ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.50

Leden 1998

Ochrana dřeva - Základní ustanovení -
Část 1: Chemická ochrana

ČSN 49 0600-1


 

 

 

Wood preservation - Basic regulation - Part 1: Chemical wood preservation

Préservation du bois - Dispositons fondamentales - Partie 1: Préservation du bois chemique

Holzschutz - Grundbestimmungen - Teil 1: Chemischer Holzschutz

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 49 0600-1 z 1987-08-10.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26427


Strana 2

Předmluva

 

Změny proti předchozí normě

V této normě je uvedeno 5 tříd ohrožení dřeva biotickými činiteli, které závisí na expozici dřeva. Předcházející norma uváděla pouze 3 expoziční třídy. Pro každou expozici dřeva je uvedená vlhkost dřeva a biotičtí činitelé, které mohou dřevo v těchto podmínkách napadat. Je doplněno typové označení chemických ochranných prostředků. Norma dále uvádí technologie impregnace dřeva, určené na zabudování podle jednotlivých tříd ohrožení a požadavky na označování prostředků podle jejich účinnosti a vhodnosti použití.

Stanovení účinnosti ochranných prostředků se bude provádět převážně podle příslušných evropských norem.

 

Obdobné zahraniční normy

ÖNORM B 3802-2:1988 Vorbeugender chemischer Holzschutz (Preventivní chemická ochrana)

DIN 68 800-3:1990 Holzschutz. Vorbeugender chemischer Holzschutz (Ochrana dřeva. Preventivní chemická ochrana)

 

Souvisící normy

EN 113 Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování hranice účinnosti proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes na agaru

ČSN EN 212 Ochranné prostředky na dřevo. Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva na analýzu (49 0687)

ČSN EN 335-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd ohrožení biologickým napadením. Část 1: Všeobecné zásady (49 0080)

ČSN EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd ohrožení biologickým napadením. Část 2: Aplikace na rostlé dřevo (49 0080)

ČSN EN 350-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 1: Návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti dřeva (49 0081)

ČSN EN 350-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě (49 0081)

ČSN EN 351-1:1995 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku (49 0674)

ČSN EN 351-2:1995 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků (49 0674)

ČSN EN 460 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost dřeva. Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení (49 0082)

EN 599-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 1: Specifikace podle tříd ohrožení

ČSN EN 599-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 2: Klasifikace a označování (49 0672)

ČSN 49 0683 Zkoušky ochranných prostředků na dřevo. Metody zjišťování pronikání do dřeva

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí


Strana 3

Souvisící směrnice (vyhlášky, zákony, normativní předpisy)

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZ č.45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, pracoviště Březnice, IČO 014 125 - Ing. Pavel Vitvar

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

6

4

Zásady chemické ochrany dřeva

6

5

Podmínky ohrožení dřeva biotickými škůdci dřeva

7

6

Chemické ochranné prostředky

8

7

Požadavky na dřevo před aplikací ochranných prostředků

13

8

Způsob aplikace ochranných prostředků do dřeva

13

9

Manipulace s ošetřeným dřevem

15

10

Zkoušení kvality chemické ochrany dřeva

15

11

Značení ošetřeného dřeva

16

Příloha A (informativní) - Bezpečnost práce a ochrana zdraví

17


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje základní zásady chemické ochrany dřeva proti znehodnocení dřeva a materiálů na jeho bázi biotickými činiteli v různých třídách ohrožení. Stanovuje třídy ohrožení v závislosti na expozici dřeva, definuje vlastnosti, které musí splňovat ochranné prostředky použité na chemickou ochranu v jednotlivých třídách ohrožení. Určuje vhodný způsob aplikace chemických prostředků na ochranu dřeva v závislosti na třídách jeho ohrožení. Tato norma je použitelná pro všechny ochranné prostředky na dřevo určené pro preventivní ošetření dřeva proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu a pro prostředky, které mají zabránit napadení zpracovaného dřeva houbami způsobujícími modrání.

Nevztahuje se na prostředky určené pro ošetření již napadeného dřeva (likvidační ošetření), na prostředky, které jsou používány na dočasnou preventivní ochranu proti houbám způsobujícím modrání kulatiny nebo čerstvě pořezaného dřeva a na prostředky určené na ochranu dřeva proti znehodnocení abiotickými činiteli - ohněm, povětrností apod.

 -- Vynechaný text --