ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145                                                                                                                                  Prosinec 2007

Žebříky -
Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

ČSN
EN 131- 4

49 3830

 

Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders

Echelles - Partie 4: Echelles articulées à articulations simple et multiple

Leitern - Teil 4: Ein- oder Mehrgelenkleitern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131- 4:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131- 4:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80112


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 131-1:2007 zavedena v ČSN EN 131-1:2007 (49 3830) Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

EN 131-2 zavedena v ČSN EN 131-2 (49 3830) Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

EN 131-3 zavedena v ČSN EN 131-3:2007 (49 3830) Žebříky - Část 3: Návody k používání

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/45 ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 131- 4
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              
Květen 2007

ICS 97.145

Žebříky -
Část 4: Žebříky
s jedním nebo několika kloubovými spoji

Ladders -
Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders

 

Echelles -
Partie 4: Echelles articulées à articulations simple
et multiple

Leitern -
Teil 4: Ein- oder Mehrgelenkleitern

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-03-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 131- 4:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Funkční rozměry.................................................................................................................................................................. 8

4.1       Žebříky v jednoduché poloze, v postavené poloze a v přepravní poloze................................................................... 8

4.2       Žebříky s kloubovými spoji v polohách „opěrného žebříku nebo dvojitého žebříku“............................................... 8

4.3       Žebříky s kloubovými spoji v poloze „plošina“............................................................................................................... 8

4.4       Žebříky s kloubovými spoji v poloze „stand-off“ (s pracovním odstupem)............................................................... 9

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Podlážka............................................................................................................................................................................... 9

5.3       Žebřík s kloubovými spoji v podélném směru............................................................................................................... 9

6          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 9

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

6.2       Zkušební metoda pro žebříky s kloubovými spoji v podélném směru...................................................................... 9

6.3       Zkušební metoda pro žebříky s kloubovými spoji v příčném směru........................................................................ 12

7          Značení................................................................................................................................................................................ 12

8          Návody k používání............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (normativní) Sled zkoušek.......................................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Odchylky typu A..................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 131-4:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 93 „Žebříky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2007.

Tato evropská norma je jednou z řady norem týkajících se žebříků. Ostatní normy této řady jsou uvedeny v kapitole 2.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkoušky a značení víceúčelových žebříků s jedním nebo několika kloubovými spoji.

Tato evropská norma neplatí pro kloubové spoje kombinovaných a dvojitých žebříků, jak jsou definovány v EN 131-1.

Tato část normy se má používat spolu s EN 131-1 a EN 131-2.-- Vynechaný text --