ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.10 Leden 2010

Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice

ČSN
EN 14121

42 1438

Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate for electrotechnical applications

Aluminium et alliages d’aluminium – Tôles, bandes et tôles épaisses pour applications électrotechniques

Aluminium und Aluminiumlegierungen – Bänder, Bleche und Platten für elektrotechnische Anwendungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14121:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14121:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14121 (42 1438) z října 2003.

 

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Provedené změny jsou podrobně popsány v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 485-3 zavedena v ČSN EN 485-3 (42 7332) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 3: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky válcované za tepla

EN 485-4 zavedena v ČSN EN 485-4 (42 7336) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena

EN 515 zavedena v ČSN EN 515 (42 0053) Hliník a slitiny hliníku – Výrobky tvářené – Označování stavů

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 12258-1:1998 zavedena v ČSN EN 12258-1:2000 (42 1403) Hliník a slitiny hliníku – Termíny a definice – Část 1: Všeobecné termíny

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM, a. s., Praha, IČ 25797000, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN 14121
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 77.150.10 Nahrazuje EN 14121:2003

Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice

Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate for electrotechnical applications 

Aluminium et alliages d’aluminium – Tôles, bandes et tôles épaisses pour applications électrotechniques

Aluminium und Aluminiumlegierungen – Bänder, Bleche und Platten für elektrotechnische Anwendungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-04-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14121:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Údaje objednávky 6

5 Požadavky 7

5.1 Výroba a výrobní proces 7

5.2 Řízení kvality 7

5.3 Chemické složení 7

5.4 Mechanické vlastnosti a konduktivita 7

5.5 Výskyt vad 9

5.6 Mezní úchylky rozměrů a tvaru 9

5.7 Jiné vlastnosti 9

6 Zkušební metody 9

6.1 Chemické složení 9

6.2 Zkouška tahem 9

6.3 Konduktivita 9

6.4 Měření rozměrů 9

6.5 Kvalita povrchu 9

6.6 Další zkoušky 9

7 Dokumenty kontroly 10

8 Značení výrobků 10

9 Balení 10

10 Arbitráž 10

Bibliografie 11

Předmluva

Tento dokument (EN 14121:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 132 „Hliník a slitiny hliníku", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

CEN/TC 132 potvrzuje svou politiku, že v případě, kdy majitel patentu odmítne udělit licenci na normalizované standardní výrobky za přiměřených a nediskriminačních podmínek, potom tyto výrobky musí být vyjmuty z odpovídajícího dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 14121:2003.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 132 pověřila CEN/TC 132/WG 7 „Plechy, pásy a desky“ revizí EN 14121.

Ve srovnání s prvním vydáním EN 14121:2003 byly provedeny následující změny:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické dodací předpisy, mechanické vlastnosti a konduktivitu tvářených plechů, pásů a desek z hliníku a slitin hliníku pro použití v elektrotechnice, takových jako jsou přípojnice a jiné vodiče, tj. výrobky vyžadující určitou minimální konduktivitu.

Platí pro výrobky s tloušťkami nad 0,20 mm do a včetně 150 mm.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.