ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.080; 97.150                                                                                                                            Duben 2017

Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení

ČSN
EN 14342

49 2109

 

Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking

Planchers en bois – Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage

Holzfussböden – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14342:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14342:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14342 (49 2109) z ledna 2014.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14342:2013 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 14342 (49 2109) z ledna 2014 převzala EN 14342:2013 vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Vysvětlivky k textu převzatého dokumentu:

Text přejímané normy překladem používá terminologii CPD týkající se shody a požadavky mandátu uděleného podle směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), které byly platné v době vydání normy CEN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 335 zavedena v ČSN EN 335 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a výrobky na bázi dřeva

EN 350-1 zavedena v ČSN EN 350-1 (49 0081) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva – Část 1: Návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti dřeva

EN 350-2 zavedena v ČSN EN 350-2 (49 0081) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva – Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě

EN 351-1 zavedena v ČSN EN 351-1 (49 0674) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

EN 599-2 zavedena v ČSN EN 599-2 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 2: Klasifikace a značení

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 717-2 nezavedena[1]

EN 844-9:1997 zavedena v ČSN EN 844-9:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 1533 zavedena v ČSN EN 1533 (49 2123) Dřevěné podlahoviny – Stanovení pevnosti v ohybu pod statickým zatížením – Metody zkoušení

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 13226 zavedena v ČSN EN 13226 (49 2130) Dřevěné podlahoviny – Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou

EN 13227 zavedena v ČSN EN 13227 (49 2133) Dřevěné podlahoviny – Lamparkety z rostlého dřeva

EN 13228 zavedena v ČSN EN 13228 (49 2134) Dřevěné podlahoviny – Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

EN 13488 zavedena v ČSN EN 13488 (49 2132) Dřevěné podlahoviny – Mozaikové parkety

EN 13489 zavedena v ČSN EN 13489 (49 2136) Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13629 zavedena v ČSN EN 13629 (49 2137) Dřevěné podlahoviny – Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

EN 13756 zavedena v ČSN EN 13756 (49 0005) Dřevěné podlahoviny – Terminologie

EN 13986+A1 zavedena v ČSN EN 13986+A1 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení

EN 13990 zavedena v ČSN EN 13990 (49 2120) Dřevěné podlahoviny – Podlahové palubky z jehličnatého dřeva

EN 14354 zavedena v ČSN EN 14354 (49 2140) Desky na bázi dřeva – Dýhované podlahoviny

EN 14761+A1 zavedena v ČSN EN 14761+A1 (49 2131) Dřevěné podlahoviny – Parkety z rostlého dřeva – Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky

CEN/TR 14823 nezavedena

CEN/TS 15676 zavedena v ČSN P CEN/TS 15676 (49 2121) Dřevěné podlahoviny – Odolnost proti uklouznutí – Kyvadlová zkouška

EN ISO 9239-1 zavedena v ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888) Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav s. p., Brno, IČ 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser


 


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14342
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2013

ICS 79.080; 97.150                                                                                      Nahrazuje EN 14342:2005+A1:2008

Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení

Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking

Planchers en bois – Caractéristiques, évaluation
de conformité et marquage

Holzfussböden – Eigenschaften, Bewertung
der Konformität und Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-05-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 14342:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Požadavek na dřevěné podlahoviny a parkety....................................................................................................................... 10

4.1...... Rozměrové charakteristiky.......................................................................................................................................................... 10

4.2...... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 10

4.3...... Uvolňování nebezpečných látek................................................................................................................................................ 12

4.3.1... Uvolňování formaldehydu........................................................................................................................................................... 12

4.3.2... Obsah pentachlorfenolu.............................................................................................................................................................. 12

4.4...... Uvolňování jiných nebezpečných látek..................................................................................................................................... 12

4.5...... Mez pevnosti.................................................................................................................................................................................. 12

4.6...... Protiskluznost................................................................................................................................................................................. 12

4.7...... Tepelné vlastnosti......................................................................................................................................................................... 12

4.8...... Biologická trvanlivost.................................................................................................................................................................... 13

4.8.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.8.2... Doporučená třída použití.............................................................................................................................................................. 13

4.8.3... Dřevo ošetřené proti biologickému napadení......................................................................................................................... 13

5......... Hodnocení shody.......................................................................................................................................................................... 14

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

5.2...... Počáteční zkoušky typu – Typové zkoušky............................................................................................................................... 14

5.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

5.2.2... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 15

5.3...... Řízení výroby (FPC)...................................................................................................................................................................... 15

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

5.3.2... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 15

5.3.3... Specifické požadavky na výrobek.............................................................................................................................................. 17

5.3.4... Počáteční inspekce provozovny a systému řízení výroby..................................................................................................... 18

5.3.5... Průběžný dohled nad řízením výroby [pouze pro výrobky podléhající systému ověřování shody 1]............................ 18

5.3.6... Postup pro změny......................................................................................................................................................................... 18

6......... Označení, štítky a balení.............................................................................................................................................................. 19

Príloha A (normativní) Emisní třídy formaldehydu.............................................................................................................................. 20

Príloha B (normativní) Zjednodušený systém kódování pro dřevěné podlahoviny...................................................................... 21

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 22

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................... 22

ZA.2... Postupy prokazování shody výrobků dřevěných a parketových podlahovin..................................................................... 23

ZA.2.1 Systémy prokazování shody....................................................................................................................................................... 23

ZA.2.2 ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě........................................................................................................................... 25

ZA.3... Označení shody CE a značení štítkem...................................................................................................................................... 26

ZA.3.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

ZA.3.2 CE označení................................................................................................................................................................................... 26

ZA.3.3 Označení CE – zjednodušené značení štítkem....................................................................................................................... 28

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14342:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 175 Kulatina a řezivo, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14342:2005+A1:2008.

Oproti předchozímu vydání byl revidován celý dokument.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma vymezuje a určuje příslušné charakteristiky plošných dřevěných podlahovin a parket a požadavky na ně, stejně jako příslušné zkušební metody pro stanovení jejich vhodnosti při použití pro vnitřní podlahy, včetně plně uzavřených prostor veřejné dopravy.

K evropským normám týkajícím se konkrétních dřevěných podlahovin a parket, na které tato evropská norma odkazuje a které poskytují definice výrobků a požadavky na rozměrové tolerance, patří následující:

    parketové vlysy s perem a/nebo drážkou (EN 13226);

    lamparkety z rostlého dřeva (EN 13227);

    prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva (EN 13228);

    mozaikové parkety (EN 13488);

    vícevrstvé parketové dílce (EN 13489);

    spojované dílce z rostlého listnatého dřeva (EN 13629);

    podlahové palubky z jehličnatého dřeva (EN 13990);

    dýhované podlahoviny (EN 14354);

    parkety z rostlého dřeva – vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky (EN 14761).

Tato evropská norma se může vztahovat také na jiné dřevěné podlahoviny a parkety než výše uvedené normy. Neurčuje však žádné požadavky na rozměrové tolerance těchto výrobků.

Tato evropská norma také stanoví hodnocení shody a požadavky na označení dřevěných podlahovin a parket.

Tato evropská norma se vztahuje na dřevěné podlahoviny a parkety, které mohou nebo nemusí být ošetřeny pro zlepšení reakce na oheň nebo odolnosti proti biologickým činitelům.

Tato evropská norma se nevztahuje na:

    dřevěné podlahoviny a parkety speciálně vyrobené pro lepší hmatové vlastnosti a rozpoznání;

    bambusové podlahoviny;

    laminátové podlahoviny;

    výrobek vyrobený z rostlin jako aloe, korek nebo kokos.

Tato evropská norma se vztahuje na dřevěné podlahoviny a parkety s barvou, lakem, voskem, olejem i bez nich.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1]    ČSN EN 717-2:1996, která přejímala EN 717-2:1994, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.