ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.120.10                                                                                                                                  Květen 2022

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací
pásové pily

ČSN
EN ISO 19085-16

49 6070

idt ISO 19085-16:2021

Woodworking machines – Safety –
Part 16: Table band saws and band re-saws

Machines à bois – Sécurité –
Partie 16: Scies
à ruban à table et scies à ruban à refendre

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 16: Tischbandsägemaschinen und Trennbandsägemaschinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19085-16:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19085-16:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1807-1 (49 6125) z října 2013.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována a nahrazuje EN 1807-1:2013, která řešila problematiku stolových pásových pil a rozmítacích pásových pil.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4871:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4871:2010 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpeč-
nostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zaří-
zeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 19085-16
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Listopad 2021

ICS 79.120.10                                                                                                           Nahrazuje EN 1807-1:2013

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily
(ISO 19085-16:2021)

Woodworking machines – Safety –
Part 16: Table band saws and band re-saws
(ISO 19085-16:2021)

Machines à bois – Sécurité –
Partie 16: Scies
à ruban à table et scies à ruban
à refendre
(ISO 19085-16:2021)

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 16: Tischbandsägemaschinen
und Trennbandsägemaschinen
(ISO 19085-16:2021)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-08-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky        Ref. č. EN ISO 19085-16:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19085-16:2021) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje, ve spo-
lupráci s technickou komisí CEN/TC 142 Dřevozpracující zařízení – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1807-1:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím)/nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19085-16:2021 byl schválen CEN jako EN ISO 19085-16:2021 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva................................................................................... 8

Úvod............................................................................................. 9

1......... Předmět normy............................................................ 11

2......... Citované dokumenty.................................................. 11

3......... Termíny a definice...................................................... 12

4......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ovládání 16

4.1...... Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů.... 16

4.2...... Ovládací zařízení......................................................... 16

4.3...... Spuštění........................................................................ 16

4.3.1... Přímé spuštění............................................................. 16

4.3.2... Spuštění pomocí ovládání zapnutí.......................... 16

4.4...... Bezpečné zastavení................................................... 16

4.4.1... Obecně.......................................................................... 16

4.4.2... Normální zastavení..................................................... 16

4.4.3... Provozní zastavení...................................................... 16

4.4.4... Nouzové zastavení..................................................... 16

4.5...... Brzdicí funkce nástrojových vřeten.......................... 16

4.6...... Volba režimu................................................................ 16

4.7...... Změna frekvence otáčení nástroje.......................... 17

4.7.1... Změna frekvence otáčení řazením pásů
na řemenicích.............................................................. 17

4.7.2... Změna frekvence otáčení motorem
s inkrementální změnou frekvence otáčení........... 17

4.7.3... Plynulá změna frekvence otáčení měničem frekvence...................................................................... 17

4.8...... Porucha jakékoliv dodávky energie........................ 17

4.9...... Ovládání ručního opětovného spuštění.................. 17

4.10.... Detekce a monitorování klidového stavu............... 17

4.11.... Monitorování frekvence otáčení pohybujících se částí stroje..................................................................... 17

4.12.... Časová prodleva......................................................... 17

4.13.... Vzdálený servis........................................................... 17

5......... Bezpečnostní požadavky a opatření
pro ochranu proti mechanickým nebezpečím....... 18

5.1...... Stabilita......................................................................... 18

5.2...... Riziko roztržení během provozu............................... 18

5.3...... Konstrukce nástroje a upevnění nástroje............... 18

5.3.1... Obecně.......................................................................... 18

5.3.2... Blokování vřetena....................................................... 18

5.3.3... Upevňovací zařízení pro pilové kotouče................. 18

5.3.4... Rozměry přírub pro pilové kotouče.......................... 18

5.3.5... Napnutí a seřizování chodu pilového pásu............ 18

5.3.6... Vedení pilového pásu................................................ 19

 

Foreword...................................................................................... 8

Introduction.................................................................................. 9

1......... Scope............................................................................ 11

2......... Normative references................................................ 11

3......... Terms and definitions................................................ 12

4......... Safety requirements and measures for controls.. 16

4.1...... Safety and reliability of control systems................. 16

4.2...... Control devices............................................................ 16

4.3...... Start................................................................................ 16

4.3.1... Direct start..................................................................... 16

4.3.2... Start via control power-on.......................................... 16

4.4...... Safe stops..................................................................... 16

4.4.1... General......................................................................... 16

4.4.2... Normal stop.................................................................. 16

4.4.3... Operational stop.......................................................... 16

4.4.4... Emergency stop.......................................................... 16

4.5...... Braking function of tools............................................ 16

4.6...... Mode selection............................................................ 16

4.7...... Tool speed changing.................................................. 17

4.7.1... Speed changing by shifting the belts
on the pulleys............................................................... 17

4.7.2... Speed changing by incremental speed
change motor............................................................... 17

4.7.3... Infinitely variable speed by frequency inverter..... 17

4.8...... Failure of any power supply...................................... 17

4.9...... Manual reset control................................................... 17

4.10.... Standstill detection and monitoring......................... 17

4.11.... Machine moving parts speed monitoring............... 17

4.12.... Time delay.................................................................... 17

4.13.... Teleservice................................................................... 17

5......... Safety requirements and measures
for protection against mechanical hazards............ 18

5.1...... Stability.......................................................................... 18

5.2...... Risk of break-up during operation........................... 18

5.3...... Tool and tool fixing design........................................ 18

5.3.1... General......................................................................... 18

5.3.2... Spindle locking............................................................ 18

5.3.3... Circular saw blade fixing device.............................. 18

5.3.4... Flange dimensions for circular saw blades........... 18

5.3.5... Band saw blade straining and tracking................... 18

5.3.6... Band saw blade guides............................................. 19

Strana

 

Page

5.4...... Brzdění.......................................................................... 20

5.4.1... Brzdění nástrojů.......................................................... 20

5.4.2... Maximální doba doběhu............................................ 21

5.4.3... Uvolnění brzdy............................................................. 21

5.5...... Bezpečnostní zařízení................................................ 21

5.5.1... Pevné ochranné kryty................................................. 21

5.5.2... Blokování pohyblivých ochranných krytů............... 21

5.5.3... Ovládací zařízení vyžadující nepřetržité
působení síly na ovládač........................................... 21

5.5.4... Dvouruční ovládač...................................................... 21

5.5.5... Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE)....... 21

5.5.6... Ochranné zařízení citlivé na tlak (PSPE)................ 21

5.5.7... Souhlasné povelové ovládání.................................. 22

5.6...... Zabránění přístupu k nebezpečným
pohybujícím se částem.............................................. 22

5.6.1... Ochranné krytování nepracovního prostoru
pilového pásu.............................................................. 22

5.6.2... Ochranné krytování pracovního prostoru
pilového pásu.............................................................. 22

5.6.3... Ochranné krytování pohonů...................................... 23

5.7...... Nebezpečí nárazu....................................................... 24

5.8...... Upínací zařízení........................................................... 24

5.9...... Opatření proti vymrštění............................................. 24

5.9.1... Obecně.......................................................................... 24

5.9.2... Materiály ochranných krytů a charakteristiky......... 24

5.10.... Opěry a vedení obrobku............................................ 24

5.10.1 Požadavky pro stolové pásové pily......................... 24

5.10.2 Požadavky pro rozmítací pásové pily...................... 26

5.11.... Bezpečnostní zařízení................................................ 28

6......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ochranu proti ostatním nebezpečím........................................ 28

6.1...... Požár............................................................................. 28

6.2...... Hluk................................................................................ 28

6.2.1... Snižování hluku v etapě návrhu............................... 28

6.2.2... Měření a deklarování hluku....................................... 29

6.3...... Emise prachu a třísek................................................. 29

6.4...... Elektrická výbava........................................................ 29

6.5...... Ergonomie a manipulace.......................................... 30

6.6...... Osvětlení....................................................................... 30

6.7...... Pneumatika.................................................................. 30

6.8...... Hydraulika.................................................................... 30

6.9...... Elektromagnetická kompatibilita.............................. 30

6.10.... Laser.............................................................................. 30

6.11.... Statická elektřina......................................................... 30

 

5.4...... Braking.......................................................................... 20

5.4.1... Braking of tools............................................................ 20

5.4.2... Maximum run-down time.......................................... 21

5.4.3... Brake release............................................................... 21

5.5...... Safeguards................................................................... 21

5.5.1... Fixed guards................................................................ 21

5.5.2... Interlocking movable guards.................................... 21

5.5.3... Hold-to-run control...................................................... 21

5.5.4... Two-hand control........................................................ 21

5.5.5... Electro-sensitive protective equipment (ESPE).... 21

5.5.6... Pressure-sensitive protective equipment (PSPE). 21

5.5.7... Enabling control.......................................................... 22

5.6...... Prevention of access to hazardous moving parts. 22

5.6.1... Guarding of the non-cutting area of the band
saw blade..................................................................... 22

5.6.2... Guarding of the cutting area of the band saw blade.............................................................................. 22

5.6.3... Guarding of drives...................................................... 23

5.7...... Impact hazard.............................................................. 24

5.8...... Clamping devices....................................................... 24

5.9...... Measures against ejection........................................ 24

5.9.1... General......................................................................... 24

5.9.2... Guards material and characteristics........................ 24

5.10.... Workpiece supports and guides............................... 24

5.10.1 Requirements for table band saws.......................... 24

5.10.2 Requirements for band resaws................................ 26

5.11.... Safety appliances....................................................... 28

6......... Safety requirements and measures for protection against other hazards................................................. 28

6.1...... Fire................................................................................. 28

6.2...... Noise............................................................................. 28

6.2.1... Noise reduction at the design stage........................ 28

6.2.2... Noise emission measurement and declaration.... 29

6.3...... Emission of chips and dust....................................... 29

6.4...... Electricity....................................................................... 29

6.5...... Ergonomics and handling......................................... 30

6.6...... Lighting......................................................................... 30

6.7...... Pneumatics.................................................................. 30

6.8...... Hydraulics..................................................................... 30

6.9...... Electromagnetic compatibility.................................. 30

6.10.... Laser.............................................................................. 30

6.11.... Static electricity............................................................ 30

Strana

 

Page

6.12.... Chyby montáže........................................................... 30

6.13.... Odpojení....................................................................... 30

6.14.... Údržba........................................................................... 30

6.15.... Relevantní, ale nevýznamná nebezpečí................ 30

7......... Informace pro použití................................................. 30

7.1...... Výstražná zařízení....................................................... 30

7.2...... Značení......................................................................... 30

7.2.1... Obecně.......................................................................... 30

7.2.2... Další značky................................................................. 31

7.3...... Návod k použití............................................................ 31

7.3.1... Obecně.......................................................................... 31

7.3.2... Další informace........................................................... 31

Příloha A (informativní) Seznam významných
nebezpečí..................................................................... 33

Příloha B (informativní) Požadovaná úroveň vlastností.. 36

Příloha C (normativní) Zkouška stability............................. 38

Příloha D (normativní) Zkouška funkce brzdění................ 39

Příloha E (normativní) Zkouška nárazem pro ochranné kryty................................................................................ 40

Příloha F (normativní) Zkušební předpis pro hluk............. 41

Příloha G (normativní) Zkouška tuhosti nastavitelného ochranného krytu nad řeznou oblastí pilového pásu............................................................................... 46

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto
mezinárodní normou a základními požadavky Směrnice EU 2006/42/ES, které mají být
pokryty........................................................................... 47

 

6.12.... Errors of fitting............................................................. 30

6.13.... Isolation......................................................................... 30

6.14.... Maintenance................................................................ 30

6.15.... Relevant but not significant hazards....................... 30

7......... Information for use..................................................... 30

7.1...... Warning devices.......................................................... 30

7.2...... Marking......................................................................... 30

7.2.1... General......................................................................... 30

7.2.2... Additional markings.................................................... 31

7.3...... Instruction handbook.................................................. 31

7.3.1... General......................................................................... 31

7.3.2... Additional information................................................ 31

Annex A (informative) List of significant hazards............. 33

Annex B (informative) Performance level required......... 36

Annex C (normative) Stability test........................................ 38

Annex D (normative) Test for braking function.................. 39

Annex E (normative) Impact test for guards....................... 40

Annex F (normative) Noise test code.................................. 41

Annex G (normative) Rigidity test of the adjustable
guard above the cutting area of the band saw blade.............................................................................. 46

Annex ZA (informative) Relationship between
this European Standard and the essential
requirements of Directive 2006/42/EC aimed
to be covered............................................................... 47

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2      
(viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document
and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 
(see
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomisí SC 4, Dřevo-
obráběcí stroje
, ve spolupráci s technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 142 Dřevoobráběcí stroje – Bezpečnost v souladu s Doho-
dou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 4 Woodworking machines, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 142, Woodworking machines – Safety, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

Tento dokument je určen pro použití ve spojení s ISO 19085-1:2021, který poskytuje požadavky spo-
lečné pro různé typy strojů.

 

This document is intended to be used in conjunction with ISO 19085-1:2021, which gives requirements common to different machine types.

Seznam všech částí souboru ISO 19085 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 19085 series can be found on the ISO website.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky k tomuto doku-
mentu by měly být směřovány na národní normalizační orgán uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

Úvod

 

Introduction

Soubor ISO 19085 poskytuje technické požadavky pro návrh a konstrukci dřevozpracujícího strojního zaří-
zení. Jedná se o konstruktéry, výrobce, dodavatele a dovozce strojů specifikovaných v předmětu normy. Také obsahuje seznam informačních položek, které výrobce musí poskytnout uživateli.

 

The ISO 19085 series of International Standards provides technical safety requirements for the design and construction of woodworking machinery. It concerns designers, manufacturers, suppliers and importers of the machines specified in the Scope. It also includes a list of informative items that the manufacturer will need to give to the user.

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-C standard as stated in ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační organizace, organizace ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident prevention organisations, market surveillance etc.)

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti stroj-
ního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uve-
dených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní spo-
lečnosti, organizace pro lidi se speciálními potře-
bami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e. g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána možnost podílet se na přípravě tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate in the drafting process of this document.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebez-
pečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uve-
deny v předmětu normy tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A
nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle poža-
davků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take precedence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

Obsahuje úplný soubor požadavků na určitý typ dře-
vozpracujícího stroje, který je uveden v části souboru ISO 19085 platný pro tento typ, společně s relevant-
ními požadavky z ISO 19085-1:2021, v rozsahu speci-
fikovaném v předmětu normy oblasti působnosti pří-
slušné části souboru ISO 19085.

 

The full set of requirements for a particular type of woodworking machine are those given in the part of ISO 19085 applicable to that type, together with the relevant requirements from ISO 19085-1:2021, to the extent specified in the Scope of the applicable part of ISO 19085.

Pokud je to možné, bezpečnostní požadavky částí souboru ISO 19085 odkazují na relevantní články

 

As far as possible, the safety requirements of parts
of the ISO 19085 series refer to the relevant clauses

ISO 19085-1, aby se zabránilo opakování a zkrátila se jejich délka. Každá část obsahuje náhrady a dodatky ke společným požadavkům uvedeným v ISO 19085-1.

 

of ISO 19085-1. Each part contains replacements and additions to the common requirements given in ISO 19085-1.

Kapitoly 1 až 3 jsou specifické pro každou část, a proto nahrazují ISO 19085-1:2021, kapitoly 1 až 3.

 

Clauses 1 to 3 are specific to each part and, therefore, replace ISO 19085-1:2021, Clauses 1 to 3.

Pro články 4 až 7 a přílohy ISO 19085-1:2021, kapitoly 4
až 7 a přílohy, může být každý článek:

 

For Clauses 4 to 7 and the annexes, ISO 19085-1:2021, Clauses 4 to 7 and Annexes, can be:

    vyhodnocen jako celek;

 

    confirmed as a whole;

    vyhodnocen s dodatky;

 

    confirmed with additions;

    celkově vyloučen; nebo

 

    excluded in total; or

    nahrazen specifickým textem.

 

    replaced with specific text.

To je indikováno jedním z následujících možných výroků:

 

This is indicated by one of the following possible statements:

    „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies.”;

    „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021 s násle-
dujícími dodatky.“ nebo „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021 s následujícími dodatky, které jsou rozděleny do specifických článků.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies with the following additions.” or “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies with the following additions, subdivided into further specific subclauses.”;

    „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 neplatí.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], does not apply.”;

    „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 je nahrazen následujícím textem.“, nebo „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 je nahrazen následujícím tex-
tem, který je rozdělen do specifických článků.“.

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], is replaced by the following text.” or “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], is replaced by the following text, subdivided into further specific subclauses.”.

Ostatní články a přílohy specifické články pro tento dokument jsou indikovány úvodní větou: „Článek/
příloha specifický pro tento dokument.“.

 

Other subclauses and annexes specific to this document are indicated by the introductory sentence: “Subclause/Annex specific to this document.”.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opa-
tření pro stolové pásové pily a rozmítací pásové pily, s ručním zakládáním a/nebo odebíráním a vhodné pro nepřetržité výrobní použití, dále označované jako „stroje“.

 

This document gives the safety requirements and measures for table band saws and band resaws, with manual loading and/or unloading and suitable for continuous production use, hereinafter referred to as “machines”.

Tyto stroje jsou určeny k řezání masivního dřeva mate-
riálů s podobnými fyzikálními vlastnosti jako dřevo.

 

The machines are designed to cut solid wood and material with similar physical characteristics to wood.

Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebez-
pečnými situacemi a událostmi uvedenými v příloze A, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nasta-
vovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvída-
telného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení.

 

It deals with all significant hazards, hazardous situations and events, listed in Annex A, relevant to the machines, when operated, adjusted and maintained as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer; reasonably foreseeable misuse has been considered too. Also, transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping phases have been taken into account.

Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jedno-
tek, jejichž nebezpečí byla řešena:

 

It is also applicable to machines fitted with one or more of the following devices/additional working units, whose hazards have been dealt with:

a)   zařízení pro naklápění stolu;

 

a)   device to tilt the table;

b)   zařízení pro naklápění jednotky pily.

 

b)   device to tilt the saw unit.

Tento dokument se nevztahuje na:

 

This document does not apply to:

1)   stroje poháněné spalovacími motory nebo vývodo-
vým hřídelem (PTO);

 

1)   machines driven by combustion engines or power take offs (PTO);

2)   kmenové pásové pily;

 

2)   log band sawing machines;

POZNÁMKA Kmenové pásové pily jsou pokryty EN 1807-2:2013.

 

NOTE Log band sawing machines are covered by EN 1807-2:2013.

3)   vodorovné pásové pily a rozmítací pásové pily;

 

3)   horizontal band saws and band resaws;

4)   stroje určené pro příčné řezání palivového dřeva.

 

4)   machines designed for cross-cutting of firewood.

Tento dokument se nezabývá nebezpečími souvise-
jícími s kombinací jednoho stroje používaného s jakým-
koli jiným strojem (jako část linky).

 

This document does not deal with hazards related to the combination of a single machine being used with any other machine (as part of a line).

Tento dokument se nevztahuje na stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.

 

This document is not applicable to machines intended for use in potentially explosive atmospheres or to machines manufactured prior to the date of its publication.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.