ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.10                                                                                                                                   Srpen 2005

Překližované desky - Kvalita lepení -
Část 1: Metody zkoušení

ČSN
EN 314-1

49 0173

 

Plywood - Bonding quality - Part 1: Test methods

Contreplaqué - Qualité du collage - Partie 1: Méthodes d'essai

Sperrholz - Qualität der Verklebung - Teil 1: Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 314-1:2004. Evropská norma EN 314-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 314-1:2004. The European Standard EN 314-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 314-1 (49 0173) z října 1995.

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                          73635
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Předmět norem byl rozšířen na jádrové překližované desky, byla připojena nová informativní příloha B obsahující návod pro hodnocení lepení izolačních jádrových překližovaných desek a rozšířena příloha A o podrobnější návod pro hodnocení podílu porušení ve dřevě.

Citované normy

EN 314-2 zavedena v ČSN EN 314-2 (49 0173) Překližované desky - Kvalita lepení - Část 2: Požadavky

EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 314-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.10                                                                                                   Nahrazuje EN 314-1:1993

Překližované desky - Kvalita lepení -
Část 1:  Metody zkoušení

Plywood - Bonding quality -
Part 1: Test methods

 

Contreplaqué - Qualité du collage -
Partie 1: Méthodes d'essai

Sperrholz - Qualität der Verklebung -
Teil 1: Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-10-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 314-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1     Předmět.................................................................................................................................................................................. 6

2     Normativní odkazy................................................................................................................................................................ 6

3     Zkušební tělesa.................................................................................................................................................................... 6

3.1  Odběr vzorků......................................................................................................................................................................... 6

3.2  Tvar a rozměry....................................................................................................................................................................... 6

4     Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 10

4.1  Fyzikální zkoušky................................................................................................................................................................ 10

4.2  Smyková zkouška.............................................................................................................................................................. 10

5     Přípravy................................................................................................................................................................................. 10

5.1  Postup přípravy................................................................................................................................................................... 10

5.2  Volba přípravy..................................................................................................................................................................... 10

5.3  Uložení zkušebních těles................................................................................................................................................. 10

6     Postup zkoušky................................................................................................................................................................... 10

6.1  Stanovení pevnosti lepení smykovou zkouškou.......................................................................................................... 10

6.2  Stanovení podílu porušení ve dřevě............................................................................................................................... 10

7     Vyjádření výsledků.............................................................................................................................................................. 11

8     Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................. 11

Příloha A (normativní) Stanovení podílu porušení ve dřevě srovnáváním...................................................................... 12

Příloha B (informativní) Návod na hodnocení lepení izolačních jádrových překližovaných desek............................. 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................. 18


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 314-1:2004) vypracovala technická komise CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 314-1:1993.

Ve srovnání s EN 314-1:1993 byly při revizi provedeny následující změny:

-         norma neobsahuje jen metody zkoušení překližek, ale také laťovek a dýhovek;

-         byla rozšířena normativní příloha A „Stanovení podílu porušení ve dřevě srovnáváním“ byla rozšířena;

-         byla připojena nová informativní příloha B „Návod pro hodnocení lepení izolačních jádrových překližovaných desek“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět

Tento dokument určuje metody stanovení kvality lepení překližek, laťovek a dýhovek smykovou zkouškou.

Odpovídající požadavky jsou specifikovány v EN 314-2.

Tento dokument je použitelnýplatí pro jádrové desky definované v příloze B.

Příloha A je normativní, příloha B informativní.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

EN 314-2 Překližované desky - Kvalita lepení - Část 2: Požadavky
(Plywood - Bonding quality - Part 2: Requirements)

EN 326-1 Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky
(Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results)-- Vynechaný text --