ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.50; 79.040 Leden 2011

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě

ČSN
EN 12490

49 0676

 

Durability of wood and wood-based products – Preservative-treated solid wood – Determination of the penetration
and retention of creosote in treated wood

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Bois massif traité avec un produit de préservation – Détermination
de la pénétration et da la rétention de créosote dans le bois traité

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten – Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz – Bestimmung der Eindringtiefe und der Aufnahme von Kreosot (Teerimprägnieröl) in behandeltem Holz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12490:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12490:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12490 (49 0676) z prosince 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V normě nebyly provedeny žádné technické změny.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 351-1 zavedena v ČSN EN 351-1 (49 0674) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

EN 351-2 zavedena v ČSN EN 351-2 (49 0674) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky

EN ISO 3696:1995 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 3131 zavedena v ČSN 49 0108 Drevo. Zisťovanie hustoty

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 12490
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2010

ICS 71.100.50; 79.040 Nahrazuje EN 12490:1998

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě

Durability of wood and wood-based products – Preservative-treated solid wood – Determination of the penetration and retention of creosote in treated wood 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Bois massif traité avec un produit de préservation – Détermination de la pénétration et de la rétention
de créosote dans le bois traité

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten –
Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz – Bestimmung der Eindringtiefe und der Aufnahme
von Kreosot (Teerimprägnieröl) in behandeltem Holz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-05-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska. Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12490:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Předmluva

Tento dokument (EN 12490:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 38 „Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identic-kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12490:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zveřejnit tuto evropskou normu: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Odběr dřeva ošetřeného kreozotem pro stanovení průniku a příjmu kreozotu 7

4.1 Všeobecné požadavky 7

4.2 Specifické požadavky pro zkušební vzorky pro stanovení průniku 7

4.3 Specifické požadavky pro zkušební vzorky pro stanovení přijmu 7

5 Stanovení průniku kreozotu v ošetřeném dřevě 8

6 Stanovení příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě 8

6.1 Činidla 8

6.2 Přístroj 8

6.3 Příprava odlučovače vody a chladiče před extrakcí 10

6.4 Postup extrakce kreozotu ze složeného vzorku 10

6.5 Vyjádření výsledků 10

7 Protokol o zkoušce 11

Příloha A (informativní)  Stanovení hranice mezi bělovým a jádrovým dřevem 12

A.1 Předmět 12

A.2 Borovice 12

A.2.1 Činidla 12

A.2.2 Postup 12

A.3 Douglaska 12

A.3.1 Činidla 12

A.3.2 Postup 12

Příloha B (informativní)  Hustota některých vybraných dřevin, které jsou běžně ošetřené kreozotem 13

Bibliografie 14


1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje referenční metodu pro stanovení průniku a příjmu kreozotu v jím čerstvě ošetřeném dřevě, hlavně aby se zjistilo, zda je ošetřené dřevo ve shodě s požadavky popsanými v EN 351-1. Poskytuje také návod na získání zkušebních těles a na zacházení s nimi mezi vzorkováním a analýzou.

POZNÁMKA V každodenní praxi v závodě mohou být používány pro stanovení příjmu další metody (např. vážením na základě vsázky před a po ošetření), za předpokladu, že může být prokázán významný vztah s touto metodou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.