ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040                                                                                                                                  Červenec 1998

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů -
Část 1: Řezivo

ČSN
EN 1309-1

49 0018

 

Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 1: Sawn timber

Bois ronds et bois sciés - Méthode de mesure des dimensions - Partie 1: Bois sciés

Rund - und Schnittholz - Verfahren zur Messung der Maße - Teil 1: Schnittholz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1309-1:1997. Evropská norma EN 1309-1:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1309-1:1997. The European Standard EN 1309-1:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          52773
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 844-1 zavedena v ČSN EN 844-1 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo (49 0016)

EN 844-3 zavedena v ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu (49 0016)

EN 844-4 zavedena v ČSN EN 844-4 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost (49 0016)

EN 844-6  zavedena v ČSN EN 844-6 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva (49 0016)

EN 844-7 zavedena v ČSN EN 844-7 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva (49 0016)

EN 844-9 zavedena v ČSN EN 844-9 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva (49 0016)

prEN 844-10      dosud nezavedena

prEN 844-11      dosud nezavedena

EN 1312           dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, pracoviště Březnice, IČO 00014 125 - Kamil Šebela

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1309-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Duben 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPAISCHE NORM

ICS 79.040

Deskriptory: wood, sawn timber, softwood timber, hardwood timber, dimensional measurements

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů
Část 1: Řezivo

Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions
Part 1: Sawn timber

 

Bois ronds et bois sciés - Méthode de mesure
des dimensions - Partie 1: Bois sciés

Rund - und Schnittholz - Verfahren zur Messung
der Maße - Teil 1: Schnittholz

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-03-05. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekreteriátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekreteriátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Tloušťka................................................................................................................................................................................... 6

4.1    Zařízení..................................................................................................................................................................................... 6

4.2    Metody měření......................................................................................................................................................................... 6

5       Šířka.......................................................................................................................................................................................... 7

5.1    Zařízení................................................................................................................................................................................... . 7

5.2    Metody měření......................................................................................................................................................................... 7

6       Délka......................................................................................................................................................................................... 7

6.1    Zařízení..................................................................................................................................................................................... 7

6.2    Metody měření......................................................................................................................................................................... 7

7       Stanovení objemu.................................................................................................................................................................. 7


Strana 5

Předmluva

Tato část evropské normy byla vypracována technickou komisí CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Tato norma patří do souboru norem pro měření kulatiny a řeziva.

Ostatní normy tohoto souboru jsou:

prEN 1309-2 Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina

EN 1310 Kulatina a řezivo - Metody měření znaků

EN 1311 Kulatina a řezivo - Metody měření biologického poškození

Této evropské normě se nejpozději do října 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do října 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou zavázány převzít tuto evropskou normu tyto státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metody měření rozměrů řeziva.

Používá se pro deskové omítané a neomítané řezivo, jehličnaté a listnaté. Tato norma neplatí pro tropické řezivo.-- Vynechaný text --