ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110; 79.120.10                                                                                                                        Květen 2022

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky

ČSN
EN ISO 19085-2

49 6070

idt ISO 19085-2:2021

Woodworking machines – Safety –
Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines

Machines à bois – Sécurité –
Partie 2: Scies circulaires à panneaux horizontales à presseur

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 2: Horizontale Plattenkreissägemaschinen mit Druckbalken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19085-2:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19085-2:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) z října 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Došlo k technické revizi celé normy a přeskupení některých článků a příloh.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 13857:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2022 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

ISO 14118:2017 zavedena v ČSN EN ISO 14118:2018 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění

ISO 19085-1:2021 zavedena v ČSN EN ISO 19085-1:2021 (49 6070) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky

EN 847-1:2017 zavedena v ČSN EN 847-1:2018 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 19085-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Listopad 2021

ICS 13.110; 79.120.10                                                                                       Nahrazuje EN ISO 19085-2:2017

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky
(ISO 19085-2:2021)

Woodworking machines – Safety –
Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines
(ISO 19085-2:2021)

Machines à bois – Sécurité –
Partie 2: Scies circulaires à panneaux horizontales à presseur
(ISO 19085-2:2021)

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 2: Horizontale Plattenkreissägemaschinen
mit Druckbalken
(ISO 19085-2:2021)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-09-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 19085-2:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19085-2:2021) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje, ve spolu-
práci s technickou komisí CEN/TC 142 Dřevozpracující zařízení – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 19085-2:2017.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím)/nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19085-2:2021 byl schválen CEN jako EN ISO 19085-2:2021 bez jakýchkoliv modifikací.


 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 8

Úvod...................................................................................................................................................................................................... 10

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 12

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 14

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 14

4......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ovládání........................................................................................................... 20

4.1...... Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů............................................................................................................... 20

4.2...... Ovládací zařízení.................................................................................................................................................................... 20

4.3...... Spuštění................................................................................................................................................................................... 21

4.3.1... Přímé spuštění........................................................................................................................................................................ 21

4.3.2... Spuštění pomocí ovládání zapnutí..................................................................................................................................... 21

4.3.3... Provozní podmínky................................................................................................................................................................ 21

4.4...... Bezpečné zastavení.............................................................................................................................................................. 23

4.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 23

4.4.2... Normální zastavení................................................................................................................................................................ 23

4.4.3... Provozní zastavení................................................................................................................................................................. 23

4.4.4... Nouzové zastavení................................................................................................................................................................ 23

4.5...... Brzdicí funkce nástrojových vřeten..................................................................................................................................... 24

4.6...... Volba režimu........................................................................................................................................................................... 24

4.7...... Změna frekvence otáčení nástroje..................................................................................................................................... 24

4.7.1... Změna frekvence otáčení řazením pásů
na řemenicích......................................................................................................................................................................... 24

4.7.2... Změna frekvence otáčení motorem s inkrementální změnou frekvence otáčení..................................................... 24

4.7.3... Plynulá změna frekvence otáčení měničem frekvence................................................................................................. 24

4.8...... Porucha jakékoliv dodávky energie................................................................................................................................... 24

4.9...... Ovládání ručního opětovného spuštění............................................................................................................................. 25

4.10.... Detekce a monitorování klidového stavu.......................................................................................................................... 25

4.11.... Monitorování frekvence otáčení pohybujících se částí stroje........................................................................................ 25

4.12.... Časová prodleva.................................................................................................................................................................... 25

4.13.... Vzdálený servis...................................................................................................................................................................... 25

5......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ochranu proti mechanickým nebezpečím................................................ 25

5.1...... Stabilita.................................................................................................................................................................................... 25

5.2...... Riziko roztržení během provozu.......................................................................................................................................... 25

5.3...... Konstrukce nástroje a upevnění nástroje.......................................................................................................................... 25

5.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 25

5.3.2... Blokování vřetena.................................................................................................................................................................. 25

5.3.3... Upevňovací zařízení pro pilové kotouče............................................................................................................................ 25

5.3.4... Rozměry přírub pro pilové kotouče..................................................................................................................................... 26

5.4...... Brzdění..................................................................................................................................................................................... 26

Strana

5.4.1... Brzdění nástrojů..................................................................................................................................................................... 26

5.4.2... Maximální doba doběhu....................................................................................................................................................... 26

5.4.3... Uvolnění brzdy........................................................................................................................................................................ 26

5.5...... Bezpečnostní zařízení........................................................................................................................................................... 26

5.5.1... Pevné ochranné kryty............................................................................................................................................................ 26

5.5.2... Blokování pohyblivých ochranných krytů.......................................................................................................................... 26

5.5.3... Ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení síly na ovládač.............................................................................. 26

5.5.4... Dvouruční ovládač................................................................................................................................................................. 26

5.5.5... Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE).................................................................................................................. 26

5.5.6... Ochranné zařízení citlivé na tlak (PSPE)........................................................................................................................... 26

5.5.7... Souhlasné povelové ovládání............................................................................................................................................. 26

5.6...... Zabránění přístupu k nebezpečným pohybujícím se částem........................................................................................ 27

5.6.1... Bezpečnostní ochrana pilových kotoučů mimo řeznou oblast...................................................................................... 27

5.6.2... Bezpečnostní ochrana pilových kotoučů v řezné oblasti................................................................................................ 27

5.6.3... Bezpečnostní ochrana pohyblivých částí
na přední rovině řezu............................................................................................................................................................ 28

5.6.4... Bezpečnostní ochrana přítlačného nosníku...................................................................................................................... 30

5.6.5... Bezpečnostní ochrana stranového přítlačného zařízení................................................................................................ 34

5.6.6... Bezpečnostní ochrana přední strany otočného stolu...................................................................................................... 34

5.6.7... Bezpečnostní ochrana vysouvacího zařízení................................................................................................................... 34

5.6.8... Bezpečnostní ochrana zadní strany stroje s posouvačem desky (s výjimkou zakládacího prostoru)................... 35

5.6.9... Bezpečnostní ochrana zakládacího prostoru na zadní straně stroje s posouvačem desky.................................... 36

5.6.10 Minimální vůle v oblasti odebírání...................................................................................................................................... 43

5.6.11 Predispozice pro horní zakládání/odebírání pomocí vnějšího systému...................................................................... 44

5.6.12 Integrovaná střižná jednotka pro zpracování odřezků.................................................................................................... 45

5.7...... Nebezpečí nárazu.................................................................................................................................................................. 45

5.8...... Upínací zařízení...................................................................................................................................................................... 45

5.9...... Opatření proti vymrštění........................................................................................................................................................ 46

5.9.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 46

5.9.2... Materiály ochranných krytů a charakteristiky.................................................................................................................... 46

5.10.... Opěry a vedení obrobku....................................................................................................................................................... 46

6......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ochranu proti ostatním nebezpečím.......................................................... 47

6.1...... Požár........................................................................................................................................................................................ 47

6.2...... Hluk........................................................................................................................................................................................... 47

6.2.1... Snižování hluku v etapě návrhu.......................................................................................................................................... 47

Strana

6.2.2... Měření emise hluku............................................................................................................................................................... 47

6.3...... Emise prachu a třísek............................................................................................................................................................ 47

6.4...... Elektrická výbava................................................................................................................................................................... 47

6.5...... Ergonomie a manipulace..................................................................................................................................................... 48

6.6...... Osvětlení.................................................................................................................................................................................. 48

6.7...... Pneumatika............................................................................................................................................................................. 48

6.8...... Hydraulika............................................................................................................................................................................... 48

6.9...... Elektromagnetická kompatibilita......................................................................................................................................... 48

6.10.... Laser......................................................................................................................................................................................... 48

6.11.... Statická elektřina.................................................................................................................................................................... 48

6.12.... Chyby montáže...................................................................................................................................................................... 48

6.13.... Odpojení.................................................................................................................................................................................. 48

6.14.... Údržba...................................................................................................................................................................................... 48

6.15.... Relevantní, ale nevýznamná nebezpečí........................................................................................................................... 48

7......... Informace pro použití............................................................................................................................................................ 48

7.1...... Výstražná zařízení.................................................................................................................................................................. 48

7.2...... Značení.................................................................................................................................................................................... 48

7.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 48

7.2.2... Další značky............................................................................................................................................................................ 48

7.3...... Návod k použití....................................................................................................................................................................... 49

7.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 49

7.3.2... Další informace...................................................................................................................................................................... 49

Příklad A (informativní) Seznam významných nebezpečí......................................................................................................... 51

Příloha B (informativní) Požadovaná úroveň vlastností............................................................................................................. 55

Příloha C (normativní) Zkouška stability........................................................................................................................................ 59

Příloha D (normativní) Zkouška funkce brzdění........................................................................................................................... 60

Příloha E (normativní) Zkouška nárazem pro ochranné kryty................................................................................................... 61

Příloha F (normativní) Zkušební předpis pro hluk........................................................................................................................ 62

Příloha G (normativní) Zkouška tuhosti materiálu lamelového bezpečnostního závěsu..................................................... 66

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 2006/42/ES, které mají být pokryty............................................................................................................................................................. 67

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 8

Introduction............................................................................................................................................................................................. 10

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 12

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 14

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 14

4......... Safety requirements and measures for controls................................................................................................................ 20

4.1...... Safety and reliability of control systems............................................................................................................................... 20

4.2...... Control devices......................................................................................................................................................................... 20

4.3...... Start............................................................................................................................................................................................. 21

4.3.1... Direct start.................................................................................................................................................................................. 21

4.3.2... Start via control power-on....................................................................................................................................................... 21

4.3.3... Operating conditions................................................................................................................................................................ 21

4.4...... Safe stops.................................................................................................................................................................................. 23

4.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 23

4.4.2... Normal stop............................................................................................................................................................................... 23

4.4.3... Operational stop........................................................................................................................................................................ 23

4.4.4... Emergency stop........................................................................................................................................................................ 23

4.5...... Braking function of tools.......................................................................................................................................................... 24

4.6...... Mode selection.......................................................................................................................................................................... 24

4.7...... Tool speed changing............................................................................................................................................................... 24

4.7.1... Speed changing by shifting the belts
on the pulleys
............................................................................................................................................................................ 24

4.7.2... Speed changing by incremental speed change motor..................................................................................................... 24

4.7.3... Infinitely variable speed by frequency inverter................................................................................................................... 24

4.8...... Failure of any power supply................................................................................................................................................... 24

4.9...... Manual reset control................................................................................................................................................................. 25

4.10.... Standstill detection and monitoring....................................................................................................................................... 25

4.11.... Machine moving parts speed monitoring............................................................................................................................ 25

4.12.... Time delay................................................................................................................................................................................. 25

4.13.... Teleservice................................................................................................................................................................................. 25

5......... Safety requirements and measures for protection against mechanical hazards........................................................ 25

5.1...... Stability....................................................................................................................................................................................... 25

5.2...... Risk of break-up during operation......................................................................................................................................... 25

5.3...... Tool and tool fixing design...................................................................................................................................................... 25

5.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 25

5.3.2... Spindle locking.......................................................................................................................................................................... 25

5.3.3... Circular saw blade fixing device............................................................................................................................................ 25

5.3.4... Flange dimension for circular saw blades........................................................................................................................... 26

5.4...... Braking........................................................................................................................................................................................ 26

Page

5.4.1... Braking of tools......................................................................................................................................................................... 26

5.4.2... Maximum run-down time........................................................................................................................................................ 26

5.4.3... Brake release............................................................................................................................................................................ 26

5.5...... Safeguards................................................................................................................................................................................ 26

5.5.1... Fixed guards.............................................................................................................................................................................. 26

5.5.2... Interlocking movable guards.................................................................................................................................................. 26

5.5.3... Hold-to-run control.................................................................................................................................................................... 26

5.5.4... Two-hand control...................................................................................................................................................................... 26

5.5.5... Electro-sensitive protective equipment (ESPE).................................................................................................................. 26

5.5.6... Pressure-sensitive protective equipment (PSPE).............................................................................................................. 26

5.5.7... Enabling control........................................................................................................................................................................ 26

5.6...... Prevention of access to hazardous moving parts.............................................................................................................. 27

5.6.1... Safeguarding the saw blades outside the cutting area..................................................................................................... 27

5.6.2... Safeguarding the saw blades in the cutting area............................................................................................................... 27

5.6.3... Safeguarding the moving parts at the front cutting line.................................................................................................... 28

5.6.4... Safeguarding the pressure beam......................................................................................................................................... 30

5.6.5... Safeguarding the side pressure device............................................................................................................................... 34

5.6.6... Safeguarding the front side turn table.................................................................................................................................. 34

5.6.7... Safeguarding the pushing out device................................................................................................................................... 34

5.6.8... Safeguarding the rear of the machine with panel pusher (except loading zone)........................................................ 35

5.6.9... Safeguarding the loading zone at the rear of the machine with panel pusher............................................................ 36

5.6.10 Minimum clearance at the unloading area.......................................................................................................................... 43

5.6.11 Predisposition for top loading/unloading by an external system.................................................................................... 44

5.6.12 Integrated trimming unit for offcuts management............................................................................................................. 45

5.7...... Impact hazard............................................................................................................................................................................ 45

5.8...... Clamping devices..................................................................................................................................................................... 45

5.9...... Measures against ejection...................................................................................................................................................... 46

5.9.1... General....................................................................................................................................................................................... 46

5.9.2... Guards materials and characteristics................................................................................................................................... 46

5.10.... Workpiece supports and guides............................................................................................................................................ 46

6......... Safety requirements and measures for protection against other hazards.................................................................... 47

6.1...... Fire............................................................................................................................................................................................... 47

6.2...... Noise........................................................................................................................................................................................... 47

6.2.1... Noise reduction at the design stage...................................................................................................................................... 47

Page

6.2.2... Noise emission measurement............................................................................................................................................... 47

6.3...... Emission of chips and dust..................................................................................................................................................... 47

6.4...... Electricity.................................................................................................................................................................................... 47

6.5...... Ergonomics and handling....................................................................................................................................................... 48

6.6...... Lighting....................................................................................................................................................................................... 48

6.7...... Pneumatics................................................................................................................................................................................ 48

6.8...... Hydraulics.................................................................................................................................................................................. 48

6.9...... Electromagnetic compatibility................................................................................................................................................ 48

6.10.... Laser........................................................................................................................................................................................... 48

6.11.... Static electricity.......................................................................................................................................................................... 48

6.12.... Errors of fitting........................................................................................................................................................................... 48

6.13.... Isolation...................................................................................................................................................................................... 48

6.14.... Maintenance.............................................................................................................................................................................. 48

6.15.... Relevant but not significant hazards..................................................................................................................................... 48

7......... Information for use................................................................................................................................................................... 48

7.1...... Warning devices....................................................................................................................................................................... 48

7.2...... Marking....................................................................................................................................................................................... 48

7.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 48

7.2.2... Additional markings................................................................................................................................................................. 48

7.3...... Instruction handbook................................................................................................................................................................ 49

7.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 49

7.3.2... Additional information............................................................................................................................................................. 49

Annex A (informative) List of significant hazards........................................................................................................................... 51

Annex B (informative) Performance level required....................................................................................................................... 55

Annex C (normative) Stability test...................................................................................................................................................... 59

Annex D (normative) Test for braking function............................................................................................................................... 60

Annex E (normative) Impact test for guards.................................................................................................................................... 61

Annex F (normative) Noise test code................................................................................................................................................ 62

Annex G (normative) Rigidity tests for sectional safety curtain material.................................................................................... 66

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the essential requirements of Directive 2006/42/EC aimed to be covered.......................................................................................................................................... 67

 


 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pra-
covní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing
International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomisí SC 4, Dřevo-
obráběcí stroje
, ve spolupráci s technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 142 Dřevoobráběcí stroje – Bezpečnost v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 4, Woodworking machines, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 142, Woodworking machines – Safety, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 19085-2:2017), které bylo technicky revidováno. Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 19085-2:2017), which has been technically revised. The main changes compared to the previous edition are as follows:

    předmět normy specifikuje, že stroje jsou určeny pro nepřetržité výrobní použití a byly přidány další pracovní jednotky, dále i speciální zpracovatelné materiály;

 

    the Scope now specifies that machines are intended for continuous production use, and other additional working units have been added, as well as special workable materials and an exclusion;

    seznam významných nebezpečí byl přesunut do nové přílohy A;

 

    the list of significant hazards has been moved to new Annex A;

    bylo zjednodušeno uspořádání, zejména v 5.6;

 

    the structure has been simplified, in particular in 5.6;

    stroje bez posouvače desky byly zahrnuty a plně pokryty v 5.6.4;

 

    machines without panel pusher have been included and fully covered in 5.6.4;

    další zakládací zařízení byla zvážena v 5.6.9.1, 5.6.9.2 a v novém článku 5.6.9.3;

 

    other loading devices have been considered in 5.6.9.1, 5.6.9.2 and new subclause 5.6.9.3;

    v novém článku 5.6.10 byly přidány požadavky na minimální mezery v oblasti odebírání;

 

    requirements on minimum gaps at the unloading area have been added in new subclause 5.6.10;

    byl aktualizován článek 6.2 a do přílohy F byly přidány nově úplné zkušební předpisy pro hluk.

 

    Subclause 6.2 has been updated and a new full noise test code has been added in Annex F.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky k tomuto dokumentu by měly být směřovány na národní normalizační orgán uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

Seznam všech částí souboru ISO 19085 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 19085 series can be found on the ISO website.


 

Úvod

 

Introduction

Soubor ISO 19085 poskytuje technické požadavky pro návrh a konstrukci dřevozpracujícího strojního zaří-
zení. Jedná se o konstruktéry, výrobce, dodavatele a dovozce strojů specifikovaných v předmětu normy. Také obsahuje seznam informačních položek, které výrobce musí poskytnout uživateli.

 

The ISO 19085 series provides technical safety requirements for the design and construction of woodworking machinery. It concerns designers, manufacturers, suppliers and importers of the machines specified in the Scope. It also includes a list of informative items to be provided to the user by the manufacturer.

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-C standard as stated in ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační organizace, organizace ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident prevention organisations, market surveillance etc.)

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uvedených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní společ-
nosti, organizace pro lidi se speciálními potřebami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e. g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána možnost podílet se na přípravě tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate at the drafting process of this document.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebez-
pečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uvedeny v předmětu normy tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle poža-
davků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take precedence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

Obsahuje úplný soubor požadavků na určitý typ dřevozpracujícího stroje, který je uveden v části souboru ISO 19085 platný pro tento typ, společně s relevantními požadavky z ISO 19085-1, v rozsahu specifikovaném v předmětu normy oblasti působnosti příslušné části souboru ISO 19085.

 

The full set of requirements for a particular type of woodworking machine are those given in the part of ISO 19085 applicable to that type, together with the relevant requirements from ISO 19085-1, to the extent specified in the Scope of the applicable part of ISO 19085.

Pokud je to možné, bezpečnostní požadavky částí souboru ISO 19085 odkazují na relevantní články ISO 19085-1, aby se zabránilo opakování a zkrátila se jejich délka. Každá část obsahuje náhrady a dodatky ke společným požadavkům uvedeným v ISO 19085-1.

 

As far as possible, the safety requirements of parts of the ISO 19085 series refer to the relevant subclauses of ISO 19085-1. Each part contains replacements and additions to the common requirements given in ISO 19085-1.

Kapitoly 1 až 3 jsou specifické pro každou část, a proto nahrazují ISO 19085-1:2021, kapitoly 1 až 3.

 

Clauses 1 to 3 are specific to each part and, therefore, replace ISO 19085-1:2021, Clauses 1 to 3.

Pro články 4 až 7 a přílohy ISO 19085-1:2021, kapitoly 4 až 7 a přílohy, může být každý článek:

 

For Clauses 4 to 7 and the annexes, ISO 19085-1:2021, Clauses 4 to 7 and Annexes, each subclause can be:

    vyhodnocen jako celek;

 

    confirmed as a whole;

    vyhodnocen s dodatky;

 

    confirmed with additions;

    celkově vyloučen, nebo

 

    excluded in total; or

    nahrazen specifickým textem.

 

    replaced with specific text.

To je indikováno jedním z následujících možných výroků:

 

This is indicated by one of the following possible statements:

    „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies”;

    „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021 s násle-
dujícími dodatky.“ nebo „Platí [článek/příloha] ISO 19085-1:2021 s následujícími dodatky, které jsou rozděleny do specifických článků.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies with the following additions.” or “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], applies with the following additions, subdivided into further specific subclauses.”;

    „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 neplatí.“;

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], does not apply.”;

    „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 je nahrazen následujícím textem.“, nebo „[Článek/příloha] ISO 19085-1:2021 je nahrazen následujícím textem, který je rozdělen do specifických článků.“.

 

    “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], is replaced by the following text.” or “ISO 19085-1:2021, [subclause/Annex], is replaced by the following text, subdivided into further specific subclauses.”.

Ostatní články a přílohy specifické pro tento dokument jsou indikovány úvodní větou: „Článek/příloha speci-
fický pro tento dokument.“.

 

Other subclauses and annexes specific to this document are indicated by the introductory sentence: “Subclause/Annex specific to this document.”.


 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro vodorovné kotoučové pily s přidržo-
vačem desky, s pilovým vozíkem přední roviny řezu namontované pod podpěrou obrobku, které jsou ručně a/nebo strojně zakládané a ručně odebírané, schopné nepřetržitého výrobního použití, jak je stanoveno v 3.1 a dále jen uváděné jako „stroje“.

 

This document gives the safety requirements and measures for horizontal beam panel circular sawing machines with the saw carriage of the front cutting line mounted below the workpiece support, which are manually and/or powered loaded and manually unloaded, capable of continuous production use, as defined in 3.1 and hereinafter referred to as “machines”.

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v příloze A, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demon-
táže, poruchy a vyřazení.

 

This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Annex A, relevant to the machines, when operated, adjusted and maintained as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Also, transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping phases have been taken into account.

Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jedno-
tek, jejichž nebezpečí bylo řešeno:

 

It is also applicable to machines fitted with one or more of the following devices/additional working units, whose hazards have been dealt with:

    stranovým protlačovacím zařízením;

 

    side pressure device;

    zařízením poháněným motorem pro odebírání;

 

    device for powered unloading;

    jednotkou pro nařezávání;

 

    unit for scoring;

    jednotkou pro předřezávání/nařezávání tvarově olepené hrany;

 

    unit for post-formed/soft-formed edge pre-cutting;

    zařízením pro otáčení desky;

 

    panel turning device;

    čelním otočným stolem;

 

    front side turn table;

    vysouvacím zařízením;

 

    pushing out device;

    pneumatickým upínáním pilového kotouče;

 

    pneumatic clamping of the saw blade;

    zařízením pro strojní zakládání desky;

 

    powered panel loading device;

    zařízením pro drážkování pomocí frézovacího nástroje;

 

    device for grooving by milling tool;

    jednou nebo více dalšími rovinami řezu uvnitř stroje pro podélný a/nebo čelní řez (před příčnou rovinou řezu);

 

    one or more additional cutting lines inside the machine for longitudinal and/or head cut (before the transversal cutting line);

    vakuovým upínáním obrobku jako část přední hrany otočného stolu nebo zařízení pro zakládání desky;

 

    workpiece vacuum clamping as part of a front side turn table or of a panel loading device;

    posouvačem desky;

 

    panel pusher;

    nezávislými posouvači desky;

 

    independent panel pushers;

    dalšími posouvači desky namontovanými na vozíku posouvače desky;

 

    additional panel pushers mounted on the panel pusher carriage;

    dalším posouvačem desky s integrovaným zaří-
zením pro tiskárnu štítků;

 

    additional panel pusher with integrated label printer device;

    zdvihací plošinou;

 

    lifting platform;

    zařízením pro automatické zakládání tenkých desek;

 

    device for automatic loading of thin panels;

    zařízením pro odebírání podlažní lišty pomocí gravitace;

 

    device for base board unloading by gravity;

    zařízením s napájeným odebíráním podlažní lišty;

 

    device for base board powered unloading;

    zařízením pro odebírání desek v omezeném prostoru;

 

    device for panel unloading in limited space condition;

    zakládacími nebo předzakládacími válečkovými dopravníky;

 

    loading or pre-loading roller conveyors;

    přítlačným nosníkem s přídavnými klapkami pro zvýšení účinnosti odsávání prachu;

 

    pressure beam with additional flaps to increase dust extraction efficiency;

    systémem chlazení pilového kotouče vzduchem nebo vodou-vzduchem nebo olejem-vzduchem;

 

    saw blade cooling system by air or water-air or oil-air;

    vibračním dopravníkem s/bez střižné jednotky pro zpracování odřezků;

 

    vibrating conveyor with/without trimming unit for offcuts management;

    předpřípravou pro horní zakládání/odebírání pomocí vnějšího systému přímo na stole stroje a/nebo na válečkovém dopravníku stroje pro předzakládání a/nebo na zdvihací stůl stroje.

 

    predisposition for top loading/unloading by an external system directly on the machine table and/or on the machine preloading roller conveyor and/or on the machine lifting table.

POZNÁMKA Podlažní lišta je podpěrná deska pod stohem desek, který chrání desky před poškozením během přepravy.

 

NOTE base board is a support panel underlying the panel stack, to protect the panels from damages during transportation.

Stroje jsou konstruovány pro řezání desek skládajících se z:

 

The machines are designed for cutting panels consisting of:

a)   masivního dřeva;

 

a)   solid wood;

b)   materiálů s podobnými fyzickými vlastnostmi jako dřevo (viz ISO 19085-1:2021, 3.2);

 

b)   material with similar physical characteristics to wood (see ISO 19085-1:2021, 3.2);

c)   sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek;

 

c)   gypsum boards, gypsum bounded fibreboards;

d)   sendvičových desek s jádrem skládajícím se např. z polyuretanu nebo minerálního materiálu, lamino-
vaného lehkou slitinou;

 

d)   composite materials, with core consisting of e.g. polyurethane or mineral material, laminated with light alloy;

e)   lepenky;

 

e)   cardboard;

f)    pěnové desky;

 

f)    foam board;

g)   matricových minerálních desek, silikátových desek;

 

g)   matrix engineered mineral boards, silicate boards;

h)   kompozitních materiálů s polymerní matricí a vyztu-
žené termoplastickými/termosetovými/elastomer-
ními materiály;

 

h)   polymermatrix composite materials and reinforced thermoplastic/thermoset/elastomeric materials;

i)    hliníkových desek z lehké slitiny o maximální tloušťce 10 mm;

 

i)    aluminium light alloy plates with a maximum thickness of 10 mm;

j)    kompozitních desek vyrobených z výše uvedených materiálů.

 

j)    composite boards made from the materials listed above.

Tento dokument se nezabývá specifickými nebez-
pečími týkajícími se:

 

This document does not deal with hazards related to:

    specifických vlastností, které se odlišují od výše uvedených;

 

    specific features different from those listed above;

    obrábění desek frézovacími nástroji pro drážko-
vání;

 

    the machining of panels with milling tools for grooving;

    napájeným odebíráním desek;

 

    powered unloading of panels;

    zadní poloviny děleného přítlačného nosníku na přední rovině řezu;

 

    rear half of split pressure beam on the front cutting line;

    kombinace jednotlivého stroje, který je používán s jakýmkoliv jiným strojem (jako část linky).

 

    the combination of a single machine being used with any other machine (as part of a line).

Nevztahuje se na:

 

It is not applicable to:

    stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;

 

    machines intended for use in potentially explosive atmospheres;

    stroje vyrobené před datem jeho vydání.

 

    machines manufactured prior to the date of its publication.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.