ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.79, 79.040                                                                                                                          Srpen 1999

Kulatina a řezivo - Terminologie -
Část 10: Termíny pro zbarvení
a napadení houbami

ČSN
EN 844-10

49 0016

 

Round and sawn timber - Terminology - Part 10: Terms relating to stain and fungal attack

Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 10: Termes relatifs à la discoloration et aux attaques des champignons

Rund- und Schnittholz - Terminologie - Teil 10: Begriffe zu Verfärbung und Pilzenbefall

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 844-10:1998. Evropská norma EN 844-10:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 844-10:1998. The European Standard EN 844-10:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56613
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČO 13158589

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 844-10

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Duben 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.79, 79.040

Deskriptory: wood, sawlogs, sawn timber, vocabulary, appearance, discoloration, fungi, plant diseases, multilingual nomenclature

Kulatina a řezivo - Terminologie -
Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami

Round and sawn timber - Terminology -
Part 10: Terms relating to stain and fungal attack

Bois ronds et bois sciés - Terminologie -
Partie 10: Termes relatifs à la discoloration et aux attaques des champignons

Rund- und Schnittholz - Terminologie -
Teil 10: Begriffe zu Verfärbung und Pilzbefall

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-03-06.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do října 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do října 1998.

Tato část normy je jednou ze série norem pro terminologii dřevařských výrobků a jejich vlastností ve francouzštině, angličtině a němčině.

Dalšími částmi jsou:

Část 1     Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo
Část 2     Obecné termíny pro kulatinu
Část 3     Obecné termíny vztahující se k řezivu
Část 4     Termíny pro vlhkost
Část 5     Termíny pro rozměry kulatiny
Část 6     Termíny pro rozměry řeziva
Část 7     Termíny pro anatomickou stavbu dřeva
Část 8     Termíny pro znaky kulatiny
Část 9     Termíny pro znaky řeziva
Část 11   Termíny pro poškození hmyzem
Část 12   Dodatečné termíny a všeobecné ukazatele

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato část normy definuje termíny pro zbarvení a napadení houbami užívané v evropských normách.

Definice v této části normy jsou určeny pro všeobecné komerční užití.

POZNÁMKA - Ve sporných případech se přihlédne k definicím v normách vypracovaných CEN/TC 38 „Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi“.-- Vynechaný text --