ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145                                                                                                                                       Srpen 2017

Žebříky –
Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

ČSN
EN 131-2+A2

49 3830

 

Ladders –
Part 2: Requirements, testing, marking

Échelles –
Partie 2: Exigences, essais, marquage

Leitern –
Teil 2: Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-2:2010+A2:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-2:2010+A2:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-12-31 se nahrazuje ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) z prosince 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16665 (49 3831) ze srpna 2015.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou EN 131-2:2010+A2:2017 dovoleno do 2017-12-31 používat dosud platnou ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) z prosince 2012.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2012 a změnu A2 ze září 2016. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! " # $. Vypuštěný text je vyznačen takto: #vypuštěný text$.

Informace o citovaných dokumentech

EN 59 zavedena v ČSN EN 59 (64 4009) Sklem vyztužené plasty – Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

EN 131-1:2015 zavedena v ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

EN 131-3 zavedena v ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky – Část 3: Návody k používání

EN 204 zavedena v ČSN EN 204 (66 8503) Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

EN 301 zavedena v ČSN EN 301 (66 8504) Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Klasifikace a technické požadavky

EN 385 nezavedena1)

EN 386:2001 nezavedena2)

EN 391:2001 nezavedena3)

EN 392 nezavedena4)

EN 408 zavedena v ČSN EN 408+A1 (73 1741) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 2: Sklo float

EN 844-9:1997 zavedena v ČSN EN 844-9:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 1310 zavedena v ČSN EN 1310 (48 0206) Kulatina a řezivo – Metody měření vad

EN 10088-2:2014 zavedena v ČSN EN 10088-2:2015 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

EN 61478 zavedena v ČSN EN 61478 (35 9734) Práce pod napětím – Izolační žebříky

EN ISO 179-1 zavedena v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy – Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 3834-1 zavedena v ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

EN ISO 3834-2 zavedena v ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost

EN ISO 3834-3 zavedena v ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost

EN ISO 3834-4 zavedena v ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost

EN ISO 4892-2:2006 nezavedena5)

EN ISO 6892-1 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 14125 zavedena v ČSN EN ISO 14125 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity – Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 14644-1 zavedena v ČSN EN ISO 14644-1 (12 5301) Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic

EN ISO 14731 zavedena v ČSN EN ISO 14731 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN 131-4 (49 3830) Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

ČSN EN 131-6 (49 3830) Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky

ČSN EN 131-7 (49 3830) Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

ČSN EN 581-1 (91 3010) Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

ČSN EN 14183 (49 3835) Schůdky

ČSN EN ISO 472:2015 (64 0001) Plasty – Slovník

ČSN EN 50528:2011 (35 9709) Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 4.2.4.5 a k obrázku 10 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Renáta Doležalová

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 131-2:2010+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Leden 2017

ICS 97.145                                                                                                   Nahrazuje EN 131-2:2010+A1:2012

Žebříky –
Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

Ladders –
Part 2: Requirements, testing, marking

Échelles –
Partie 2: Exigences, essais, marquage

Leitern –
Teil 2: Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-04-16 a obsahuje změnu 2 schválenou CEN dne 2016-09-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 131-2:2010+A2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 11

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

4.2...... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 11

4.3...... Provedení........................................................................................................................................................................................ 15

4.4...... Povrchová úprava......................................................................................................................................................................... 15

4.5...... Kloubové spoje (otočné body).................................................................................................................................................... 15

4.6...... Pojistné prvky proti nežádoucímu rozevření............................................................................................................................ 15

4.7...... Příčle, stupadla, plošiny............................................................................................................................................................... 16

4.8...... Plošina............................................................................................................................................................................................. 17

4.9...... #Patky žebříku a protiskluzové prvky$............................................................................................................................... 17

4.10.... Výsuvné a nastavovací žebříky................................................................................................................................................... 17

5......... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 17

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

5.2...... #Zkouška pevnosti u všech žebříků$................................................................................................................................. 17

5.3...... Zkouška průhybu bočnic.............................................................................................................................................................. 20

5.4...... Zkouška bočního průhybu žebříku............................................................................................................................................. 20

5.5...... Zkouška dolních konců bočnic.................................................................................................................................................... 21

5.6...... Vertikální zatížení příčlí, stupadel a plošin................................................................................................................................ 22

5.7...... Zkouška příčIí a stupadel krutem................................................................................................................................................ 23

5.8...... Zkouška pojistných prvků a kloubových závěsů dvojitých žebříků proti nežádoucímu rozevření................................. 23

5.9...... Zkouška závěsných (blokovacích) zařízení na příčlích/stupadlech u výsuvných a víceúčelových žebříků.................. 24

5.10.... Zkouška vyklopení plošiny dvojitých žebříků........................................................................................................................... 25

5.11.... Zkouška patek žebříku tahem..................................................................................................................................................... 26

5.12.... Zkouška madla/zábradlí............................................................................................................................................................... 27

5.13.... Maximální vysunutí žebříku......................................................................................................................................................... 29

5.14.... Třídílný víceúčelový žebřík při zkoušce v poloze „A“.............................................................................................................. 29

5.15.... #Zkouška krutem dvojitých žebříků$.................................................................................................................................. 29

5.16.... Metody zkoušení žebříků z plastu.............................................................................................................................................. 31

5.17.... Zkouška životnosti dvojitých žebříků.......................................................................................................................................... 35

5.18.... Zkouška sklouznutí základny opěrných žebříků...................................................................................................................... 40

5.19.... Zkouška pevnosti bočních stabilizátorů na opěrných žebřících, které jsou v rovině žebříku.......................................... 42

5.20.... Zkouška pevnosti tyčových stabilizátorů na opěrných žebřících, které nejsou v rovině se žebříkem........................... 43

5.21.... Zkouška krutem opěrných žebříků............................................................................................................................................. 44

6......... Značení a návody k používání.................................................................................................................................................... 45

7......... Certifikace....................................................................................................................................................................................... 45

Příloha A (normativní) Pořadí zkoušek.................................................................................................................................................. 46

Příloha B (informativní) Odchylky typu A.............................................................................................................................................. 48

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 50

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 131-2:2010+A2:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 93 Žebříky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje #EN 131-2:2010+A1:2012 a CEN/TS 16665:2014$.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2012-04-16 a změnu 2 schválenou CEN dne 2016-09-17.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami ! "# $.

#vypuštěný text$

Tato evropská norma je jednou ze souboru norem týkajících se žebříků. Ostatní normy tohoto souboru jsou uvedeny v kapitole 2 a v bibliografii.

#Klasifikace se určuje při zkoušce pevnosti u všech žebříků a navíc při zkoušce životnosti u dvojitých žebříků.

Protokol o zkoušce se zvažuje u alternativní zkoušky dolních konců proti sklouznutí v zájmu expertní skupiny výboru GPSD (Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).$

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Speciální požadavky byly stanoveny pro materiál dřevo, a to z důvodu jeho nehomogenity.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení přenosných žebříků.

Norma neplatí pro schůdky nebo pro žebříky pro zvláštní profesionální použití, např. žebříky pro hasiče, střešní žebříky a pojízdné žebříky.

Rovněž neplatí pro žebříky používané pro práci na elektrických soustavách nebo instalacích pod napětím nebo v jejich blízkosti. Pro tento účel platí EN 61478.

#
POZNÁMKA Pro izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti platí EN 50528.$

Tato evropská norma je určena k použití spolu s EN 131-1.

Pro žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji platí EN 131-4.

#Pro teleskopické žebříky platí EN 131-6.

Pro pojízdné žebříky s plošinou platí EN 131-7.$

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN EN 385, která přejímala EN 385, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy normou EN 14080:2013 a je
dostupná
v Informačním centru ÚNMZ.

2)    ČSN EN 386:2002, která přejímala EN 386:2001, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy normou EN 14080:2013 a je dostupná v Informačním centru ÚNMZ.

3)    ČSN EN 391:2002, která přejímala EN 391:2001, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy normou EN 14080:2013 a je dostupná v Informačním centru ÚNMZ.

4)    ČSN EN 392, která přejímala EN 392, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy normou EN 14080:2013 a je dostupná v Informačním centru ÚNMZ.

5)    ČSN EN ISO 4892-2:2006, která přejímala EN ISO 4892-2:2006, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v Informačním centru ÚNMZ.