ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.97; 97.145                                                                                                                        Březen 2020

Žebříky
Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

ČSN
EN 131-1+A1

49 3830

 

Ladders –
Part 1: Terms, types, functional sizes

Échelles –
Partie 1: Terminologie, types, dimensions fonctionnelles

Leitern –
Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-1:2015+A1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-1:2015+A1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) z května 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2019. Změny nebo doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto: !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 131-2 zavedena v ČSN EN 131-2+A2 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

EN 131-3 zavedena v ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky – Část 3: Návody k používání

EN 131-4:2007 zavedena v ČSN EN 131-4:2007 (49 3830) Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

Souvisící ČSN

ČSN EN 131-6 (49 3830) Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky

ČSN EN 131-7 (49 3830) Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

ČSN EN 14183 (49 3835) Schůdky

ČSN EN 50528 (35 9709) Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

ČSN EN 61478 (35 9734) Práce pod napětím – Izolační žebříky

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-
právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Renáta Doležalová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 131-1:2015+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Září 2019

ICS 01.040.97; 97.145                                                                                                 Nahrazuje EN 131-1:2015

Žebříky –
Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

Ladders –
Part 1: Terms, types, functional sizes

Échelles –
Partie 1: Terminologie, types, dimensions fonctionnelles
)

Leitern –
Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-11 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2019-07-31.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky     Ref. č. EN 131-1:2015+A1:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Funkční rozměry............................................................................................................................................................................ 13

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.2...... Opěrné příčlové žebříky............................................................................................................................................................... 13

4.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.2.2... Jednodílné opěrné příčlové žebříky........................................................................................................................................... 14

4.2.3... Nastavovací žebřík........................................................................................................................................................................ 15

4.2.4... Výsuvné žebříky............................................................................................................................................................................. 16

4.3...... Dvojité příčlové žebříky................................................................................................................................................................ 17

4.4...... Víceúčelové žebříky...................................................................................................................................................................... 18

4.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

4.4.2... Dvoudílný víceúčelový žebřík...................................................................................................................................................... 18

4.4.3... Třídílný víceúčelový žebřík........................................................................................................................................................... 20

4.5...... Opěrné stupadlové žebříky.......................................................................................................................................................... 21

4.6...... Dvojité stupadlové žebříky........................................................................................................................................................... 22

4.7...... Dvojitý příčlový a stupadlový žebřík........................................................................................................................................... 24

Příloha A (informativní) Odchylky typu A............................................................................................................................................... 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 26

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 131-1:2015+A1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 93 Žebříky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2019-03-29.

Tento dokument nahrazuje !EN 131-1:2015."

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

!vypuštěný text"

EN 131 Žebříky je souborem norem o žebřících:

    Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry [tento dokument];

    Část 2: Požadavky, zkoušení, značení;

    Část 3: !Značení a" návody k používání;

    Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji;

    Část 6: Teleskopické žebříky;

    Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou.

Normy tohoto souboru jsou uvedeny v kapitole 2 a v Bibliografii.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, !Republiky Severní Makedonie", Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné konstrukční charakteristiky žebříků.

!Norma platí pro přenosné žebříky navržené pro všeobecné profesionální a neprofesionální použití.

Tato norma neplatí pro přenosné žebříky, které jsou na základě své konstrukce a pokynů určeny pro specifické profesionální použití a v důsledku toho nejsou určeny pro všeobecné profesionální nebo neprofesionální použití."

POZNÁMKA 1 Pro žebříky s několika kloubovými spoji platí EN 131-4.

POZNÁMKA 2 Pro teleskopické žebříky platí EN 131-6.

POZNÁMKA 3 Pro pojízdné žebříky s plošinou platí EN 131-7.

POZNÁMKA 4 Tato norma neplatí pro schůdky, pro něž platí EN 14183.

!POZNÁMKA 5 Pro žebříky pro práci v blízkosti vysokonapěťových instalací platí EN 61478 a pro práci v blízkosti nízkonapěťových elektrických instalací platí EN 50528."

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.