ČESKÁ NORMA

ICS 79.060.10

Březen 1997

Překližované desky - Klasifikace podle
vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřeviny

ČSN
EN 63 5-2

49 2405

 

 

 

Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood

Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 2: Bois feuillus

Sperrholz - Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberfläche - Teil 2: Laubholz

 

Tato norma je identická s EN 635-2:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 635-2:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 635-1 zavedena v ČSN EN 635-1 Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 1: Všeobecně (49 2405)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, IČO 014 125, Ing. Kamila Houdková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová

 

© Český normalizační institut, 1997
21800


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 635-2

EUROPEAN STANDARD

Květen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 79.060.10

Deskriptory: wooden board, plywood, deciduous timber, classifications, appearance, defects

 

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřeviny

 

Plywood - Classification by surface appearance Part 2: Hardwood

Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 2: Bois feuillus

Sperrholz - Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberfläche - Teil 2: Laubholz

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-04-14. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Klasifikace podle vzhledu povrchu

5

3.1

Vzhledové třídy

5

3.2

Dovolené charakteristiky a vady

5

Příloha A (informativní) Literatura

10

 

Předmluva

 

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 112 „Desky ze dřeva", jejíž sekretariát je zabezpečován DIN.

Tato norma patří do série norem pro klasifikaci překližovaných desek podle vzhledu povrchu. Další části z této série jsou citovány v kapitole 2 a příloze A.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou zavázány převzít tuto evropskou normu tyto státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

1  Předmět normy

 

Tato evropská norma stanovuje povahu a meze přirozených charakteristik dřeva a výrobních vad pro klasifikaci překližovaných desek podle vzhledu jejich povrchu. Tato klasifikace usnadňuje posouzení překližované desky podle její vhodnosti pro povrchovou úpravu.

Tato část EN 635 se vztahuje na překližované desky, jejichž povrchové dýhy jsou vyrobeny z listnatých ) dřevin.

Nevztahuje se na oplášťované desky.

 -- Vynechaný text --