ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.20                                                                                                                              Prosinec 2006

Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) -
Definice, klasifikace a požadavky

ČSN
EN 300

49 2615

 

Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications

Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - Définitions, classification et exigences

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 300:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 300:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 300 (49 2615) ze září 1998.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77408


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byl rozšířen tloušťkový rozsah pro některé typy OSB desek, přizpůsobeny požadavky na vlhkuvzdornost, zjednodušeny požadavky na značení desek a zrušeny dřívější přílohy E a F.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 120 zavedena v ČSN EN 120 (49 2657) Drevné materiály. Zisťovanie obsahu formaldehydu. Extrakčný postup zvaný „perforátorová metóda“

EN 310 zavedena v ČSN EN 310 (49 0147) Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

EN 317 zavedena v ČSN EN 317 (49 0166) Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

EN 318 zavedena v ČSN EN 318 (49 0145) Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu

EN 319 zavedena v ČSN EN 319 (49 0151) Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

EN 320 zavedena v ČSN EN 320 (49 0155) Drevovláknité dosky. Stanovenie odporu proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom smere

EN 321 zavedena v ČSN EN 321 (49 0149) Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

EN 324-1 zavedena v ČSN EN 324-1 (49 0182) Desky ze dřeva - Stanovení rozměrů desek - Část 1:
Stanovení tloušťky, šířky a délky

EN 324-2 zavedena v ČSN EN 324-2 (49 0182) Desky ze dřeva - Stanovení rozměrů desek - Část 2:
Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola -
Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

EN 326-2 zavedena v ČSN EN 326-2 (49 0184) Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola -
Část 2: Kontrola kvality ve výrobě

EN 326-3 zavedena v ČSN EN 326-3 (49 0184) Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola -
Část 3: Přejímka izolované dávky desek

EN 594 zavedena v ČSN EN 594 (73 2076) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem

EN 596 zavedena v ČSN EN 596 (73 2075) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1:
Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 789 zavedena v ČSN EN 789 (73 1780) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva

EN 1058 zavedena v ČSN EN 1058 (73 1715) Desky na bázi dřeva - Určování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

EN 1087-1 zavedena v ČSN EN 1087-1 (49 0165) Třískové desky - Stanovení odolnosti proti vlhkosti -
Část 1: Varná zkouška

ENV 1156 zavedena v ČSN P ENV 1156 (73 2079) Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování

EN 1195 zavedena v ČSN EN 1195 (73 2078) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah


Strana 3

EN 12369-1 zavedena v ČSN EN 12369-1 (73 1717) Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky

EN 12871 zavedena v ČSN EN 12871 (73 1719) Desky na bázi dřeva - Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách

EN 13986:2004 zavedena v ČSN EN 13986 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví -
Charakteristiky, hodnocení shody a označení

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 300
EUROPEAN STANDARD                                                                                       Červenec 2006
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.20                                                                                                      Nahrazuje EN 300:1997

Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky

Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications

 

Panneaux de lamelles minces, longues
et orientées (OSB) - Définitions, classification
et exigences

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten
Spänen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung
und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 300:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 10

5          Všeobecné požadavky na všechny typy OSB desek................................................................................................... 10

6          Požadované hodnoty......................................................................................................................................................... 11

7          Požadavky na nenosné desky, desky pro všeobecné účely a desky pro vnitřní vybavení pro použití
v suchém prostředí (typ OSB/1)...................................................................................................................................... 11

8          Požadavky na nosné desky pro použití v suchém prostředí (typ OSB/2)................................................................ 11

9          Požadavky na nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (typ OSB/3)................................................................ 12

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

9.2       Mechanické vlastnosti a bobtnání.................................................................................................................................. 12

9.3       Vlhkuvzdornost................................................................................................................................................................... 13

10        Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (typ OSB/4).................................. 13

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

10.2     Mechanické vlastnosti a bobtnání.................................................................................................................................. 14

10.3     Vlhkuvzdornost................................................................................................................................................................... 14

11        Ověření shody.................................................................................................................................................................... 14

11.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

11.2     Cizí dohled a přejímka izolované dávky......................................................................................................................... 15

11.3     Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 15

12        Značení................................................................................................................................................................................ 15

12.1     Desky použité ve stavebnictví v evropském hospodářském prostoru..................................................................... 15

12.2     Ostatní desky...................................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní)  EN 1087-1 (Modifikovaný postup)..................................................................................................... 17

Příloha B (normativní)  Dobrovolný systém barevného značení OSB desek...................................................................... 18

Příloha C (normativní)  Doplňkové vlastnosti............................................................................................................................ 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 7

Předmluva

Tento dokument (EN 300:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 300:1997.

Byly přijaty následující podstatné změny:

a)       byl rozšířen tloušťkový rozsah pro desky typu OSB/2, OSB/3 a OSB/4;

b)       byly přizpůsobeny požadavky na vlhkuvzdornost;

c)       byly zjednodušeny požadavky na značení desek, protože požadavky na značení CE desek pro použití ve stavebnictví stanoví EN 13986;

d)       dřívější přílohy E (seznam čísel zkoušek desek volby 2 se stanovenými lepidly nebo systémy lepení) a F(A-odchylky) byly zrušeny.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro desky z orientovaných plochých třísek (OSB). Definuje termíny, stanoví klasifikaci a požadavky na tyto desky.

Hodnoty uvedené v této evropské normě jsou hodnoty pro řízení výroby a nejsou hodnotami použitelnými pro navrhování konstrukcí.

POZNÁMKA Metody zkoušení pro stanovení mechanických vlastností pro nosné účely obsahuje EN 789. Stanovení charakteristických hodnot pro mechanické vlastnosti a hustotu pro nosné účely obsahuje EN 1058. Charakteristické hodnoty pro navrhování konstrukcí jsou uvedeny v EN 12369-1.

Informace o dodatečných vlastnostech obsahuje příloha C.-- Vynechaný text --