ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145                                                                                                                                  Červenec 2020

Žebříky –
Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

ČSN
EN 131-4

49 3830

 

Ladders –
Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders

Échelles –
Partie 4: Échelles articulées à articulations simple et multiple

Leitern –
Teil 4: Ein- oder Mehrgelenkleitern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-4:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-4:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 131-4 (49 3830) z prosince 2007.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 131-1:2015+A1:2019 zavedena v ČSN EN 131-1+A1:2020 (49 3830) Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

EN 131-2:2010+A2:2017 zavedena v ČSN EN 131-2+A2:2017 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

EN 131-3 zavedena v ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání

Souvisící ČSN

ČSN EN 131-6 (49 3830) Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky

ČSN EN 131-7 (49 3830) Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

Souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (2001/95/EC) ze dne 3. prosince 2001 o všeobecné bezpečnosti výrobků. V České republice je zavedena zákonem č. 102/2001 Sb. ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k obrázku 18 a k tabulce A.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Renáta Doležalová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 131-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Březen 2020

ICS 97.145                                                                                                                 Nahrazuje EN 131-4:2007

Žebříky –
Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

Ladders –
Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders

Échelles –
Partie 4: Échelles articulées à articulations simple et multiple

Leitern –
Teil 4: Ein- oder Mehrgelenkleitern

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-12-22.

Tato evropská norma byla opravena a znovu vydána Řídicím centrem CEN-CENELEC dne 2020-03-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 131-4:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Funkční rozměry.............................................................................................................................................................................. 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Žebříky s kloubovými spoji v poloze plošina.............................................................................................................................. 9

4.3...... Žebříky s kloubovými spoji v poloze opěrný žebřík s pracovním odstupem...................................................................... 10

5......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.2...... Podlážka......................................................................................................................................................................................... 10

5.3...... Žebřík s kloubovými spoji v podélném směru......................................................................................................................... 10

6......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 10

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

6.2...... Zkušební metoda pro žebříky s kloubovými spoji................................................................................................................... 10

6.2.1... Zásady............................................................................................................................................................................................. 10

6.2.2... Zkouška pevnosti žebříků s kloubovými spoji v podélném směru...................................................................................... 11

6.2.3... Doplňková zkouška pevnosti u žebříků s více než jednou dvojicí kloubových spojů v podélném směru................... 11

6.2.4... Cyklická zkouška kloubového spoje.......................................................................................................................................... 12

6.2.5... Zkouška žebříku v poloze plošina.............................................................................................................................................. 12

6.2.6... Cyklická zkouška kloubových spojů u žebříků s kloubovými spoji v příčném směru...................................................... 15

6.2.7... Schopnost přechodu ze skladovacích poloh do pracovní polohy u žebříků s kloubovými spoji v příčném směru.... 15

7......... Značení............................................................................................................................................................................................ 16

8......... Návody k používání....................................................................................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Posloupnost zkoušek....................................................................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Odchylky typu A.............................................................................................................................................. 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 131-4:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 93 Žebříky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 131-4:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice 2001/95/ES.

Ve srovnání s EN 131-4:2007 byly provedeny tyto modifikace:

a)   zkouška pevnosti žebříku ve funkční poloze;

b)   zavedeny třídy „neprofesionální“ a „profesionální“;

c)   modifikována zkouška pevnosti a zkouška sklouznutí podlážky.

Tento dokument je jedním ze souboru norem týkajících se žebříků. Ostatní normy tohoto souboru jsou uvedeny v kapitole 2 a v bibliografii.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky, zkoušky a značení víceúčelových žebříků s jedním nebo několika kloubovými spoji.

Tento dokument neplatí pro kloubové spoje kombinovaných a dvojitých žebříků, jak jsou definovány v EN 131-1.

Tato část normy se má používat spolu s EN 131-1, EN 131-2 a EN 131-3.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.