ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040                                                                                                                                  Červenec 2000

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva -
Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky

ČSN
EN 1611-1

49 0019

 

Sawn timber - Appearance grading of softwoods - Part 1: European spruces, firs, pines and Douglas firs

Bois sciés - Classement d’aspect des bois résineux - Partie 1: Epicéas, sapins, pins et Douglas Européens

Schnittholz - Sortierung nach dem Aussehen von Nadelholz - Teil 1: Europäische Fichten, Tannen, Kiefern und Douglasie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1611-1:1999. Evropská norma EN 1611-1:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1611-1:1999. The European Standard EN 1611-1:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 49 1011 z 1989-08-31.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59396
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Princip třídění podle vad zůstal zachován, jakostní třídy jsou jinak formulované a značené.

Citované normy

EN 844-1 zavedena v ČSN EN 844-1 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo

EN 844-3 zavedena v ČSN EN 844-3 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu

EN 844-4 zavedena v ČSN EN 844-4 (49 0016)Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost

EN 844-6 zavedena v ČSN EN 844-6 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva

EN 844-7 zavedena v ČSN EN 844-7 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

EN 844-9 zavedena v ČSN EN 844-9 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 844-10 zavedena v ČSN EN 844-10 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami

EN 844-11 zavedena v ČSN EN 844-11 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 11: Termíny pro poškození hmyzem

EN 1310:1997 zavedena v ČSN EN 1310 (48 0206) Kulatina a řezivo - Metody měření vad

EN 1311 zavedena v ČSN EN 1311 (48 0207) Kulatina a řezivo - Metody měření biologického poškození

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČO 13158589

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1611-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Srpen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.040.00

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva -
Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky

Sawn timber - Appearance grading of softwoods -
Part 1: European spruces, firs, pines and Douglas firs

Bois sciés - Classement d’aspect des bois
résineux - Partie 1: Epicéas, sapins, pins et Douglas Européens

Schnittholz - Sortierung nach dem Aussehen von Nadelholz - Teil 1: Europäische Fichten, Tannen, Kiefern und Douglasie

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-06-23.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                     Ref. č. EN 1611-1:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy................................................................................................................................................................. . 6

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 6

4       Pravidla třídění........................................................................................................................................................................ 6

4.1    Všeobecná pravidla............................................................................................................................................................... 6

4.2    Stanovení znaků...................................................................................................................................................................... 7

5       Tabulky pravidel třídění.......................................................................................................................................................... 8

Tabulka 1 - Třídění na dvou plochách - Maximální dovolené hodnoty suků evropských smrků, jedlí, borovic
         a douglasek (používat společně s kapitolami 1 až 4)..................................................................................................... 8

Tabulka 2 - Třídění na čtyřech stranách - Maximální dovolené hodnoty suků evropských smrků, jedlí, borovic
         a douglasek (používat společně s kapitolami 1 až 4)..................................................................................................... 9

Tabulka 3 - Třídění na dvou plochách nebo čtyřech stranách - Maximální dovolené hodnoty pro ostatní znaky
         evropských smrků, jedlí, borovic a douglasek (používat společně s kapitolami 1 až 4)......................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma je jednou ze série norem stanovujících vizuální třídění nekonstrukčního dřeva. Další norou této série je:

EN 975-1 Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje třídy pro vizuální třídění evropských smrků, jedlí, borovic a douglasek.

Tato norma platí pro suché a čerstvé řezivo.

Tato norma neplatí pro pevnostní třídění konstrukčního dřeva.-- Vynechaný text --