ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110; 79.120.10                                                                                                                        Květen 2022

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 14: Čtyřstranné frézky

ČSN
EN ISO 19085-14

49 6070

idt ISO 19085-14:2021

Woodworking machines – Safety –
Part 14: Four-sided moulding machines

Machines à bois – Sécurité –
Partie 14: Machines
à moulurer sur quatre faces

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 14: Fräsmaschinen für vierseitige Bearbeitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19085-14:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19085-14:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12750 (49 6131) ze srpna 2013.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována a nahrazuje EN 12750:2013, která řešila problematiku čtyřstranných frézek.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 286-2:2010 zavedena v ČSN EN ISO 286-2:2011 (01 4201) Geometrické specifikace produktu (GPS) – ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů – Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 13857:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2022 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

ISO 19085-1:2021 zavedena v ČSN EN ISO 19085-1:2021 (49 6070) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky

IEC 60825-1:2014 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 3:2015 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

EN 847-1:2017 zavedena v ČSN EN 847-1:2018 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

EN 1837:1999+A1:2009 zavedena v ČSN EN 1837:2021 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů

EN 12198-1:2000+A1:2008 zavedena v ČSN EN 12198-1+A1:2008 (83 3260) Bezpečnost strojních zařízení – Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními – Část 1: Všeobecné zásady

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

V normě byly k přílohám C, D a E doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 19085-14
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Listopad 2021

ICS 13.110; 79.120.10                                                                                                Nahrazuje EN 12750:2013

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 14: Čtyřstranné frézky
(ISO 19085-14:2021)

Woodworking machines – Safety –
Part 14: Four-sided moulding machines
(ISO 19085-14:2021)

Machines à bois – Sécurité –
Partie 14: Machines
à moulurer sur quatre faces
(ISO 19085-14:2021)

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 14: Fräsmaschinen für vierseitige Bearbeitung
(ISO 19085-14:2021)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-09-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky        Ref. č. EN ISO 19085-14:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19085-14:2021) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 142 Dřevozpracující zařízení – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12750:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím)/nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19085-14:2021 byl schválen CEN jako EN ISO 19085-14:2021 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

 

 

Evropská předmluva............................................................................................................................................................................ 4

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 8

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 11

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 12

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 12

4......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ovládání........................................................................................................... 16

4.1...... Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů............................................................................................................... 16

4.2...... Ovládací zařízení.................................................................................................................................................................... 16

4.3...... Spuštění................................................................................................................................................................................... 17

4.3.1... Přímé spuštění........................................................................................................................................................................ 17

4.3.2... Spuštění pomocí ovládání zapnutí..................................................................................................................................... 17

4.3.3... Integrovaný posuv.................................................................................................................................................................. 17

4.3.4... Laserová značkovací jednotka............................................................................................................................................ 18

4.4...... Bezpečné zastavení.............................................................................................................................................................. 18

4.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 18

4.4.2... Normální zastavení................................................................................................................................................................ 18

4.4.3... Provozní zastavení................................................................................................................................................................. 18

4.4.4... Nouzové zastavení................................................................................................................................................................ 18

4.5...... Brzdicí funkce nástrojových vřeten..................................................................................................................................... 18

4.6...... Volba režimu........................................................................................................................................................................... 19

4.6.1... REŽIM 2.................................................................................................................................................................................... 19

4.6.2... REŽIM 3.................................................................................................................................................................................... 19

4.7...... Změna frekvence otáčení nástroje..................................................................................................................................... 22

4.7.1... Změna frekvence otáčení řazením pásů
na řemenicích......................................................................................................................................................................... 22

4.7.2... Změna frekvence otáčení motorem
s inkrementální změnou frekvence otáčení...................................................................................................................... 22

4.7.3... Plynulá změna frekvence otáčení měničem frekvence................................................................................................. 22

4.7.4... Směr otáčení vřetena............................................................................................................................................................ 22

4.8...... Porucha jakékoliv dodávky energie................................................................................................................................... 23

4.9...... Ovládání ručního opětovného spuštění............................................................................................................................. 23

4.10.... Detekce a monitorování klidového stavu.......................................................................................................................... 23

4.11.... Monitorování frekvence otáčení pohybujících se částí stroje........................................................................................ 23

4.12.... Časová prodleva.................................................................................................................................................................... 23

4.13.... Vzdálený servis...................................................................................................................................................................... 23

5......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ochranu proti mechanickým nebezpečím................................................ 24

5.1...... Stabilita.................................................................................................................................................................................... 24

5.2...... Riziko roztržení během provozu.......................................................................................................................................... 24

 

European foreword................................................................................................................................................................................. 4

Foreword................................................................................................................................................................................................... 8

Introduction............................................................................................................................................................................................... 9

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 11

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 12

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 12

4......... Safety requirements and measures  for controls............................................................................................................... 16

4.1...... Safety and reliability of control systems............................................................................................................................... 16

4.2...... Control devices......................................................................................................................................................................... 16

4.3...... Start............................................................................................................................................................................................. 17

4.3.1... Direct start.................................................................................................................................................................................. 17

4.3.2... Start via control power-on....................................................................................................................................................... 17

4.3.3... Integrated feed.......................................................................................................................................................................... 17

4.3.4... Laser marking unit.................................................................................................................................................................... 18

4.4...... Safe stops.................................................................................................................................................................................. 18

4.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 18

4.4.2... Normal stop............................................................................................................................................................................... 18

4.4.3... Operational stop........................................................................................................................................................................ 18

4.4.4... Emergency stop........................................................................................................................................................................ 18

4.5...... Braking function of tools.......................................................................................................................................................... 18

4.6...... Mode selection.......................................................................................................................................................................... 19

4.6.1... MODE 2...................................................................................................................................................................................... 19

4.6.2... MODE 3...................................................................................................................................................................................... 19

4.7...... Tool speed changing............................................................................................................................................................... 22

4.7.1... Speed changing by shifting the belts
on the pulleys............................................................................................................................................................................ 22

4.7.2... Speed changing by incremental speed change motor..................................................................................................... 22

4.7.3... Infinitely variable speed by frequency inverter................................................................................................................... 22

4.7.4... Direction of spindle rotation.................................................................................................................................................... 22

4.8...... Failure of any power supply................................................................................................................................................... 23

4.9...... Manual reset control................................................................................................................................................................. 23

4.10.... Standstill detection and monitoring....................................................................................................................................... 23

4.11.... Machine moving parts speed monitoring............................................................................................................................ 23

4.12.... Time delay................................................................................................................................................................................. 23

4.13.... Tele-service............................................................................................................................................................................... 23

5......... Safety requirements and measures for protection against mechanical hazards........................................................ 24

5.1...... Stability....................................................................................................................................................................................... 24

5.2...... Risk of break-up during operation......................................................................................................................................... 24

Strana

 

Page

5.3...... Konstrukce nástroje a upevnění nástroje.......................................................................................................................... 24

5.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 24

5.3.2... Blokování vřetena.................................................................................................................................................................. 25

5.3.3... Upevňovací zařízení pro pilové kotouče............................................................................................................................ 25

5.3.4... Rozměry přírub pro pilové kotouče..................................................................................................................................... 25

5.3.5... Mezikroužky vřetena.............................................................................................................................................................. 25

5.4...... Brzdění..................................................................................................................................................................................... 25

5.4.1... Brzdění nástrojů..................................................................................................................................................................... 25

5.4.2... Maximální doba doběhu....................................................................................................................................................... 25

5.4.3... Uvolnění brzdy........................................................................................................................................................................ 25

5.5...... Bezpečnostní zařízení........................................................................................................................................................... 26

5.5.1... Pevné ochranné kryty............................................................................................................................................................ 26

5.5.2... Blokování pohyblivých ochranných krytů.......................................................................................................................... 26

5.5.3... Ovládací zařízení vyžadující nepřetržité
působení síly na ovládač...................................................................................................................................................... 26

5.5.4... Dvouruční ovládač................................................................................................................................................................. 26

5.5.5... Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE).................................................................................................................. 26

5.5.6... Ochranné zařízení citlivé na tlak (PSPE)........................................................................................................................... 26

5.5.7... Souhlasné povelové ovládání............................................................................................................................................. 26

5.6...... Zabránění přístupu k nebezpečným
pohybujícím se částem......................................................................................................................................................... 26

5.6.1... Ochranné krytování nástrojů................................................................................................................................................ 26

5.6.2... Ochranné krytování pohonů................................................................................................................................................. 29

5.6.3... Bezpečnostní ochrana podávacího mechanismu........................................................................................................... 29

5.7...... Nebezpečí nárazu.................................................................................................................................................................. 30

5.8...... Upínací zařízení...................................................................................................................................................................... 31

5.9...... Opatření proti vymrštění........................................................................................................................................................ 32

5.9.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 32

5.9.2... Materiály ochranných krytů a charakteristiky.................................................................................................................... 32

5.9.3... Zařízení pro minimalizaci možnosti nebo vlivu vymrštění nebo zpětnému vrhu...................................................... 32

5.10.... Opěry a vedení obrobku....................................................................................................................................................... 38

5.10.1 Obecně..................................................................................................................................................................................... 38

5.10.2 Vstupní zakladač.................................................................................................................................................................... 39

5.10.3 Zakládací zásobník................................................................................................................................................................ 40

5.10.4 Automatické vracení obrobku.............................................................................................................................................. 41

6......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ochranu proti ostatním nebezpečím.......................................................... 41

6.1...... Požár........................................................................................................................................................................................ 41

6.2...... Hluk........................................................................................................................................................................................... 41

6.2.1... Snižování hluku v etapě návrhu.......................................................................................................................................... 41

6.2.2... Měření a deklarování hluku.................................................................................................................................................. 42

6.3...... Emise prachu a třísek............................................................................................................................................................ 42

6.4...... Elektrická výbava................................................................................................................................................................... 42

 

5.3...... Tool and tool fixing design...................................................................................................................................................... 24

5.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 24

5.3.2... Spindle locking.......................................................................................................................................................................... 25

5.3.3... Circular saw blade fixing device............................................................................................................................................ 25

5.3.4... Flange dimensions for circular saw blades......................................................................................................................... 25

5.3.5... Spindle rings.............................................................................................................................................................................. 25

5.4...... Braking........................................................................................................................................................................................ 25

5.4.1... Braking of tools......................................................................................................................................................................... 25

5.4.2... Maximum run-down time........................................................................................................................................................ 25

5.4.3... Brake release............................................................................................................................................................................ 25

5.5...... Safeguards................................................................................................................................................................................ 26

5.5.1... Fixed guards.............................................................................................................................................................................. 26

5.5.2... Interlocking moveable guards................................................................................................................................................ 26

5.5.3... Hold-to-run control.................................................................................................................................................................... 26

5.5.4... Two hand control...................................................................................................................................................................... 26

5.5.5... Electro-sensitive protective equipment (ESPE).................................................................................................................. 26

5.5.6... Pressure sensitive protective equipment (PSPE)............................................................................................................... 26

5.5.7... Enabling control........................................................................................................................................................................ 26

5.6...... Prevention of access to hazardous moving parts.............................................................................................................. 26

5.6.1... Guarding of tools...................................................................................................................................................................... 26

5.6.2... Guarding of drives.................................................................................................................................................................... 29

5.6.3... Safeguarding of feed mechanisms...................................................................................................................................... 29

5.7...... Impact hazard............................................................................................................................................................................ 30

5.8...... Clamping devices..................................................................................................................................................................... 31

5.9...... Measures against ejection...................................................................................................................................................... 32

5.9.1... General....................................................................................................................................................................................... 32

5.9.2... Guards materials and characteristics................................................................................................................................... 32

5.9.3... Devices to minimize the possibility  or effect
of ejection or kickback............................................................................................................................................................. 32

5.10.... Workpiece support and guides.............................................................................................................................................. 38

5.10.1 General....................................................................................................................................................................................... 38

5.10.2 In-feed hopper........................................................................................................................................................................... 39

5.10.3 Loading magazine................................................................................................................................................................... 40

5.10.4 Automatic workpiece returner................................................................................................................................................ 41

6......... Safety requirements and measures
 for protection against other hazards.................................................................................................................................... 41

6.1...... Fire............................................................................................................................................................................................... 41

6.2...... Noise........................................................................................................................................................................................... 41

6.2.1... Noise reduction at the design stage...................................................................................................................................... 41

6.2.2... Noise emission measurement  and declaration................................................................................................................ 42

6.3...... Emission of chips and dust..................................................................................................................................................... 42

6.4...... Electricity.................................................................................................................................................................................... 42

Strana

 

Page

6.5...... Ergonomie a manipulace..................................................................................................................................................... 42

6.6...... Osvětlení.................................................................................................................................................................................. 42

6.7...... Pneumatika............................................................................................................................................................................. 42

6.8...... Hydraulika............................................................................................................................................................................... 42

6.9...... Elektromagnetická kompatibilita......................................................................................................................................... 42

6.10.... Laser......................................................................................................................................................................................... 42

6.11.... Statická elektřina.................................................................................................................................................................... 43

6.12.... Chyby montáže...................................................................................................................................................................... 43

6.13.... Odpojení.................................................................................................................................................................................. 43

6.14.... Údržba...................................................................................................................................................................................... 43

6.15.... Relevantní, ale nevýznamná nebezpečí........................................................................................................................... 43

7......... Informace pro použití............................................................................................................................................................ 43

7.1...... Výstražná zařízení.................................................................................................................................................................. 43

7.2...... Značení.................................................................................................................................................................................... 43

7.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 43

7.2.2... Další značky............................................................................................................................................................................ 43

7.3...... Návod k použití....................................................................................................................................................................... 44

7.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 44

7.3.2... Další informace...................................................................................................................................................................... 44

Příloha A (informativní) Seznam významných nebezpečí......................................................................................................... 46

Příloha B (informativní) Požadovaná úroveň vlastností............................................................................................................. 49

Příloha C (normativní) Zkouška stability........................................................................................................................................ 52

Příloha D (normativní) Zkouška funkce brzdění........................................................................................................................... 53

Příloha E (normativní) Zkouška nárazem pro ochranné kryty................................................................................................... 54

Příloha F (normativní) Zkušební předpis pro hluk........................................................................................................................ 55

Příloha G (normativní) Zkouška odolnosti čelisti stolu................................................................................................................ 59

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto mezinárodní normou a základními požadavky Směrnice EU 2006/42/ES, které mají být pokryty............................................................................................................................................................. 63

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 66

 

6.5...... Ergonomics and handling....................................................................................................................................................... 42

6.6...... Lighting....................................................................................................................................................................................... 42

6.7...... Pneumatics................................................................................................................................................................................ 42

6.8...... Hydraulics.................................................................................................................................................................................. 42

6.9...... Electromagnetic compatibility................................................................................................................................................ 42

6.10.... Laser........................................................................................................................................................................................... 42

6.11.... Static electricity.......................................................................................................................................................................... 43

6.12.... Errors of fitting........................................................................................................................................................................... 43

6.13.... Isolation...................................................................................................................................................................................... 43

6.14.... Maintenance.............................................................................................................................................................................. 43

6.15.... Relevant but not significant hazards..................................................................................................................................... 43

7......... Information for use................................................................................................................................................................... 43

7.1...... Warning devices....................................................................................................................................................................... 43

7.2...... Marking....................................................................................................................................................................................... 43

7.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 43

7.2.2... Additional markings................................................................................................................................................................. 43

7.3...... Instruction handbook................................................................................................................................................................ 44

7.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 44

7.3.2... Additional information............................................................................................................................................................. 44

Annex A (informative) List of significant hazards........................................................................................................................... 46

Annex B (informative) Performance levels required..................................................................................................................... 49

Annex C (normative) Stability test...................................................................................................................................................... 52

Annex D (normative) Tests for braking function............................................................................................................................. 53

Annex E (normative) Impact test for guards.................................................................................................................................... 54

Annex F (normative) Noise test code................................................................................................................................................ 55

Annex G (normative) Table lip resistance test................................................................................................................................. 59

Annex ZA (informative) Relationship between this International Standard and the Essential Requirements of EU Directive 2006/42/EC aimed
to be covered............................................................................................................................................................................. 63

 

 

 

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee.
International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní orga-
nizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:           
www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomisí SC 4, Dřevoob-
ráběcí stroje
, ve spolupráci s technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 142
Dřevoobráběcí stroje – Bezpečnost v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská
dohoda).

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 4, Woodworking machines, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 142, Woodworking machines – Safety, in
accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky k tomuto dokumentu by měly být směřovány na národní normalizační orgán uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at           
www.iso.org/members.html.

Tento dokument je určen pro použití ve spojení s ISO 19085-1:2021, který poskytuje požadavky společné pro různé typy strojů.

 

This document is intended to be used in conjunction with ISO 19085-1:2021, which gives requirements common to different machine types.

Seznam všech částí souboru ISO 19085 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 19085 series can be found on the ISO website.

 

Úvod

 

Introduction

Soubor ISO 19085 poskytuje technické požadavky pro návrh a konstrukci dřevozpracujícího strojního zařízení. Jedná se o konstruktéry, výrobce, dodavatele a dovozce strojů specifikovaných v předmětu normy. Také obsahuje seznam informačních položek, které výrobce musí poskytnout uživateli.

 

The ISO 19085 series provides technical safety require-
ments for the design and construction of woodworking machinery. It concerns designers, manufacturers, suppliers and importers of the machines specified in the Scope. It also includes a list of informative items to be provided to the user by the manufacturer.

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-C standard as stated in ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační
organizace, organizace ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident prevention organisations, market surveillance etc.)

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uvedených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní společnosti, organizace pro lidi se speciálními potřebami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, orga-
nizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e. g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána možnost podílet se na přípravě tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate at the drafting process of this document.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uvedeny v předmětu normy tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take precedence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

Obsahuje úplný soubor požadavků na určitý typ dřevozpracujícího stroje, který je uveden v části souboru ISO 19085 platný pro tento typ, společně s relevantními požadavky z ISO 19085-1, v rozsahu specifikovaném v předmětu normy oblasti působnosti příslušné části souboru ISO 19085.

 

The full set of requirements for a particular type of woodworking machine are those given in the part of ISO 19085 applicable to that type, together with the relevant requirements from ISO 19085-1, to the extent specified in the Scope of the applicable part of ISO 19085 series.

Pokud je to možné, bezpečnostní požadavky částí souboru ISO 19085 odkazují na relevantní články ISO 19085-1, aby se zabránilo opakování a zkrátila se jejich délka. Každá část obsahuje náhrady a dodatky ke společným požadavkům uvedeným v ISO 19085-1.

 

As far as possible, the safety requirements of parts of the ISO 19085 series refer to the relevant subclauses of ISO 19085-1. Each part contains replacements and additions to the common requirements given in ISO 19085-1.

Kapitoly 1 až 3 jsou specifické pro každou část, a proto nahrazují ISO 19085-1:2021, kapitoly 1 až 3.

 

Clauses 1 to 3 are specific to each part and, therefore, replace ISO 19085-1:2021, Clauses 1 to 3.

Pro články 4 až 7 a přílohy ISO 19085-1:2021, kapitoly 4 až 7 a přílohy, může být každý článek:

 

For Clauses 4 to 7 and the annexes, ISO 19085-1:2021, Clauses 4 to 7 and Annexes, each subclause can be:

    vyhodnocen jako celek;

 

    confirmed as a whole;

    vyhodnocen s dodatky;

 

    confirmed with additions;

    celkově vyloučen; nebo

 

    excluded in total; or

    nahrazen specifickým textem.

 

    replaced with specific text.

To je indikováno jedním z následujících možných výroků:

 

This is indicated by one of the following possible statements:

    „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies”;

    „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021 s následujícími dodatky.“ nebo „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021 s následujícími dodatky, které jsou rozděleny do specifických článků.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies with the following additions.” or “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies with the following additions, subdivided into further specific subclauses.”;

    „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 neplatí.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], does not apply.”;

    „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 je nahrazen následujícím textem.“, nebo „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 je nahrazen následujícím textem, který je rozdělen do specifických článků.“.

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], is replaced by the following text.” or “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], is replaced by the following text, subdivided into further specific subclauses.”.

Ostatní články a přílohy specifické články pro tento dokumentu jsou indikovány úvodní větou: „Článek/příloha specifický pro tento dokument.“.

 

Other subclauses and annexes specific to this document are indicated by the introductory sentence: “Subclause/
Annex specific to this document.”.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro čtyřstranné frézky, schopné nepřetržitého výrobního použití, s maximální pracovní šířkou 350 mm a maximální frekvencí otáčení integrovaného posuvu výrobku 200 m/min, dále označované jako „stroje“, určené k řezání masivního dřeva a materiálů s podobnými fyzi-
kálními vlastnostmi jako dřevo (viz ISO 19085-1:2021, 3.2).

 

This document gives the safety requirements and measures for four-sided moulding machines, capable of continuous production use, with a maximum working width of 350 mm and a maximum speed of the integrated workpiece feed of 200 m/min, hereinafter referred to as “machines”, designed to cut solid wood and materials with similar physical characteristics to wood (see
ISO 19085-1:2021, 3.2).

Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v příloze A, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení.

 

It deals with all significant hazards, hazardous situations and events, listed in Annex A, relevant to the machines, when operated, adjusted and maintained as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer; reasonably foreseeable misuse has been considered too. Also, transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping phases are taken into account.

Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jednotek, jejichž nebezpečí byla řešena:

 

It is also applicable to machines fitted with one or more of the following devices / additional working units, whose hazards have been dealt with:

    univerzální vřetena;

 

    universal spindle;

    jednotka pily pro vyřezávání zasklívací lišty;

 

    glass bead saw unit;

    pevná nebo pohyblivá podpěra obrobku;

 

    fixed or movable workpiece support;

    systém rychlé výměny nástroje;

 

    quick tool changing system;

    laserová značkovací jednotka;

 

    laser marking unit;

    automatické vracení obrobku;

 

    automatic workpiece returner;

    vstupní zakladač;

 

    in-feed hopper;

    zakládací zásobník;

 

    loading magazine;

    odebírací stůl.

 

    unloading table.

Tento dokument se nezabývá žádnými nebezpečími souvisejícími se:

 

This document does not deal with any hazards related to:

a)   vstupními zařízeními jinými, než je vstupní zakladač a zakládací zásobník;

 

a)   in-feed devices other than in-feed hopper and loading magazine;

POZNÁMKA 1 Pro mechanické vstupní zařízení, které také brání přístupu do zakládacího otvoru, viz 6.6.4.

 

NOTE 1 For mechanical in-feed devices which also prevent access to the in-feed opening, see 6.6.4.

b)   výstupními zařízeními jinými, než odebírací stůl, s výjimkou nebezpečí souvisejících s vymrštěním ze stroje v důsledku sousledného řezání;

 

b)   out-feed devices other than unloading table, except for hazards related to ejection from the machine due to climb cutting;

c)   výstupu obrobků na strojích s rychlostí posuvu vyšší než 60 m/min;

 

c)   out-feed of workpieces on machines with feed speed higher than 60 m/min;

POZNÁMKA 2 Stroje s rychlostí posuvu vyšší než 60 m/min jsou obvykle kombinovány s mechanickým odebíráním obrobku a systémy přenosu obrobku.

 

NOTE 2 Machines with feed speed higher than 60 m/min are usually combined with mechanical unloading and workpiece transfer systems.

d)   Stroje používané v kombinaci s jakýmkoli jiným strojem (jako část linky).

 

d)   machines being used in combination with any other machine (as part of a line).

Nevztahuje se na stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.

 

It is not applicable to machines intended for use in
potentially explosive atmosphere and to machines manufactured prior to its publication.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.