ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.10                                                                                                                                  Květen 2001

Překližované desky -
Rozměrové tolerance

ČSN
EN 315

49 2404

 

Plywood - Tolerances for dimensions

Contreplaqué - Tolérances sur dimensions

Sperrholz - Masstoleranzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 315:2000. Evropská norma EN 315:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 315:2000. The European Standard
EN 315:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 315 (49 2404) z října 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61761
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tloušťkové tolerance byly rozšířeny na desky o jmenovité tloušťce > 25 mm.

Citované normy

EN 322 zavedena v ČSN EN 322  Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti (49 0143)

EN 324-1 zavedena v ČSN EN 324-1  Desky ze dřeva - Stanovení rozměrů desek - Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky (49 0182)

EN 324-2 zavedena v ČSN EN 324-2  Desky ze dřeva - Stanovení rozměrů desek - Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků (49 0182)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČO 13158589

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 315
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.10                                                                                                     Nahrazuje EN 315:1993

Překližované desky - Rozměrové tolerance

Plywood - Tolerances for dimensions

 

Contreplaqué - Tolérances sur dimensions

Sperrholz - Masstoleranzen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-07-07. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                   Ref. č. EN 315:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“, kterou řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizač-ní organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma nahrazuje EN 315:1993

Proti EN 315:1993 byly přijaty následující změny:

a)  Tloušťkové tolerance byly rozšířeny na desky o jmenovité tloušťce > 25 mm.


Strana 5

Obsah

Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Vlhkost desek............................................................................................................................................................................. 6

4    Tolerance délky a šířky............................................................................................................................................................. 6

5    Tolerance tloušťky..................................................................................................................................................................... 6

6    Tolerance přímosti boků.......................................................................................................................................................... 7

7    Tolerance pravoúhlosti............................................................................................................................................................. 7

Příloha A (informativní) Literatura................................................................................................................................................. 8

 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví rozměrové tolerance překližovaných desek (délky, šířky a tloušťky) a tole-rance pravoúhlosti a přímosti boků.

POZNÁMKA Pro určité účely použití překližovaných desek mohou být požadovány užší tolerance: viz požadavkové normy na typy a výkonové normy.-- Vynechaný text --