ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.20                                                                                                                                   Leden 2005

Vláknité desky - Požadavky -
Část 3: Požadavky na polotvrdé
desky

ČSN
EN 622-3

49 2612

 

Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards

Panneaux de fibres - Exigences - Partie 3: Exigences pour panneaux mi-durs

Faserplatten - Anforderungen - Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 622-3:2004. Evropská norma EN 622-3:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 622-3:2004. The European Standard EN 622-3:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 622-3 ze září 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          72003
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 310:1993 zavedena v ČSN EN 310:1995 (49 0147) Desky ze dřeva - Stanovení modulu pružnosti a pevnosti v ohybu

EN 317 zavedena v ČSN EN 317 (49 0166) Třískové a vláknité desky - Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

EN 318 zavedena v ČSN EN 318 (49 0145) Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu

EN 319 zavedena v ČSN EN 319 (49 0151) Trieskové a vláknité dosky - Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

EN 326-2 zavedena v ČSN EN 326-2 (49 0184) Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Kontrola kvality ve výrobě

EN 326-3 zavedena v ČSN EN 326-3 (49 0184) Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek

EN 382-2 zavedena v ČSN EN 382-2 (49 0148) Vláknité desky - Stanovení absorpce povrchu - Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky

EN 622-1 zavedena v ČSN EN 622-1 (49 2612) Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 1087-1:1995 zavedena v ČSN EN 1087-1:1996 (49 0165) Třískové desky - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Varná zkouška

EN 12871 zavedena v ČSN EN 12871 (73 1719) Desky na bázi dřeva - Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách

EN 13986:2002 zavedena v ČSN EN 13986:2003 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení

ENV 1995-1-1:1993 zavedena v ČSN P ENV 1995-1-1:1996 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ISO 3340 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 5.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 622-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.20

Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky

Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards

 

Panneaux de fibres - Exigences - Partie 3:

Exigences pour panneaux mi-durs

Faserplatten - Anforderungen - Teil 3:

Anforderungen an mittelharte Platten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-02-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normneg

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 622-3:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN 622-3:2004) vypracovala technická komise CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2004.

Tato norma je jednou z řady norem pro požadavky na vláknité desky. Ostatní normy této řady jsou uvedeny v kapitole 2 a v kapitole Bibliografie.

Tento dokument nahrazuje EN 622-3:1997.

Byly provedeny následující změny:

a)  byly změněny požadavky na kvalitu desek typu MBH.H, MBH.E, MBH.LA2, MBH.HLS1 a MBH.HLS2;

b)  interval mezi zkouškami vhkuvzdornosti byl zkrácen ve shodě s EN 13986.

Přílohy A, B a C jsou normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Požadavky na desky pro všeobecné použití................................................................................................................... 8

4.2.1    Požadavky na desky pro použití v suchém prostředí.................................................................................................... 8

4.2.2    Požadavky na desky pro použití ve vlhkém prostředí.................................................................................................... 8

4.2.3    Požadavky na desky pro použití ve venkovním prostředí............................................................................................. 9

4.3       Požadavky na nosné desky............................................................................................................................................... 9

4.3.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.3.2    Požadavky na desky pro použití v suchém prostředí.................................................................................................... 9

4.3.3    Požadavky na desky pro použití ve vlhkém prostředí.................................................................................................. 10

5          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Cizí dohled.......................................................................................................................................................................... 11

5.3       Řízení výroby )..................................................................................................................................................................... 11

6          Označení............................................................................................................................................................................. 12

6.1       Desky pro všeobecné použití.......................................................................................................................................... 12

6.2       Nosné desky...................................................................................................................................................................... 12

6.3       Barevné značení................................................................................................................................................................ 12

Příloha A (normativní) Doplňkové vlastnosti............................................................................................................................. 13

Příloha B (normativní) Varná zkouška podle EN 1087-1:1995 - Modifikovaný postup..................................................... 14

Příloha C (normativní) Stanovení pevnosti v ohybu po varné zkoušce podle EN 1087-1:1995 -
Modifikovaný postup.......................................................................................................................................................... 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na polotvrdé vláknité desky definované v EN 316.

Hodnoty uvedené v této normě jsou vlastnostmi desek, ale nejsou charakteristickými hodnotami, které by bylo možno použít při navrhování konstrukcí.1)-- Vynechaný text --