ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.80; C                                                                                                                           Červenec 2022

Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech

ČSN
EN ISO 11680-2

47 0198

idt ISO 11680 -2:2021

Machinery for forestry – Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners –
Part 2: Machines for use with backpack power source

Matériel forestier – Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses à moteur –
Partie 2: Machines pour utilisation avec source motrice portée à dos

Forstmaschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung für motorbetriebene Hochentaster –
Teil 2: Maschinen für den Gebrauch mit rückentragbarer Antriebseinheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11680-2:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11680-2:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) z června 2022.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 11680-2:2021 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 11680-2 z června 2022 převzala EN ISO 11680-2:2021 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4413:2010 zavedena v ČSN EN ISO 4413:2011 (83 3371) Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ISO 4414:2010 zavedena v ČSN EN ISO 4414:2011 (83 3370) Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

ISO 11680-1:2021 zavedena v ČSN EN ISO 11680-1:2022 (47 0197) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13857:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2021 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných oblastí horními a dolními končetinami

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna strojů, a. s., IČO 27146235, Ing. Miloslav Vomočil

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 11680-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Listopad 2021

ICS 65.060.80; C                                                                                              Nahrazuje EN ISO 11680-2:2011

Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči –
Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech
(ISO 11680-2:2021)

Machinery for forestry – Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners –
Part 2: Machines for use with backpack power source
(ISO 11680-2:2021)

Matériel forestier – Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses à moteur –
Partie 2: Machines pour utilisation avec source
motrice portée à dos
(ISO 11680-2:2021)

Forstmaschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung für motorbetriebene Hochentaster –
Teil 2: Maschinen für den Gebrauch
mit rückentragbarer Antriebseinheit
(ISO 11680-2:2021)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-10-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 11680-2:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření............................................................................................................... 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Rukojeť na pohonné jednotce nesené na zádech.................................................................................................................... 9

4.2.1... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 9

4.2.2... Ověřování........................................................................................................................................................................................ 10

4.3...... Postroj pro pohonnou jednotku nesenou na zádech............................................................................................................. 10

4.3.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 10

4.3.2... Ověřování........................................................................................................................................................................................ 10

4.4...... Hydraulické a pneumatické trubky a hadice............................................................................................................................ 10

4.4.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 10

4.4.2... Ověřování........................................................................................................................................................................................ 10

5......... Informace pro používání.............................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Seznam významných nebezpečí................................................................................................................ 11

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 12

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 11680-2:2021) vypracovala technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutné nejpozději do května 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11680-2:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic)/nařízení EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím)/nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jakákoliv zpětná vazba a otázky k tomuto dokumentu by měly být směrované na národní normalizační orgán. Úplný seznam těchto orgánů je možné najít na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 11680-2:2021 byl schválen CEN jako EN ISO 11680-2:2021 bez jakýchkoliv modifikací.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, subkomise SC 17 Ruční přenosné motorové žací a zahradní stroje a lesnické stroje ve spolupráci s Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) technické komise CEN 144 Zemědělské a lesnické stroje a traktory v souladu s dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 11680-2:2011), které bylo technicky revidované.

Hlavní změny ve srovnání s předcházejícím vydáním jsou následující:

    v 4.1 byly odkazy na ISO 11680-1:2021 aktualizovány na nejnovější vydání;

    v 4.3 byly požadavky na postroj přeformulovány a uvedeny do souladu s požadavky na postroje na obě ramena v ISO 11680-1:2021.

Seznam všech částí souboru ISO 11680 je možné najít na webových stránkách ISO.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100:2010.

Tento dokument je významný především pro následující skupiny investorů reprezentující hráče na trhu s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

    zdravotnické a bezpečnostní orgány (regulační orgány, organizace pro prevenci úrazů, dozor nad trhem apod.).

Dále mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosaženou prostředky dokumentu u výše uvedené zájmové skupiny investorů:

    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

    uživatelé strojů/zaměstnanci (např. odbory, organizace pro osoby se zvláštními potřebami);

    poskytovatelé servisu, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného spotřebitelům).

Výše uvedené skupiny investorů měly možnost spolupracovat na návrhu tohoto dokumentu.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí, na které se tento dokument vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud požadavky této normy typu C jsou odlišné od těch, které byly stanoveny v normách typu A nebo B, mají požadavky normy typu C přednost před požadavky ostatních norem pro stroje, které byly navrženy a konstruovány podle požadavků této normy typu C.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky a opatření pro jejich ověřování pro návrh a konstrukci přenosných ručních motorových vyvětvovacích pil na tyči s pohonnou jednotkou nesenou na zádech (dále jen „stroj“). Tyto stroje využívají hnací spojovací hřídel k přenosu výkonu na řezací ústrojí, které sestává z pilového řetězu a vodicí tyče, pily s přímočarým pohybem nebo jednodílné kotoučové pily s maximálním vnějším průměrem 205 mm. Jsou specifikovány metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z používání těchto strojů a typ informací o bezpečných pracovních postupech, které má poskytnout výrobce.

Tento dokument se společně s příslušnými částmi ISO 11680-1:2021 zabývá všemi významnými nebezpečími, nebez-
pečnými situacemi nebo nebezpečnými událostmi s výjimkou úrazu elektrickým proudem při dotyku s nadzemním elektrickým vedením (kromě výstrah a doporučení pro zahrnutí do pokynů) a celkových vibrací způsobených
pohonnou jednotkou nesenou na zádech, které se týkají těchto strojů, pokud jsou používány, jak je určeno, a za podmínek nesprávného používání, které jsou výrobcem důvodně předvídatelné.

poznámka 1 Normalizovaný zkušební postup pro měření celkových vibrací od pohonné jednotky nesené na zádech není v současnosti k dispozici.

poznámka 2 Seznam významných nebezpečí viz příloha A.

Tento dokument platí pro přenosné ruční motorové vyvětvovací pily na tyči s pohonnou jednotkou nesenou na zádech vyrobené po datu jeho vydání.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.