ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.20, 77.140.50 Leden 2010

Korozivzdorné oceli –
Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro použití
ve stavebnictví

ČSN
EN 10088-
4

42 0927

 

Stainless steels – Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes

Aciers inoxydables – Partie 4: Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier résistant à la corrosion
pour usage de construction

Nichtrostende Stähle – Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen
für das Bauwesen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10088-4:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10088-4:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10002-1zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

EN 10002-5zavedena v ČSN EN 10002-5 (42 0312) Kovové materiály – Zkouška tahem – Část 5: Zkouška tahem za zvýšené teploty

EN 10021zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10027-1zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10045-1zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho – Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 10052:1993zavedena v ČSN EN 10052:1996 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10079:2007zavedena v ČSN EN 10079:2007 (42 0044) Definice ocelových výrobků

EN 10088-1:2005zavedena v ČSN EN 10088-1:2005 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-2zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití

EN 10163-2zavedena v ČSN EN 10163-2 (42 0017) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla – Plechy, široká ocel a tyčí tvarové – Část 2: Plechy a široká ocel

EN 10168:2004zavedena v ČSN EN 10168:2005 (42 0007) Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

CEN/TR 10261zavedena v TNI CEN/TR 10261 (42 0501) Železo a ocel – Přehled vhodných metod chemických rozborů

EN 10307zavedena v ČSN EN 10307 (01 5092) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení plochých výrobků z austenitických a austeniticko-feritických nerezavějících ocelí o tloušťce 6 mm nebo větší (odrazová metoda)

EN ISO 377zavedena v ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky – Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 3651-2zavedena v ČSN EN ISO 3651-2 (03 8175) Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi – Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli) – Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

EN ISO 6506-1zavedena v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 6507-1zavedena v ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 6508-1zavedena v ČSN EN ISO 6508-1 (42 0360) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Rockwella – Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

EN ISO 9001:2008zavedena v ČSN EN ISO 9001:2009 (01 0321) Systém řízení kvality – Požadavky

EN ISO 14284zavedena v ČSN EN ISO 14284 (42 0504) Ocel a železo – Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová


EVROPSKÁ NORMA EN 10088-  4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2009

ICS 70.140.20, 70.140.50

Korozivzdorné oceli –
Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví

Stainless steels –
Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes 

Aciers inoxydables –
Partie 4: Conditions techniques
de livraison des tôles et bandes en acier résistant
à la corrosion pour usage de construction

Nichtrostende Stähle –
Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech
und Band aus korrosionsbeständigen Stählen
für das Bauwesen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10088-4:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Označování a objednávání 9

4.1 Označování jakostí oceli 9

4.2 Údaje pro objednávání 9

5 Rozdělení do skupin 10

6 Požadavky 10

6.1 Způsob výroby oceli 10

6.2 Dodávaný stav 10

6.3 Chemické složení 10

6.4 Vlastnosti chemické koroze 11

6.5 Mechanické vlastnosti 11

6.6 Jakost povrchu 11

6.7 Vnitřní jakost 11

6.8 Tvařitelnost za pokojové teploty 11

6.9 Rozměry a mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 11

6.10 Výpočet hmotnosti a tolerance hmotnosti 11

7 Kontrola a zkoušení 12

7.1 Všeobecně 12

7.2 Dohoda o zkušebních a kontrolních dokumentech 12

7.3 Specifikovaná kontrola a zkoušení 12

7.4 Zkušební metody 12

7.5 Opakovací zkoušky 13

8 Posouzení shody 13

8.1 Všeobecně 13

8.2 Počáteční zkoušení typu 13

8.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 14

9 Značení 15

10 Nebezpečné látky 15

Příloha A (informativní)  Pokyny pro další zpracování (včetně tepelného zpracování) při výrobě 35

Příloha B (informativní)  Platné rozměrové normy 40

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto Evropskou normou a základními požadavky EU směrnice 89/106/EEC,
směrnice EU pro stavební výrobky 41

Bibliografie 46

Národní příloha NA (informativní)  Slovník termínů, chemické složení obdobných ocelí uvedených v mezinárodní
technický specifikaci ISO/TC 15510 a bibliografie národní přílohy 47

Předmluva

Tato evropská norma (EN 10088-4:2009) byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 23 „Oceli pro tepelné zpracování, legované oceli a automatové oceli – Jakosti a rozměry“, jejíž sekretariát vede DIN

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do ledna 2011.

Norma EN 10088 pod společným názvem „Korozivzdorné oceli“ sestává z následujících částí:

Evropská organizace pro normalizaci (CEN) upozorňuje na skutečnost, že je vymezeno, že shoda s tímto dokumentem může zahrnovat využití patentů použitých pro dvě značky ocelí.

Majitel těchto patentových práv ujistil CEN, že je ochoten vyjednávat o licenci, pod rozumnými a nediskriminačními podmínkami s uchazeči po celém světě. V této souvislosti, prohlášení majitelů těchto patentových práv registrovaly v CEN a/nebo CENELEC. Informace mohou být obdrženy od:

Jakosti 1.4477

Sandvik AB

SE-811 81 SANDVIKEN

Švédsko

Jakosti 1.4162

Outokumpu Stainless AB

SE-77480 AVESTA

Švédsko

CEN nezaujímá žádný postoj vztahující se k prokázání, platnosti a rozsahu těchto patentových práv.

Pozornost je koncipována k možnosti, že některý z prvků uvnitř tohoto dokumentu by mohl být předmětem patentových práv jiných, než těch uvedených výše. CEN nenese odpovědnost za identifikaci žádných nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice(směrnic) EC.

Vztah ke směrnici(směrnicím) EC, viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinni převzít tuto Evropskou normu následující národní normalizační orgány: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato část EN 10088 specifikuje technické dodací podmínky za tepla nebo za studena válcovaných tenkých a tlustých plechů nebo pásů z běžných a speciálních jakostí korozi odolných korozivzdorných ocelí pro konstrukční použití s navíc stanovenými všeobecně technickými dodacími podmínkami podle EN 10021.

Tato evropská norma neplatí pro díly, které jsou v dalším zpracování přepracovány ve formách výrobků uvedených výše s charakteristickými rysy jakosti změněnými následkem takového dalšího zpracování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.