ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.79; 79.040                                                                                                                        Květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie -
Část 6 : Termíny pro rozměry řeziva

ČSN
EN 844-6

49 0016

 

Round and sawn timber - Terminology - Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber

Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 6: Termes relatifs aux dimensions des bois sciés

Rund- und Schnittholz - Terminologie - Teil 6: Begriffe zu Maßen von Schnittholz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 844-6:1997. Evropská norma EN 844-6:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 844-6:1997. The European Standard EN 844-6:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují položky 22, 23, 25 - 28 a 35 ČSN 49 0002 z května 1991.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                        52304
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Termíny a jejich definice se změnily podle evropské normy.

Obdobné mezinárodní normy

ISO 1032:1974 Coniferous sawn timber - Sizes - Terms and definitions
(Jehličnaté řezivo - Rozměry - Názvy a definice)

Souvisící ČSN

ČSN 49 0000 Názvoslovie v drevárskom priemysle - Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

ČSN 49 0002 Názvosloví v dřevařském průmyslu - Názvosloví pilařské výroby

ČSN 49 0012 Drevo - Fyzikálne a mechanické skúšky - Názvy a definície

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, IČO 13158589

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 844-6

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.79, 79.040                                                                                                                           

Deskriptory: wood, sawn timber, vocabulary, dimensions, multilingual nomenclature

 

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva

 

 

Round and sawn timber - Terminology -
Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber

 

Bois ronds et bois sciés - Terminologie -
Partie 6: Termes relatifs aux dimensions des bois sciés

Rund- und Schnittholz - Terminologie -
Teil 6: Begriffe zu Maßen von Schnittholz

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do září 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 1997.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Tato část normy je jednou ze série norem pro terminologii dřevařských výrobků a jejich vlastností ve francouzštině, angličtině a němčině.

Dalšími částmi jsou:

Část 1     Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo
Část 2     Obecné termíny pro kulatinu
Část 3     Obecné termíny vztahující se k řezivu
Část 4     Termíny pro vlhkost
Část 5     Termíny pro rozměry kulatiny
Část 7     Termíny pro anatomickou stavbu dřeva
Část 8     Termíny pro znaky kulatiny
Část 9     Termíny pro znaky řeziva
Část 10   Termíny pro zbarvení a napadení houbami
Část 11   Termíny pro poškození hmyzem
Část 12   Dodatečné termíny a rejstřík

 

1   Předmět normy

Tato část normy definuje termíny pro rozměry řeziva užívané v evropských normách.-- Vynechaný text --