ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110; 79.120.10                                                                                                                         Leden 2022

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 1: Společné požadavky

ČSN
EN ISO 19085-1

49 6070

idt ISO 19085-1:2021

Woodworking machines – Safety –
Part 1: Common requirements

Machines à bois – Sécurité –
Partie 1: Exigences communes

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19085-1:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19085-1:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) z října 2021.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19085-1:2021 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z října 2021 převzala EN ISO 19085-1:2021 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3744:2010 zavedena v ČSN EN ISO 3744:2011 (01 1604) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

ISO 3746:2010 zavedena v ČSN EN ISO 3746:2011 (01 1606) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

ISO 4413:2010 zavedena v ČSN EN ISO 4413:2011 (83 3371) Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ISO 4414:2010 zavedena v ČSN EN ISO 4414:2011 (83 3370) Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

ISO 4871:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4871:2010 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

ISO 11201:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11201:2010 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

ISO 11202:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11202:2010 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

ISO 11204:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11204:2010 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpeč-
nostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 13850:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13850:2017 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nou-
zového zastavení – Zásady pro konstrukci

ISO 13851:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13851:2020 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr

ISO 13856-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 13856-1:2013 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak

ISO 13856-2:2013 zavedena v ČSN EN ISO 13856-2:2013 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak

ISO 13856-3:2013 zavedena v ČSN EN ISO 13856-3:2013 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 3: Obecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak

ISO 14118:2017 zavedena v ČSN EN ISO 14118:2018 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění

ISO 14119:2013 zavedena v ČSN EN ISO 14119:2014 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu

ISO 14120:2015 zavedena v ČSN EN ISO 14120:2017 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

ISO/TR 11688-1:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11688-1:2010 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování

IEC 60204-1:2016 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elek-
trická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

IEC 60529:1989+A1:1999 zavedena v ČSN EN 60529 Změna A1:2001 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60825-1:2014 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 3:2015 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 61310-1:2007 zavedena v ČSN EN 61310-1 ed. 2:2008 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

IEC 61439-1:2011 zavedena v ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeo-
becná ustanovení

IEC 61496-1:2012+Cor.1:2015 zavedena v ČSN EN 61496-1 ed. 3:2014 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

IEC 61496-2:2013 zavedena v ČSN EN 61496-2:2014 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

IEC 61496-3:2018 zavedena v ČSN EN IEC 61496-3:2019 (332206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s roz-
ptylným odrazem (AOPDDR)

IEC 61800-5-2:2016 zavedena v ČSN EN 61800-5-2 ed.2:2018 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-2: Bezpečnostní požadavky – Funkční

IEC 62477-1:2012+A1:2016 zavedena v ČSN EN 62477-1 Změna A1:2017 (35 1534) Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů – Část 1: Obecně

EN 847-1:2017 zavedena v ČSN EN 847-1:2018 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

EN 847-2:2017 zavedena v ČSN EN 847-2:2018 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje

EN 847-3:2014 zavedena v ČSN EN 847-3:2014 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Upínací zařízení

EN 1837:1999+A1:2009 zrušena; nahrazena EN 1837:2020 zavedenou v ČSN EN 1837:2021 (36 0457) Bezpeč-
nost
strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů

EN 50370-1:2005 zavedena v ČSN EN 50370-1:2005 (33 3450) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje – Část 1: Emise

EN 50370-2:2003 zavedena v ČSN EN 50370-2:2003 (33 3450) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tváření stroje – Část 2: Odolnost

EN 50525-2-21:2011 zavedena v ČSN EN 50525-2-21:2011 (34 7410) Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně – Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití – Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zaří-
zeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 19085-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Duben 2021

ICS 13.110                                                                                                       Nahrazuje EN ISO 19085-1:2017

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 1: Společné požadavky
(ISO 19085-1:2021)

Woodworking machines – Safety –
Part 1: Common requirements
(ISO 19085-1:2021)

Machines à bois – Sécurité –
Partie 1: Exigences communes
(ISO 19085-1:2021)

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 1: Gemeinsame Anforderungen
(ISO 19085-1:2021)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-02-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 19085-1:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19085-1:2021) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje, ve spo-
lupráci s technickou komisí CEN/TC 142 Dřevozpracující zařízení – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 19085-1:2017.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19085-1:2021 byl schválen CEN jako EN ISO 19085-1:2021 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva................................................................. 6

Předmluva................................................................................. 10

Úvod........................................................................................... 12

1......... Předmět normy............................................................ 14

2......... Citované dokumenty.................................................. 14

3......... Termíny a definice...................................................... 16

4......... Bezpečnostní požadavky a opatření
pro ovládání................................................................. 20

4.1...... Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů.... 20

4.2...... Ovládací zařízení......................................................... 21

4.3...... Spuštění........................................................................ 22

4.3.1... Přímé spuštění............................................................. 22

4.3.2... Spuštění pomocí ovládání zapnutí.......................... 22

4.4...... Bezpečné zastavení................................................... 23

4.4.1... Obecně.......................................................................... 23

4.4.2... Normální zastavení..................................................... 23

4.4.3... Provozní zastavení...................................................... 24

4.4.4... Nouzové zastavení..................................................... 24

4.5...... Brzdicí funkce nástrojových vřeten.......................... 24

4.6...... Volba režimu................................................................ 26

4.7...... Změna frekvence otáčení nástroje.......................... 26

4.7.1... Změna frekvence otáčení řazením pásů
na řemenicích.............................................................. 26

4.7.2... Změna frekvence otáčení motorem
s inkrementální změnou frekvence otáčení........... 26

4.7.3... Plynulá změna frekvence otáčení měničem frekvence...................................................................... 27

4.8...... Porucha jakékoliv dodávky energie........................ 27

4.9...... Ovládání ručního opětovného nastavení................ 28

4.10.... Detekce a monitorování klidového stavu............... 28

4.11.... Monitorování frekvence otáčení
pohybujících se částí stroje....................................... 28

4.12.... Časová prodleva......................................................... 28

4.13.... Vzdálený servis........................................................... 29

5......... Bezpečnostní požadavky a opatření
pro ochranu proti mechanickým nebezpečím....... 30

5.1...... Stabilita......................................................................... 30

5.2...... Riziko roztržení během provozu............................... 30

5.3...... Konstrukce nástroje a upevnění nástroje............... 30

5.3.1... Obecně.......................................................................... 30

5.3.2... Blokování vřetena....................................................... 31

5.3.3... Upevňovací zařízení pro pilové kotouče................. 31

5.3.4... Rozměry přírub pro pilové kotouče.......................... 31

 

Europena foreword.................................................................... 6

Foreword................................................................................... 10

Introduction............................................................................... 12

1......... Scope............................................................................ 14

2......... Normative references................................................ 14

3......... Terms and definitions................................................ 16

4......... Safety requirements and measures for controls.. 20

4.1...... Safety and reliability of control systems................. 20

4.2...... Control devices............................................................ 21

4.3...... Start................................................................................ 22

4.3.1... Direct start..................................................................... 22

4.3.2... Start via control power-on.......................................... 22

4.4...... Safe stops..................................................................... 23

4.4.1... General......................................................................... 23

4.4.2... Normal stop.................................................................. 23

4.4.3... Operational stop.......................................................... 24

4.4.4... Emergency stop.......................................................... 24

4.5...... Braking function of tools............................................ 24

4.6...... Mode selection............................................................ 26

4.7...... Tool speed changing.................................................. 26

4.7.1... Speed changing by shifting the belts
on the pulleys
............................................................... 26

4.7.2... Speed changing by incremental speed change motor............................................................................. 26

4.7.3... Infinitely variable speed by frequency inverter..... 27

4.8...... Failure of any power supply...................................... 27

4.9...... Manual reset control................................................... 28

4.10.... Standstill detection and monitoring......................... 28

4.11.... Machine moving parts speed monitoring............... 28

4.12.... Time delay.................................................................... 28

4.13.... Teleservice................................................................... 29

5......... Safety requirements and measures
for protection against mechanical hazards
............ 30

5.1...... Stability.......................................................................... 30

5.2...... Risk of break-up during operation........................... 30

5.3...... Tool and tool fixing design........................................ 30

5.3.1... General......................................................................... 30

5.3.2... Spindle locking............................................................ 31

5.3.3... Circular saw blade fixing device.............................. 31

5.3.4... Flange dimension for circular saw blades............. 31

Strana

 

Page

5.4...... Brzdění.......................................................................... 31

5.4.1... Brzdění nástrojů.......................................................... 31

5.4.2... Maximální doba doběhu............................................ 31

5.4.3... Uvolnění brzdy............................................................. 32

5.5...... Bezpečnostní zařízení................................................ 32

5.5.1... Pevné ochranné kryty................................................. 32

5.5.2... Blokování pohyblivých ochranných krytů............... 32

5.5.3... Ovládací zařízení vyžadující nepřetržité
působení síly na ovládač........................................... 33

5.5.4... Dvouruční ovládač...................................................... 34

5.5.5... Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE)....... 34

5.5.6... Ochranné zařízení citlivé na tlak (PSPE)................ 34

5.5.7... Souhlasné povelové ovládání.................................. 35

5.6...... Zabránění přístupu k nebezpečným
pohybujícím se částem.............................................. 35

5.7...... Nebezpečí nárazu....................................................... 36

5.8...... Upínací zařízení........................................................... 36

5.9...... Opatření proti vymrštění............................................. 36

5.9.1... Obecně.......................................................................... 36

5.9.2... Materiály ochranných krytů a charakteristiky......... 37

5.10.... Opěry a vedení obrobku............................................ 38

6......... Bezpečnostní požadavky a opatření
pro ochranu proti ostatním nebezpečím................. 39

6.1...... Požár............................................................................. 39

6.2...... Hluk................................................................................ 39

6.2.1... Snižování hluku v etapě návrhu............................... 39

6.2.2... Měření a deklarování emise hluku.......................... 40

6.3...... Emise prachu a třísek................................................. 41

6.4...... Elektrická výbava........................................................ 41

6.5...... Ergonomie a manipulace.......................................... 42

6.6...... Osvětlení....................................................................... 43

6.7...... Pneumatika.................................................................. 43

6.8...... Hydraulika.................................................................... 43

6.9...... Elektromagnetická kompatibilita.............................. 43

6.10.... Laser.............................................................................. 44

6.11.... Statická elektřina......................................................... 44

6.12.... Chyby montáže........................................................... 44

6.13.... Odpojení....................................................................... 44

6.14.... Údržba........................................................................... 45

6.15.... Relevantní, ale nevýznamná nebezpečí................ 46

7......... Informace pro použití................................................. 46

7.1...... Výstražná zařízení....................................................... 46

7.2...... Značení......................................................................... 46

 

5.4...... Braking.......................................................................... 31

5.4.1... Braking of tools............................................................ 31

5.4.2... Maximum run-down time.......................................... 31

5.4.3... Brake release............................................................... 32

5.5...... Safeguards................................................................... 32

5.5.1... Fixed guards................................................................ 32

5.5.2... Interlocking movable guards.................................... 32

5.5.3... Hold-to-run control...................................................... 33

5.5.4... Two-hand control........................................................ 34

5.5.5... Electro-sensitive protective equipment (ESPE).... 34

5.5.6... Pressure-sensitive protective equipment
(PSPE)
........................................................................... 34

5.5.7... Enabling control.......................................................... 35

5.6...... Prevention of access to hazardous moving
parts
............................................................................... 35

5.7...... Impact hazard.............................................................. 36

5.8...... Clamping devices....................................................... 36

5.9...... Measures against ejection........................................ 36

5.9.1... General......................................................................... 36

5.9.2... Guards materials and characteristics...................... 37

5.10.... Workpiece supports and guides............................... 38

6......... Safety requirements and measures
for protection against other hazards
........................ 39

6.1...... Fire................................................................................. 39

6.2...... Noise............................................................................. 39

6.2.1... Noise reduction at the design stage........................ 39

6.2.2... Noise emission measurement and declaration.... 40

6.3...... Emission of chips and dust....................................... 41

6.4...... Electricity....................................................................... 41

6.5...... Ergonomics and handling......................................... 42

6.6...... Lighting......................................................................... 43

6.7...... Pneumatics.................................................................. 43

6.8...... Hydraulics..................................................................... 43

6.9...... Electromagnetic compatibility.................................. 43

6.10.... Laser.............................................................................. 44

6.11.... Static electricity............................................................ 44

6.12.... Errors of fitting............................................................. 44

6.13.... Isolation......................................................................... 44

6.14.... Maintenance................................................................ 45

6.15.... Relevant but not significant hazards....................... 46

7......... Information for use..................................................... 46

7.1...... Warning devices.......................................................... 46

7.2...... Marking......................................................................... 46

Strana

 

Page

7.2.1... Obecně.......................................................................... 46

7.2.2... Další značky................................................................. 47

7.3...... Návod k použití............................................................ 48

7.3.1... Obecně.......................................................................... 48

7.3.2... Další informace........................................................... 51

Příloha A (informativní) Seznam významných
nebezpečí..................................................................... 53

Příloha B (informativní) Požadovaná úroveň vlastností.. 57

Příloha C (normativní) Zkouška stability............................. 59

Příloha D (normativní) Zkouška funkce brzdění................ 60

Příloha E (normativní) Zkouška nárazem ochranné
kryty................................................................................ 62

Příloha F (normativní) Zkušební předpis pro hluk............. 65

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto
evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 2006/42/ES, které mají být
pokryty........................................................................... 75

Bibliografie................................................................................ 79

 

7.2.1... General......................................................................... 46

7.2.2... Additional markings.................................................... 47

7.3...... Instruction handbook.................................................. 48

7.3.1... General......................................................................... 48

7.3.2... Additional information................................................ 51

Annex A (informative) List of significant hazards............. 53

Annex B (informative) Performance level required......... 57

Annex C (normative) Stability test........................................ 59

Annex D (normative) Test for braking function.................. 60

Annex E (normative) Impact test for guards....................... 62

Annex F (normative) Noise test code.................................. 65

Annex ZA (informative) Relationship between
this European Standard and the essential
requirements of Directive 2006/42/EC aimed
to be covered
............................................................... 75

Bibliography.............................................................................. 79

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2      
(viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 
(see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchko-
liv patentových právech identifikovaných během pří-
pravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomisí SC 4, Dřevo-
obráběcí stroje
, ve spolupráci s technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 142 Dřevoobráběcí stroje – Bezpečnost v souladu s Doho-
dou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 4, Woodworking machines, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 142, Woodworking machines – Safety, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

Toto druhé vydání nahrazuje první vydání         
(ISO 19085-1:2017), které bylo technicky revidováno.

 

This second edition replaces the first edition    
(ISO 19085-1:2017), which has been technically revised.

Hlavní technické změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

 

The main technical changes compared to the previous edition are as follows:

    do předmětu normy bylo přidáno „určené pro nepře-
tržité výrobní použití“ s odkazem na stroje;

 

    in the Scope, “intended for continuous production use” has been added, referring to machines;

    v kapitole 3 byly vymazány definice „stacionárních“ a „přemístitelných“ strojů, jakož i tyto pojmy v celém dokumentu; byl sjednocen článek 5.1, stejně jako příloha C;

 

    in Clause 3, definitions of “stationary” and “displaceable” machines have been deleted, as
well as these terms throughout the document; subclause 5.1 was unified, as well as Annex C;

    v článku 4.3 bylo přidáno ovládání zapnutí, které se používá u integrovaných podavačů;

 

    in 4.3, the start via control power-on, used on integrated fed machines, has been added;

    pořadí článku 4.5 bylo změněno a objasněno;

 

    Subclause 4.5 has been reordered and clarified;

    v článku 4.7.3 pro softwarovou parametrizaci byl přidán odkaz na příslušnou normu typu B;

 

    in 4.7.3, for software parametrization, reference to the relevant B-standard has been added;

    byl přidán nový článek 4.13 (převzat z některých specifických částí);

 

    new Subclause 4.13 has been added (taken from some specific parts);

    článek 5.6 byl sjednocen a zjednodušen, aby se lépe přizpůsobil různým potřebám specifických částí souboru ISO 19085;

 

    Subclause 5.6 has been unified and simplified to better adapt to the different needs of specific parts of the ISO 19085 series;

    v článku 5.9.2.3 byly změněny vlastnosti lehké sli-
tiny, aby je bylo možné odlišit od jiné třídy ochran-
ných krytů;

 

    in 5.9.2.3, light alloy characteristics have been changed, to discern from the other class of guards;

    v článku 5.10 byly přidány požadavky na válečkový stůl (převzato z některých specifických částí);

 

    in 5.10, requirements on roller table have been added (taken from some specific parts);

    byl aktualizován článek 6.2 a do přílohy F byly při-
dány nově úplné zkušební předpisy pro hluk.

 

    Subclause 6.2 has been updated and a new full noise test code has been added in Annex F.

Seznam všech částí souboru ISO 19085 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 19085 series can be found on the ISO website.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky k tomuto doku-
mentu by měly být směřovány na národní normalizační orgán uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

Úvod

 

Introduction

Soubor ISO 19085 poskytuje technické požadavky pro návrh a konstrukci dřevozpracujícího strojního zařízení. Jedná se o konstruktéry, výrobce, dodavatele a dovozce strojů specifikovaných v předmětu normy. Také obsa-
huje seznam informačních položek, které výrobce musí poskytnout uživateli.

 

The ISO 19085 series provides technical safety requirements for the design and construction of woodworking machinery. It concerns designers, manufacturers, suppliers and importers of the machines specified in the Scope. It also includes a list of items that the manufacturer need to give to the user.

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-C standard as stated in ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační organizace, organizace ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident prevention organizations, market surveillance etc.)

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti stroj-
ního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uve-
dených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní spo-
lečnosti, organizace pro lidi se speciálními potře-
bami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e. g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána mož-
nost podílet se na přípravě tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate in the drafting process of this document.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebez-
pečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uve-
deny v předmětu tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A
nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle poža-
davků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take precedence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

Obsahuje úplný soubor požadavků na určitý typ dřevo-
zpracujícího stroje, který je uveden v části souboru ISO 19085 platný pro tento typ, společně s relevant-
ními požadavky z tohoto dokumentu, v rozsahu speci-
fikovaném v předmětu normy oblasti působnosti pří-
slušné části souboru ISO 19085.

 

The full set of requirements for a particular type of woodworking machine are those given in the part of the ISO 19085 series applicable to that type, together with the relevant requirements from this document, to the extent specified in the Scope of the applicable part of the ISO 19085 series.

Pro dřevozpracující stroje, na které se nevztahuje specifická část, lze tento dokument použít jako návod. Ačkoliv konstruktér bude muset provést úplné posou-
zení rizik v souladu s ISO 12100 a navrhnout opatření pro snížení rizik vyplývajících z příslušných nebezpečí.

 

For woodworking machines not covered by a specific applicable part, this document can be used as a guide. However, the designer then needs to perform a full risk assessment according to ISO 12100 and design the means for reducing the risks arising from relevant hazards.

Pokud je to možné, v jiných částech souboru ISO 19085, jsou bezpečnostní požadavky odkazovány na rele-
vantní kapitoly tohoto dokumentu, aby se zabránilo opakování a zkrácení jejich délky. Další části obsahují nahrazení a dodatky ke společným požadavkům uve-
deným v tomto dokumentu.

 

As far as possible, in other parts of the ISO 19085 series, safety requirements have been treated by way of reference to the relevant clauses of this document, to avoid repetition and reduce their length. The other parts contain replacements and additions to the common requirements given in this document.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opa-
tření ke snížení rizik vznikajících během provozu, seři-
zování, údržby, přepravě, montáži, demontáži, při poruše a vyřazení v souvislosti s dřevozpracujícími stroji schop-
nými nepřetržitého výrobního použití, dále jen „stroje“. Tyto bezpečnostní požadavky a opatření jsou spo-
lečná pro většinu strojů, pokud jsou používány v sou-
ladu s určením a za podmínek předpokládaných výrob-
cem; uvažováno bylo také rozumně předvídatelné zneužití.

 

This document gives the safety requirements and measures to reduce risks arising during operation, adjustment, maintenance, transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping, related to woodworking machines capable of continuous production use, hereinafter referred as “machines”. These safety requirements and measures are those common to most of the machines, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer; reasonably foreseeable misuse has been considered too.

Stroje jsou určeny ke zpracování masivního dřeva a materiálu s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako dřevo, s ručním posuvem nebo integrovaným posuvem.

 

The machines are designed to process solid wood and material with similar physical characteristics to wood, with hand feed or integrated feed.

Tento dokument je určen k použití ve spojení s ostat-
ními částmi souboru ISO 19085 použitelnými pro spe-
cifické typy strojů. Rozsah, v jakém jsou pokryta všechna významná nebezpečí specifického typu stroje, je indi-
kován ve specifické části souboru ISO 19085 týkající se daného typu stroje. Nebezpečí, na která se vztahují alespoň částečně požadavky tohoto dokumentu, jsou uvedena v příloze A.

 

This document is intended to be used in conjunction with the other parts of the ISO 19085 series, applicable to specific machine types. The extent to which all significant hazards of a specific machine type are covered is indicated in the specific part of the
ISO 19085 series relevant to that machine type. The hazards covered, at least partly, by the requirements of this document, are listed in Annex A.

Tato norma se nevztahuje na stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.

 

It is not applicable to machines intended for use in potential explosive atmospheres or to machines manufactured prior to the date of its publication.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.