ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.080                                                                                                                                   Listopad 2023

Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

ČSN
EN 13442

49 2135

 

Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding – Determination of the resistance to chemical agents

Planchers et parquets en bois et lambris et bardages en bois – Détermination de la résistance aux agents chimiques

Holz- und Parkettfußböden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz – Bestimmung der chemischen Widerstandsfähigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13442:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13442:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13442 (49 2135) z října 2022.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13756 zavedena v ČSN EN 13756 (49 0005) Dřevěné podlahoviny a parkety – Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s.p., IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 157 Podlahoviny

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 13442
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Duben 2023

ICS 79.080                                                                                                                Nahrazuje EN 13442:2013

Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding – Determination
of the resistance to chemical

Planchers en bois et lambris et bardages en bois – Détermination de la résistance aux agents chimiques

Holz- und Parkettfußböden und Wand- undDeckenbekleidungen aus Holz – Bestimmung derchemischen Widerstandsfähigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2023-03-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13442:2023 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


 

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 8

5......... Zkušební tělesa a zkušební vzorky............................................................................................................................................... 8

6......... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 8

7......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 8

8......... Zařízení a materiály......................................................................................................................................................................... 8

9......... Zařízení.............................................................................................................................................................................................. 8

10....... Klimatizování.................................................................................................................................................................................... 8

11....... Zdroj rozptýleného světla............................................................................................................................................................... 9

12....... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 9

13....... Části celulózového filtračního papíru s průměrem (25 ± 2) mm pro aplikaci všech zkušebních činidel, bez barviv a chemikálií, s gramáží 400 g/m2 až 500 g/m2........................................................................................................................... 9

14....... Skleněná Petriho miska s broušenými hranami a bez víčka s vnějším průměrem mezi 40 mm a 60 mm.................. 9

15....... Pinzeta............................................................................................................................................................................................... 9

16....... Savý papír nebo tkanina s dobrými savými vlastnostmi, bez barviv a chemikálií.............................................................. 9

17....... Bílá měkká savá bavlněná tkanina.............................................................................................................................................. 9

18....... Nádoby pro uchování zkušebních činidel během máčení filtračních papírů....................................................................... 9

19....... Chemická činidla............................................................................................................................................................................. 9

20....... Zkušební činidla............................................................................................................................................................................... 9

21....... Čisticí prostředky........................................................................................................................................................................... 10

25....... Postup.............................................................................................................................................................................................. 10

26....... Zkušební tělesa a zkušební vzorky............................................................................................................................................ 10

27....... Chemická zkouška........................................................................................................................................................................ 10

28....... Zkoumání zkušebního tělesa...................................................................................................................................................... 11

29....... Hodnoticí kód................................................................................................................................................................................. 11

30....... Postup.............................................................................................................................................................................................. 11

31....... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 11

32....... Pro každou zkušební plochu....................................................................................................................................................... 11

33....... Pro každé zkušební činidlo.......................................................................................................................................................... 11

34....... Pro celou zkoušku......................................................................................................................................................................... 11

35....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

Předmluva

Tento dokument (EN 13442:2023) vypracovala technická komise CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2023 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13442:2013.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou uvedeny níže:

    v článcích 3.6 a 3.7 jsou nové definice;

    6.1.2, byly upraveny světelné zdroje;

    6.2, bylo upraveno zkušební zařízení;

    tabulka 1, bylo upraveno zkušební činidlo;

    byla přidána tabulka 2;

    8.2, zpřesnění postupu;

    článek 9.3 byl zrušen;

    obrázek 2 byl vymazán.

Jakákoliv zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


Úvod

Tato norma je jednou z řady norem týkajících se dřevěných podlahovin (včetně parket) a dřevěných obkladů stěn a stropů.


1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje zkušební metodu pro určení odolnosti plochy prvků dřevěných podlahovin a dřevěných stěnových a stropních obkladů na předem určenou skupinu chemických činidel, kterým mohou být vystaveny v průběhu používání.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.