ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145                                                                                                                                   Listopad 2019

Žebříky –
Část 3: Značení a návody k používání

ČSN
EN 131-3

49 3830

 

Ladders –
Part 3: Marking and user instructions

Échelles –
Partie 3: Marquage et instructions destinées à l’utilisateur

Leitern –
Teil 3: Kennzeichnung und Gebrauchsanleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-3:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 131-3 (49 3830) z července 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 131-3:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 131-3 z července 2018 převzala EN 131-3:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 131-1 zavedena v ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

EN 131-2 zavedena v ČSN EN 131-2+A2 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

EN 82079-1 zavedena v ČSN EN 82079-1 (01 3782) Zhotovování návodů k použití – Strukturování, obsah a prezentace – Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky

EN ISO 7010 zavedena v ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ISO 3864-1 zavedena v ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

ISO 3864-3 zavedena v ČSN ISO 3864-3 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN 131-4 (49 3830) Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

ČSN EN 131-6 (49 3830) Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky

ČSN EN 131-7 (49 3830) Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

ČSN ISO 9186-1 (01 8004) Grafické značky – Zkušební metody – Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

ČSN ISO 9186-2 (01 8004) Grafické značky – Zkušební metody – Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání

TNI POKYN ISO/IEC 51 (76 3503) Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začlenění do norem

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES (2001/45/EC) ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (2001/95/EC) ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Renáta Doležalová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 131-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Leden 2018

ICS 97.145                                                                                                                 Nahrazuje EN 131-3:2007

Žebříky –
Část 3: Značení a návody k používání

Ladders –
Part 3: Marking and user instructions

Échelles –
Partie 3: Marquage et instructions
destinées à l’utilisateur

Leitern –
Teil 3: Kennzeichnung und Gebrauchsanleitungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-10-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 131-3:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Zajištění bezpečnostního značení a návodů k používání........................................................................................................ 7

5......... Příčiny nehod.................................................................................................................................................................................... 7

6......... Značení a návody k používání....................................................................................................................................................... 8

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

6.2...... Základní značení na žebříku.......................................................................................................................................................... 8

6.3...... Bezpečnostní značení a návody k používání............................................................................................................................. 9

6.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

6.3.2... Bezpečnostní značky...................................................................................................................................................................... 9

6.3.3... Základní bezpečnostní značení a návody k používání pro všechny žebříky...................................................................... 10

6.3.4... Opěrné žebříky............................................................................................................................................................................... 14

6.3.5... Dvojité žebříky................................................................................................................................................................................ 16

6.3.6... Víceúčelové žebříky...................................................................................................................................................................... 17

6.3.7... Výsuvné žebříky............................................................................................................................................................................. 18

6.3.8 .. Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji.................................................................................................................. 19

6.3.9... Teleskopické žebříky.................................................................................................................................................................... 20

6.3.10 Pojízdné žebříky s plošinou......................................................................................................................................................... 21

7......... Oprava, údržba a skladování...................................................................................................................................................... 23

Příloha A (normativní) Seznam položek, které se mají kontrolovat................................................................................................. 25

Příloha B (informativní) Skladování....................................................................................................................................................... 26

Příloha C (informativní) Odchylky typu A.............................................................................................................................................. 27

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 28

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 131-3:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 93 Žebříky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 131-3:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Ve srovnání s EN 131-3:2007 byly provedeny následující změny:

a)   jasné rozlišení mezi ustanoveními o bezpečnostním značení na žebříku a návody k používání;

b)   specifikace základních bezpečnostních značek v souladu s ISO 3864-2 a doplňkových bezpečnostních informačních značek;

c)   požadavky na víceúčelové žebříky, výsuvné žebříky, žebříky s kloubovými spoji, teleskopické žebříky a pojízdné žebříky s plošinou.

Tato norma je součástí souboru norem Žebříky sestávajícího z těchto částí:

    Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

    Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

    Část 3: Značení a návody k používání

    Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

    Část 6: Teleskopické žebříky

    Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma informuje o bezpečném používání žebříků, které spadají do předmětu normy EN 131-1 a které splňují požadavky EN 131-1 a EN 131-2, žebříků s jedním nebo několika kloubovými spoji, které splňují požadavky EN 131-4, teleskopických žebříků, které splňují požadavky EN 131-6, a mobilních žebříků s plošinou, které splňují požadavky EN 131-7.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.