ČESKÁ NORMA

MDT 674.03-419.3:621.792:620.176

Září 1995

Překližované desky
KVALITA LEPENÍ
Část 2: Požadavky

ČSN
EN 31 4-2

49 0173

 

 

 

Plywood. Bonding quality. Part 2: Requirements

Contreplaqué. Qualité du collage. Partie 2: Exigences

Sperrholz. Qualität der Verklebung. Teil 2: Anforderungen

 

Tato národní norma je identická s EN 314-2:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 314-2:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 314-1 zavedena v ČSN EN 314-1 Překližované desky. Kvalita lepení. Část 1: Zkušební metody (49 0173)

EN 636-1   dosud nezavedena

EN 636-2   dosud nezavedena

EN 636-3   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, IČO 014 125, Ing. Josef Mikšátko

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17942


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 314-2

EUROPEAN STANDARD

Únor 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 674.03-419.3:621.792:620.176

 

Deskriptory: Plywood, bonding quality, requirement, bonding classes, shear strength, veneer plywood

 

PŘEKLIŽOVANÉ DESKY. KVALITA LEPENÍ Část 2: Požadavky

 

Plywood. Bonding quality.Part 2: Requirements

Contreplaqué.Qualité du collage.Partie 2: Exigences

Sperrholz.Qualität der Verklebung.Teil 2: Anforderungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata dne 15. 12. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy národních norem s jejich bibliografickými údaji je možno na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Odkazy

4

3

Třídy lepení

4

4

Požadavky

5

5

Stanovení třídy lepení

6

Příloha A (informativní) Literatura

7

 

Předmluva

 

Normu vypracovala pracovní skupina 2 „Překližky" (Sekretariát: Francie), jež je součástí technické komise CEN/TC 112 „Desky ze dřeva" (Sekretariát: Německo).

 

Norma je jednou z řady norem, které stanoví požadavky na překližované desky.

Normě nepředcházela žádná jiná evropská norma.

 

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do srpna 1993. Do prosince 1994 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou zavázány převzít tuto evropskou normu tyto státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví požadavky na třídy lepení překližovaných desek v závislosti na jejich užití.

Odpovídající zkušební metody jsou stanoveny v EN 314-1.

 -- Vynechaný text --