti tenkých desek a změněny hodnoty požadavků u některých vlastností v některých tloušťkových třídách.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 120 zavedena v ČSN EN 120 (49 2657) Drevné materiály. Zisťovanie obsahu formaldehydu. Extrakčný postup zvaný „perforátorová metóda"

EN 309:2005 zavedena v ČSN EN 309:2005 (49 0011) Třískové desky – Definice a klasifikace

EN 310 zavedena v ČSN EN 310 (49 0147) Desky ze dřeva – Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

EN 311 zavedena v ČSN EN 311 (49 0159) Desky ze dřeva – Přídržnost povrchu – Zkušební metoda

EN 317 zavedena v ČSN EN 317 (49 0166) Třískové a vláknité desky – Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

EN 318 zavedena v ČSN EN 318 (49 0145) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu

EN 319 zavedena v ČSN EN 319 (49 0151) Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

EN 321 zavedena v ČSN EN 321 (49 0149) Desky ze dřeva – Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

EN 324-1 zavedena v ČSN EN 324-1 (49 0182) Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky

EN 324-2 zavedena v ČSN EN 324-2 (49 0182) Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

EN 326-2 zavedena v ČSN EN 326-2 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 2: Kontrola kvality ve výrobě

EN 326-3 zavedena v ČSN EN 326-3 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 3: Přejímka izolované dávky desek

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 1087-1 zavedena v ČSN EN 1087-1 (49 0165) Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška

EN 12871 zavedena v ČSN EN 12871 (73 1719) Desky na bázi dřeva – Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách

EN 13986:2004 zavedena v ČSN EN 13986:2005 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení

ISO 3340 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 312
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2010

ICS 79.060.20 Nahrazuje EN 312:2003

Třískové desky – Požadavky

Particleboards – Specifications 

Panneaux de particules – Exigences

Spanplatten – Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-07-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 312:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Předmluva

Tento dokument (EN 312:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identic-kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 312:2003.

Ve srovnání s EN 312:2003 byly provedeny následující hlavní změny:

  1. byly přidány nové tloušťkové třídy;

  2. byly změněny některé hodnoty pro pevnost v ohybu, modul pružnosti a bobtnání.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zveřejnit tuto evropskou normu: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slo-venska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Klasifikace desek 7

5 Všeobecné požadavky pro všechny typy desek 8

6 Požadované hodnoty 8

7 Požadavky na desky pro všeobecné použití v suchém prostředí (typ P1) 9

8 Požadavky na desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí (typ P2) 9

9 Požadavky na nenosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (typ P3) 9

9.1 Všeobecně 9

9.2 Mechanické vlastnosti a bobtnání 9

9.3 Vlhkuvzdornost 10

10 Požadavky na nosné desky pro použití v suchém prostředí (typ P4) 10

11 Požadavky na nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (typ P5) 11

11.1 Všeobecně 11

11.2 Mechanické vlastnosti a bobtnání 11

11.3 Vlhkuvzdornost 11

12 Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití v suchém prostředí (typ P6) 12

13 Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (typ P7) 12

13.1 Všeobecně 12

13.2 Mechanické vlastnosti a bobtnání 12

13.3 Vlhkuvzdornost 13

14 Doplňkové vlastnosti 13

15 Ověřování shody 13

15.1 Všeobecně 13

15.2 Cizí dohled 14

15.3 Řízení výroby 14

16 Označení 14

16.1 Desky označované v evropském hospodářském prostoru pro použití ve stavebnictví 14

16.2 Ostatní desky 14

Příloha A (normativní)  Dobrovolný barevný kódovací systém pro třískové desky 15

Bibliografie 16


1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na plošně lisované nebo kalendrované neopláštěné třískové desky definované v EN 309.

POZNÁMKA 1 Tato norma je citována v EN 13986 pro použití ve stavebnictví. Výrobky specifikované v této normě jsou uvedeny v EN 13986 jako třískové desky pojené syntetickými lepidly.

Hodnoty uváděné v této normě jsou vlastnostmi výrobku, ale nejsou charakteristickými hodnotami pro výpočty při navrhování.

POZNÁMKA 2 Charakteristické hodnoty (např. pro výpočty při navrhování podle EN 1995-1-1) jsou uvedeny buď v EN 12369-1 nebo stanoveny zkoušením podle EN 789, EN 1058 a ENV 1156.

Tato norma podává další informace o doplňkových vlastnostech pro určité účely použití.

POZNÁMKA 3Třískové desky shodné s touto normou mohou být uváděny jako desky P1 až P7. Desky typu P4 až P7 jsou určeny pro navrhování a konstrukce nosných a výztužných stavebních prvků, tj. stěn, podlah, střech a I-nosníků (viz EN 1995-1-1 a/nebo prováděcí normy).

Tato norma neplatí pro výtlačně lisované třískové desky a pazdeřové desky, které jsou normalizované v EN 14755 a případně EN 15197.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.