ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.080                                                                                                                                     Březen 2004

Dřevěné podlahoviny -
Mozaikové parkety

ČSN
EN 13488

49 2132

 

Wood flooring - Mosaic parquet elements

Planchers et parquets en bois - Eléments de parquet mosaïque

Holzfußböden - Mozaikparkettelemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13488:2002. Evropská norma EN 13488:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13488:2002. The European Standard EN 13488:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13488 (49 2132) z července 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69706
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13488:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13488 (49 2132) z července 2003 převzala EN 13488:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

Citované normy

EN 844-1:1995 zavedena v ČSN EN 844-1:1997 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo

EN 844-3:1995 zavedena v ČSN EN 844-3:1997 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu

EN 844-4:1997 zavedena v ČSN EN 844-4:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost

EN 844-6:1997 zavedena v ČSN EN 844-6:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva

EN 844-7:1997 zavedena v ČSN EN 844-7:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

EN 844-9:1997 zavedena v ČSN EN 844-9:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 844-10:1998 zavedena v ČSN EN 844-10:1999 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami

EN 844-11:1998 zavedena v ČSN EN 844-11:1999 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 11: Termíny pro poškození hmyzem

EN 844-12:2000 zavedena v ČSN EN 844-12:2001 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík

EN 1310:1997 zavedena v ČSN EN 1310:1999 (48 0206) Kulatina a řezivo - Metody měření vad

EN 1311 zavedena v ČSN EN 1311 (48 0207) Kulatina a řezivo - Metody měření biologického poškození

EN 1534 zavedena v ČSN EN 1534 (49 2124) Parkety a jiné dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku (Brinell) - Zkušební metoda

EN 13183-1 zavedena v ČSN EN 13183-1 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

EN 13183-2 zavedena v ČSN EN 13183-2 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

EN 13647 zavedena v ČSN EN 13647 (49 2138) Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností

EN 13756:2002 zavedena v ČSN EN 13756:2004 (49 0005) Dřevěné podlahoviny - Terminologie

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.2.4 doplněna informativní národní poznámka.

Příloha A (informativní) byla přejata originálem, botanické a obchodní názvy dřevin budou přeloženy v ČSN EN 13556:2004.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Marek Polášek, Ph.D., IČO 65358970 a Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13488
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.080

Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety

Wood flooring - Mosaic parquet elements

 

Planchers et parquets en bois -
Eléments de parquet mosaïque

Holzfußböden - Mozaikparkettelemente

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                               Ref. č. EN 13488:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Specifické požadavky na výrobek..................................................................................................................................... 8

4.1       Dřeviny a vzory...................................................................................................................................................................... 8

4.2       Vzhled.................................................................................................................................................................................... 9

4.2.1    Obecné zásady.................................................................................................................................................................... 9

4.2.2    Pravidla pro nejběžněji používané dřeviny...................................................................................................................... 9

4.2.3    Fagus sylvatica (buk lesní) a Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)............................................................................... 10

4.2.4    Volná třída........................................................................................................................................................................... 10

4.2.5    Přirozené barvy................................................................................................................................................................... 10

4.3       Vlhkost................................................................................................................................................................................. 10

4.4       Geometrické charakteristiky............................................................................................................................................ 10

4.4.1    Obecně................................................................................................................................................................................ 10

4.4.2    Lamelka.............................................................................................................................................................................. 11

4.4.3    Mozaikové tabule bez povrchové úpravy........................................................................................................................ 12

4.4.4    Mozaikové tabule s povrchovou úpravou....................................................................................................................... 12

4.4.5    Ostatní mozaikové montážní sestavy............................................................................................................................. 12

4.4.6    Opracování.......................................................................................................................................................................... 12

4.5       Technické specifikace...................................................................................................................................................... 12

4.5.1    Technické vlastnosti vyžadované při používání............................................................................................................ 12

4.5.2    Specifické požadavky na umístění................................................................................................................................. 12

4.5.3    Vzhled.................................................................................................................................................................................. 12

4.5.4    Renovace a oprava........................................................................................................................................................... 13

5          Značení................................................................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Botanické a obchodní názvy nejběžněji používaných dřevin pro dřevěné podlahoviny
(listnaté a jehličnaté dřeviny)........................................................................................................................................... 14

Příloha B (informativní) Další mozaikové montážní sestavy.................................................................................................. 21

Příloha C (normativní) Základy pro klasifikaci volné třídy....................................................................................................... 23

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 13488:2002) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2003.

V této normě je příloha A a B informativní. Příloha C je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je jednou z řady norem týkajících se dřevěných podlahovin a dřevěných stěnových a stropních obkladů.

Tato norma stanovuje vlastnosti mozaikových parket. Je založena na současných rozměrových standardech v průmyslu a dalších vlastnostech spolu s funkcemi, které byly ověřeny zkoušením.

O mozaikových parketách z rostlého dřeva existuje velké množství znalostí a jejich výrobní charakteristiky jsou prověřeny dlouhodobým používáním a zkušenostmi. Proto není nezbytné mít výsledky zkoušek. Technické hodnoty nových výrobků bude nutné ověřit zkouškami.

Vzhled parket je ovlivněn zejména dřevinou, klasifikací a vzorem.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje třídění podle vzhledu, rozměry a další vlastnosti lamelek mozaikových parket z rostlého dřeva, skladebných čtverců, parketových montážních sestav a tabulí mozaikových parket, s povrchovou úpravou nebo bez ní, pro použití jako podlahovina v interiéru.-- Vynechaný text --