ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.040; 79.040                                                                                                                               Únor 2000

Řezivo na průmyslové obaly - Dovolené úchylky a přednostní rozměry

ČSN
EN 12248

49 1712

 

Sawn timber used in industrial packaging - Permitted deviations and preferential sizes

Bois sciés utilisés dans ľemballage industriel - Ecarts admissibles et dimensions préférentielles

Schnittholz in Industriepackmitteln - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmasse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12248:1999. Evropská norma EN 12248:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12248:1999. The European Standard EN 12248:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58307
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 336 zavedena v ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Jehličnaté a topolové dřevo - Rozměry, dovolené odchylky (49 1534)

EN 844-4 zavedena v ČSN EN 844-4 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost (49 0016)

EN 844-6 zavedena v ČSN EN 844-6 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva (49 0016)

EN 1309-1 zavedena v ČSN EN 1309-1 Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo (49 0018)

prEN 13183-1 dosud nezavedena

prEN 13183-2 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČO 13158589

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová

 


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12248

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.040; 79.040                                                                                                                               

Řezivo na průmyslové obaly -
Dovolené úchylky a přednostní rozměry

Sawn timber used in industrial packaging -
Permitted deviations and preferential sizes

Bois sciés utilisés dans ľemballage industriel - Ecarts admissibles et dimensions préférentielles

Schnittholz in Industriepackmitteln -
Zulässige Abweichungen und Vorzugsmasse

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-05-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

Strana

Obsah................................................................................................................................................................................................ 4

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 6

4       Měření....................................................................................................................................................................................... 7

5       Rozměrové změny při změnách vlhkosti............................................................................................................................ 7

6       Dovolené úchylky.................................................................................................................................................................... 7

7       Přednostní rozměry................................................................................................................................................................ 7

7.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 7

7.2    Přednostní rozměry................................................................................................................................................................ 7


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normali-zační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného králov-ství, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato norma stanoví dovolené úchylky a přednostní rozměry řeziva na průmyslové obaly.

Na pomoc výrobcům i uživatelům je uveden rozsah použitelných průřezů.

Přednostní rozměry jsou doporučené pro výrobu průmyslových obalů.
Mohou být považovány za jmenovité rozměry při referenční vlhkosti 20 %.
Norma stanoví měření vlhkosti elektrickým vlhkoměrem.

Referenční vlhkost 20 % nebrání producentům vyrábět průmyslové obaly i ze suchého nebo ze syrového dřeva.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví dovolené úchylky (na základě rozdílů mezi pořezem a opracováním) u očekávaných tlouštěk a šířek řeziva na obaly při definované referenční vlhkosti.

Mimo to stanoví přednostní rozměry pro toto řezivo.-- Vynechaný text --