ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040 Srpen 2010

Třídění kulatiny podle rozměrů

ČSN
EN 1315

48 0053

 

Dimensional classification of round timber

Classement dimensionnel des bois ronds

Dimensions-Sortierung von Rundholz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1315:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1315:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1315-1 (48 0053) z března 1999 a ČSN EN 1315-2 (48 0053) z března 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Obě části ČSN EN 1315-1 a -2 byly sloučeny do jedné normy. Byly změněny třídy D6 a R6 a sloučeny třídy D7/R7 a D8/R8. Články „Délkové třídy“ a „Kombinace středního průměru a délkových tříd“ byly zrušeny.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 844-1:1995zavedena v ČSN EN 844-1:1997 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo

EN 844-2:1997zavedena v ČSN EN 844-2:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 2: Obecné termíny pro kulatinu

EN 844-5:1997zavedena v ČSN EN 844-5:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny

EN 1309-2zavedena v ČSN EN 1309-2 (49 0018) Kulatina a řezivo – Metody měření rozměrů – Část 2: Kulatina – Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 1315
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2010

ICS 79.040 Nahrazuje EN 1315-1:1997, EN 1315-2:1997

Třídění kulatiny podle rozměrů

Dimensional classification of round timber

Classement dimensionnel des bois ronds

Dimensions-Sortierung von Rundholz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-12-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1315:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Předmluva

Tento dokument (EN 1315:2010) vypracovala technická komice CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2010.

Některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nezodpovídá za jejich identifikaci.

Tento dokument nahrazuje EN 1315-1:1997 a EN 1315-2:1997.

Hlavní změny vzhledem k EN 1315-1:1997 a EN 1315-2:1997 jsou následující:

  1. EN 1315-1:1997 a EN 1315-2:1997 byly sloučeny do jedné normy;

  2. sloučení norem vedlo k odpovídající úpravě předmětu normy;

  3. třídy D6 a R6 byly změněny, třídy D7/R7 a D8/R8 byly sloučeny;

  4. 4.2 „Délkové třídy“ a 4.3 „Kombinace středové tloušťky a délkových tříd“ v EN 1315-2:1997 byly zrušeny.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice 6

4 Rozměrová klasifikace 6

 


1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví rozměrovou klasifikaci kulatiny (jehličnaté a listnaté), jejíž předpokládané užití není známo.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.