ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.20; 79.080 Září 2009

Vrstvené dřevo (LVL) –
Definice, klasifikace a specifikace

ČSN
EN 14279+A1

49 2920

 

Laminated Veneer Lumber (LVL) – Definitions, classification and specifications

Lamibois (LVL) – Définitions, classification et spécifications

Furnierschichtholz (LVL) – Definitionen, Klassifizierung und Spezifikationen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14279:2004+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14279:2004+A1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14279 (49 2920) z července 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Změny nemají charakter věcných, ale pouze formálních změn.

Citované normy

EN 310 zavedena v ČSN EN 310 (49 0147) Desky ze dřeva – Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

EN 314-1 zavedena v ČSN EN 314-1 (49 0173) Překližované desky – Kvalita lepení – Část 1: Zkušební postupy

EN 314-2 zavedena v ČSN EN 314-2 (49 0173) Překližované desky – Kvalita lepení – Část 2: Požadavky

EN 315 zavedena v ČSN EN 315 (49 2404) Překližované desky – Rozměrové tolerance

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva – Zisťovanie vlhkosti

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva – Zisťovanie hustoty

EN 324-1 zavedena v ČSN EN 324-1 (49 0182) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrů desek – Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky

EN 324-2 zavedena v ČSN EN 324-2 (49 0182) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrů desek – Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

EN 326-2 zavedena v ČSN EN 326-2 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 2: Kontrola kvality ve výrobě

EN 326-3 zavedena v ČSN EN 326-3 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 3: Přejímka izolované dávky desek

EN 335-3 zavedena v ČSN EN 335-3 (49 0080) Trvanlivost dřeva a výrobků ze dřeva – Definice tříd ohrožení pro biologické napadení – Část 3: Aplikace na desky ze dřeva

EN 408 zavedena v ČSN EN 408 (73 2072) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo –
Zjišťování některých fyzikálních a mechanických vlastností

EN 635-2 zavedena v ČSN EN 635-2 (49 2405) Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 2: Listnaté dřeviny

EN 635-3 zavedena v ČSN EN 635-3 (49 2405) Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 3: Jehličnaté dřeviny

EN 635-5 zavedena v ČSN EN 635-5 (49 2405) Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 5: Metody měření a vyjádření znaků a vad

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 717-2 zavedena v ČSN EN 717-2 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

EN 789 zavedena v ČSN EN 789 (73 2077) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva

EN 1058 zavedena v ČSN EN 1058 (73 1715) Desky na bázi dřeva – Určování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

EN 13986:2004 zavedena v ČSN EN 13986:2005 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví –
Charakteristiky, hodnocení shody a označení

EN 14374 zavedena v ČSN EN 14374 (73 2839) Dřevěné konstrukce – Vrstvené dřevo na nosné účely – Požadavky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 7.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová

EVROPSKÁ NORMA EN 14279:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
Březen 2009
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.20; 79.080 Nahrazuje EN 14279:2004

Vrstvené dřevo (LVL) –
Definice, klasifikace a specifikace

Laminated Veneer Lumber (LVL) –
Definitions, classification and specifications 

Lamibois (LVL) –
Définitions, classification et spécifications

Furnierschichtholz (LVL) –
Definitionen, Klassifizierung und Spezifikationen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-10-14 a zapracovaná změna 1 byla schválena CEN 2009-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14279:2004+A1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 14279:2004+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2009-02-03.

Tento dokument nahrazuje EN 14279:2004.

Začátek a konec změnou zapracovaného nebo změněného textu je označen !".

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět 7

2 Normativní odkazy 7

3 Termíny a definice 8

4 Klasifikace 8

5 Požadavky 9

5.1 Všeobecné požadavky 9

5.2 Formaldehyd 9

5.3 Dodatečné požadavky na LVL/1: vrstvené dřevo pro použití v suchém prostředí 10

5.3.1 Kvalita lepení 10

5.3.2 Biologická trvanlivost 10

5.4 Dodatečné požadavky na LVL/2: vrstvené dřevo pro použití ve vlhkém prostředí 10

5.4.1 Kvalita lepení 10

5.4.2 Biologická trvanlivost 10

5.5 Dodatečné požadavky na LVL/3: vrstvené dřevo pro použití ve venkovním prostředí 10

5.5.1 Kvalita lepení 11

5.5.2 Biologická trvanlivost 11

6 Dodatečné vlastnosti 11

7 Hodnocení 11

8 Označení, identifikace a dokumentace 12

Příloha A (normativní)  Hodnocení kvality lepení vrstveného dřeva 13

Příloha B (informativní)  Dodatečné vlastnosti 20

Bibliografie 21

Úvod

O vrstveném dřevu pojednávají dvě normy: EN 14374 a EN 14279 (tento dokument), které byly vypracovány v rámci mandátu M/112, popř. M/113.

V okruhu použití mandátu M/112 „Dřevěné stavební výrobky pro nosné účely a doprovodné výrobky“ je vrstvené dřevo surovinou pro výrobu výrobků pro nosné účely. V okruhu použití mandátu M/113 „Výrobky na bázi dřeva“ je vrstvené dřevo výrobek.

Okruhy použití se určitým rozsahem překrývají. V některých případech se použitá norma uvede v normách pro navrhování, v jiných případech může určit uživatel, která norma platí.

Pro návaznost na Směrnici 89/106/EEC má EN 14374 vlastní Přílohu ZA.

EN 14279 platí pro vrstvené dřevo pro všeobecné účely a pro vrstvené dřevo pro použití ve stavebnictví. Souvislost se Směrnicí 89/106/EEC řeší Příloha ZA u EN 13986:2004.

Tento dokument byl vypracován ve spolupráci s CEN/TC 124. Z toho vyplývá, že jednotlivá ustanovení, jako např. jednotlivé definice a všeobecné požadavky, souhlasí s EN 14374.

1 Předmět

Tento dokument uvádí definice, klasifikaci a specifikace požadavků na vrstvené dřevo (LVL) pro všeobecné použití nebo pro použití ve stavebnictví v suchém, vlhkém a venkovním prostředí.

POZNÁMKA Tato norma je citována v EN 13986 pro použití ve stavebnictví.

Příloha A „Posuzování kvality lepení vrstveného dřeva“ je normativní.

Informace o dalších vlastnostech jsou uvedeny v příloze B.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.