ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.10                                                                                                                                   Srpen 1999

Překližované desky - Klasifikace
a terminologie -
Část 1: Klasifikace

ČSN
EN 313-1

49 0013

 

Plywood - Classification and terminology - Part 1: Classification

Contreplaqué - Classification et terminologie - Partie 1: Classification

Sperrholz - Klassifizierung und Terminologie - Teil 1: Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 313-1:1996. Evropská norma EN 313-1:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 313-1:1996. The European Standard EN 313-1:1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 313-1 z března 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56615
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu
.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě byl změněn článek 2.2.1 v souvislosti se zavedením norem ČSN EN 636-1 až ČSN EN 636-3.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, Ing. Pavel Neuman

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 313-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.10                                                                                                   Nahrazuje EN 313-1:1992

Deskriptory: wooden boards, plywood, classification

Překližované desky - Klasifikace a terminologie -
Část 1: Klasifikace

Plywood - Classification and terminology -
Part 1: Classification

 

Contreplaqué - Classification et terminologie - Partie 1: Classification

Sperrholz - Klassifizierung und Terminologie -Teil 1: Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Klasifikace.................................................................................................................................................................................. 6

Příloha A (informativní) Literatura................................................................................................................................................. 7


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 112 „Desky ze dřeva“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě se nejpozději do září 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 1996.

Tato evropská norma nahrazuje normu EN 313-1:1992. Klasifikace podle trvanlivosti uvedená v kapitole 2.2.1 byla přizpůsobena názvům v EN 636-1 až EN 636-3.

Druhá část této evropské normy se nazývá
EN 313-2 Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí klasifikaci překližovaných desek.-- Vynechaný text --