ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040 Září 2009

Řezivo – Vizuální třídění listnatého dřeva –
Část 1: Dub a buk

ČSN
EN 975
  -1

49 1200

 

Sawn timber– Appearance grading of hardwoods – Part 1: Oak and beech

Bois sciés – Classement d’aspect des bois feuillus – Partie 1: Chêne et hêtre

Schnittholz – Sortierung nach dem Aussehen von Laubholz – Teil 1: Eiche und Buche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 975  -1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 975  -1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 975  -1 + A1 (49 1200) z ledna 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Pravidla třídění byla zcela přepracována.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 844-1:1995 zavedena v ČSN EN 844-1:1997 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo

EN 844-3:1995 zavedena v ČSN EN 844-3:1997 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu

EN 844-4:1997 zavedena v ČSN EN 844-4:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 4: Termíny pro vlhkost

EN 844-6:1997 zavedena v ČSN EN 844-6:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 6: Termíny pro rozměry řeziva

EN 844-7:1997 zavedena v ČSN EN 844-7:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

EN 844-9:1997 zavedena v ČSN EN 844-9:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 844-10:1998 zavedena v ČSN EN 844-10:1999 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami

EN 844-11:1998 zavedena v ČSN EN 844-11:1999 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 11: Termíny pro poškození hmyzem

EN 844-12:2000 zavedena v ČSN EN 844-12:2001 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík

EN 1310 zavedena v ČSN EN 1310 (48 0207) Kulatina a řezivo – Metody měření vad

EN 1311 zavedena v ČSN EN 1311 (49 0024) Kulatina a řezivo – Metody měření biologického poškození

EN 1313-2 zavedena v ČSN EN 1313-2 (49 0025) Kulatina a řezivo – Dovolené úchylky a přednostní rozměry –
Část 2: Listnaté řezivo

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Pleštilová

EVROPSKÁ NORMA EN 975  -1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 79.040 Nahrazuje EN 975-1:1995

Řezivo – Vizuální třídění listnatého dřeva –
Část 1: Dub a buk

Sawn timber – Appearance grading of hardwoods –
Part 1: Oak and beech 

Bois sciés – Classement d’aspect des bois feuillus –
Partie 1: Chêne et hêtre

Schnittholz – Sortierung nach dem Aussehen
von Laubholz –
Teil 1: Eiche und Buche

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-01-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 975  -1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 975  -1:2009) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Poukazuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být subjektem patentového práva. CEN (a/nebo CENELEC) nezodpovídají za identifikaci některých nebo všech odpovídajících patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 975  -1:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zveřejnit tuto evropskou normu: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Metody stanovení kvality řeziva 7

4.1 Pravidla třídění 7

4.2 Principy třídění 7

4.2.1 Stanovení kvality 7

4.2.2 Neomítané řezivo 7

4.2.2.1 Jednotlivě vybrané kusy 7

4.2.2.2 Kmenované řezivo 7

4.3 Zohledňovaná kriteria 8

4.3.1 Všeobecně 8

4.3.2 Kriteria struktury dřeva 8

4.3.3 Výrobní znaky 8

4.3.4 Zakřivení 8

4.3.5 Napadení houbami a poškození hmyzem 8

4.3.6 Zbarvení 8

4.3.7 Ostatní znaky 9

5 Označení jakostních tříd 9

5.1 Všeobecně 9

5.2 Dub (Q) 9

5.3 Buk (F) 9

6 Přejímka dávek 9

6.1 Neomítané řezivo 9

6.2 Omítané řezivo 10

7 Pravidla třídění 10

7.1 Posuzovaná strana 10

7.2 Neomítané řezivo 10

7.2.1 Posuzovaná plocha 10

7.2.2 Výskyt jediného znaku (jen jednoho) 10

7.3 Přířezy a omítané řezivo 10

7.3.1 Suky 10

7.3.2 Ostatní vady 10

7.4 Hranoly 10

7.5 Tabulky vizuálního třídění 11

Bibliografie 23

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje pravidla pro stanovení kvality vizuálně tříděného řeziva. Popisuje různé kvalitativní třídy neopracovaného a egalizovaného listnatého řeziva a stanoví pro ně označení a definice. Uvádí pravidla pro složení a přejímku dávek.

Tato norma stanoví minimální požadavky pro každou klasifikační třídu. Řezivo, které neodpovídá těmto kategoriím, může být v případě potřeby definováno smluvně na základě této normy.

Tato norma neplatí pro pevnostní třídění konstrukčního dřeva a dřeva na palety.

Tato norma se používá pro následující výrobky:

a) Dubové řezivo následujících kategorií:

1) neomítané řezivo: individuálně vybrané kusy a kmenované řezivo;

2) omítané řezivo a přířezy (o tloušťce nepřesahující 41 mm);

3) hranoly (o součtu tloušťky a šířky ³ 200mm a tloušťce ³ 80 mm).

b) Bukové řezivo následujících kategorií:

1) neomítané řezivo: individuálně vybrané kusy a kmenované řezivo;

2) omítané řezivo a přířezy;

3) opracované řezivo (sušené řezivo).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.