ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040                                                                                                                             Listopad 2008

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti -
Část 1: Smrky a jedle

ČSN
EN 1927-1

48 0064

 

Qualitative classification of softwood round timber - Part 1: Spruces and firs

Classement qualitatif des bois ronds résineux - Partie 1: Epicéas et sapins

Qualitäts-Sortierung von Nadel-Rundholz - Teil 1: Fichten und Tannen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1927-1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1927-1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ENV 1927-1 (48 0064) z prosince 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81202


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Předchozí předběžná norma byla doplněna o informativní přílohy A a B a došlo ke změnám hodnot v tabulce 1.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 844-1:1995 zavedena v ČSN EN 844-1:1997 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny pro kulatinu a řezivo

EN 844-2:1997 zavedena v ČSN EN 844-2:1997 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 2: Obecné termíny pro kulatinu

EN 844-5:1997 zavedena v ČSN EN 844-5:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny

EN 844-7:1997 zavedena v ČSN EN 844-7:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

EN 844-8:1997 zavedena v ČSN EN 844-8:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 8: Termíny pro znaky kulatiny

EN 844-9:1997 zavedena v ČSN EN 844-9:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 844-10:1998 zavedena v ČSN EN 844-10:1999 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami

EN 844-12:2000 zavedena v ČSN EN 844-12:2001 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík

EN 1309-2 zavedena v ČSN EN 1309-2 (49 0018) Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu

EN 1310 zavedena v ČSN EN 1310 (48 0206) Kulatina a řezivo - Metody měření vad

EN 1311 zavedena v ČSN EN 1311 (48 0207) Kulatina a řezivo - Metody měření biologického poškození

ISO 2036 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Jirka


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                        EN 1927-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   
Březen 2008

ICS 79.040                                                                                                          Nahrazuje ENV 1927-1:1998

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti -
Část 1: Smrky a jedle

Qualitative classification of softwood round timber -
Part 1: Spruces and firs

 

Classement qualitatif des bois ronds résineux -
Partie 1: Epicéas et sapins

Qualitäts-Sortierung von Nadel-Rundholz -
Teil 1: Fichten und Tannen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-02-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 1927-1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Jakostní třídění kulatiny, u které není znám účel použití.............................................................................................. 6

5          Pravidla pro třídění.............................................................................................................................................................. 7

6          Další kritéria......................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní)  Jakostní třídění kulatiny, u které je znám účel použití.................................................................... 9

Příloha B (informativní)  A-odchylky............................................................................................................................................ 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1927-1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2008.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některá část tohoto dokumentu může být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci žádného nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje ENV 1927-1:1998.

EN 1927 se skládá z následujících části s hlavním názvem Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti

      EN 1927-1, Smrky a jedle

      EN 1927-2, Borovice

      EN 1927-3, Modříny a douglasky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví jakostní třídění smrkové (Picea spp) a jedlové (Abies spp) kulatiny. Třídění se provádí buď podle článků 4 a 5 nebo podle přílohy A. Články 4 a 5 stanovují jakostní třídění pro kulatinu, u které není znám účel použití.

Informativní příloha A stanovuje seznam vad, které slouží jako směrnice určující pro obchodní smlouvy jakost smrkové a jedlové kulatiny, u které je znám účel použití.-- Vynechaný text --