ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.30 Červen 2012

Měď a slitiny mědi – Plechy a pásy
pro stavebnictví

ČSN
EN 1172

42 1511

 

Copper and copper alloys – Sheet and strip for building purposes

Cuivre et alliages de cuivre – Tôles et bandes pour le bâtiment

Kupfer und Kupferlegierungen – Bleche und Bänder für das Bauwesen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1172:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1172:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1172 (42 1511) ze srpna 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Provedené změny jsou podrobně popsány v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 6507-1zavedena v ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 6507-2zavedena v ČSN EN ISO 6507-2 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

EN ISO 6892-1zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

ISO 1811-2zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

ISO 4739nezavedena

ISO 80000-1:2009zavedena v ČSN ISO 80000-1:2011 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM, a. s., Praha, IČ 25797000, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN 1172
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2011

ICS 77.150.30 Nahrazuje EN 1172:1996

Měď a slitiny mědi – Plechy a pásy pro stavebnictví

Copper and copper alloys – Sheet and strip for building purposes 

Cuivre et alliages de cuivre – Tôles et bandes
pour le bâtiment

Kupfer und Kupferlegierungen – Bleche und Bänder
für das Bauwesen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-10-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1172:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Označování 6

4.1 Materiál 6

4.1.1 Obecně 6

4.1.2 Označování značkami 7

4.1.3 Číselné označování 7

4.2 Stav materiálu 7

4.3 Výrobek 7

5 Údaje objednávky 8

6 Požadavky 8

6.1 Chemické složení 8

6.2 Mechanické vlastnosti 8

6.3 Kvalita povrchu 9

6.4 Rozměry a mezní úchylky 9

6.4.1 Tloušťka, šířka, délka a vnitřní průměr svitku 9

6.4.2 Přímost podélných okrajů (šavlovitost) 9

6.4.3 Rovinnost 9

6.4.4 Pravoúhlost plechu 9

6.5 Hmotnost na jednotku délky 9

7 Odběr vzorků 9

7.1 Rozbor 9

7.2 Mechanické zkoušky 9

8 Zkušební metody 10

8.1 Chemický rozbor 10

8.2 Zkouška tahem 10

8.3 Zkouška tvrdosti 10

8.4 Opakované zkoušky 10

8.5 Zaokrouhlování výsledků 10

9 Značení, balení a štítkování 10

9.1 Značení plechů a pásů 10

9.2 Balení 11

9.3 Štítkování 11

Bibliografie 14

Tabulky

Tabulka 1 – Chemické složení 12

Tabulka 2 – Mechanické vlastnosti 13

Tabulka 3 – Rozměry, mezní úchylky a hmotnost na jednotku délky 13

Tabulka 4 – Rovinnost plechu 14

Tabulka 5 – Pravoúhlost plechu 14

Předmluva

Tento dokument (EN 1172:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1172:1996.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 2 „Ploché válcované výrobky“ revizí následující normy:

EN 1172:1996Měď a slitiny mědi – Plechy a pásy pro stavebnictví

Tato norma je jednou z řady evropských norem pro ploché válcované výrobky z mědi a slitin mědi. Další výrobky jsou specifikovány v:

Ve srovnání s prvním vydáním EN 1172:1996 byly provedeny následující významné technické změny:

  1. doplněny čtyři nové materiály: CuSn0,15 (CW117C), CuAl5Zn5Sn1 (CW309G), CuSn4 (CW450K) a CuZn15 (CW502L) do tabulek 1 a 2;

  2. doplněna tloušťka 0,4 mm.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na plechy a pásy z mědi tloušťky od 0,4 mm do a včetně 1 mm a šířky do a včetně 1 250 mm.

Tato evropská norma platí pro plechy a pásy pro použití ve stavebních konstrukcích, např. pro střešní odvodňovací systémy, okapové žlaby, odpadní trouby, střešní krytiny, vnější obvodové pláště, střešní okna, krycí štítové obruby, lemování kouřovodů a střešní úžlabí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.