ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.79;79.040                                                                                                                            Říjen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie -
Část 8: Termíny pro znaky kulatiny

ČSN
EN 844-8

49 0016

 

Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of round timber

Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Parties 8: Termes relatifs aux singularités des bois ronds

Rund- und Schnittholz - Terminologie - Teil 8: Begriffe zu Merkmalen von Rundholz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 844-8:1997. Evropská norma EN 844-8:1997 má status české technické normy.

This standard is Czech version of the European Standard EN 844-8:1997. The European Standard EN 844-8:1997 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 1 až 2.1.1, 2.1.1.2 až 2.2.2, 2.2.5, 3.1, 3.3 až 3.5.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.5.3, část 6.5.4 ČSN 48 0205 z 1981-12-24.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          53831
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě jsou nově definovány některé vady kulatiny.

Citované normy

EN 844-9:1997 zavedena v ČSN EN 844-9:1998 Kulatina a řezivo - Terminologie - Termíny pro znaky řeziva (49 0016)

Obdobné mezinárodní normy

ISO 4473:1988 Coniferous and broadleaved tree sawlogs - Visible defects - Classification (Pilařská kulatina jehličnatých a listnatých dřevin - Viditelné vady - Třídění.)

ISO 4474:1989 Coniferous and broadleaved tree sawlogs - Visible defects - Terms and definitions (Pilařská kulatina jehličnatých a listnatých dřevin - Viditelné vady - Názvy a definice.)

Souvisící ČSN

ČSN 48 0050 Surové dříví - Základní a společná ustanovení

ČSN 48 0055 Jehličnaté sortimenty surového dříví - Technické požadavky

ČSN 48 0056 Listnaté sortimenty surového dreva - Technické požiadavky

ČSN 48 0203 Surové dříví - Kulatina - Třídění vad

ČSN 48 0204 Surové dříví - Kulatina - Měření vad

ČSN 48 0205 Surové dříví - Kulatina - Názvy a definice vad

Souvisící směrnice

68/089/EEC Council Directives of 23 January on the approximation of the laws of the Member States concerning the classification of wood in the rough (Směrnice Rady z 23. ledna 1968 ke sjednocování zákonů členských států upravující klasifikaci surového dříví).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje vysvětlivky k textu a slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, Ing. Vlasta Vančurová ve spolupráci s odborem tvorby lesa MZe, Ing. Karel Neterda

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 844-8

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Březen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.79; 79.040

Deskriptory: wood, sawlogs, vocabulary, appearance, detail specifications, multilingual nomenclature

Kulatina a řezivo - Terminologie -
Část 8: Termíny pro znaky kulatiny.

Round and sawn timber - Terminology -
Part 8: Terms relating to features of round timber

Bois ronds et bois sciés - Terminologie -
Parties 8: Termes relatifs aux singularités des
bois ronds

Rund- und Schnittholz - Terminologie -
Teil 8: Begriffe zu Merkmalen von Rundholz

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-03-27.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 175 Kulatina a řezivo, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do září 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do září 1997.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Tato část normy je jednou ze série norem pro terminologii lesnických výrobků a jejich charakteristik ve francouzštině, angličtině a němčině.

Dalšími částmi jsou:

Část 1     Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo

Část 2     Obecné termíny pro kulatinu

Část 3     Obecné termíny vztahující se k řezivu

Část 4     Termíny pro vlhkost

Část 5     Termíny pro rozměry kulatiny

Část 6     Termíny pro rozměry řeziva

Část 7     Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

Část 9     Termíny pro znaky řeziva

Část 10   Termíny pro zbarvení a poškození houbami

Část 11   Termíny pro poškození hmyzem

Část 12   Dodatečné termíny a rejstřík


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část normy definuje termíny pro znaky kulatiny užívané v evropských normách.-- Vynechaný text --