ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10                                                                                                                                  Říjen 2007

Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování
a řezání závitů - Technické dodací podmínky

ČSN
EN 10255+A1

42 0296

 

Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading - Technical delivery conditions

Tubes en acier non-allié filetables et soudables - Conditions techniques de livrasion

Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden - Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10255:2004+A1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10255:2004+A1:2007. The European Standard EN 10255:2004+A1:2007 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10255 (42 0296) z června 2005.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79618


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z března 2007. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text ", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí - Část 2: Systémy číselného označování

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN 10240 zavedena v ČSN EN 10240 (42 0255) Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech

EN 10241 zavedena v ČSN EN 10241 (13 2230) Ocelové potrubní tvarovky se závity

EN 10242 zavedena v ČSN EN 10242 (13 8200) Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity

EN 10246-1 zavedena v ČSNEN 10246-1 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetické oceli (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) pro ověřování těsnosti

EN 10226-1 zavedena v ČSN EN 10226-1 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech -
Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování

EN 10226-2 zavedena v ČSN EN 10226-2 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech -
Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování

EN 10266:2003 zavedena v ČSN EN 10266:2004 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 2566-1 zavedena v ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308) Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1:
Uhlíkové a nízkolegované oceli

EN ISO 8491 zavedena v ČSN EN ISO 8491 (42 0324) Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem (ISO 8491:1998)

EN ISO 8492 zavedena v ČSN EN ISO 8492 (42 0325) Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím
(ISO 8492:1998)

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systém managementu jakosti - Požadavky           
(ISO 9001:2000)

Obdobné mezinárodní normy

ISO 65 Trubky z uhlíkové oceli vhodné pro řezání závitů podle ISO 7/1.

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků, ve znění směrnice rady 93/68/EEC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Strana 3

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byly doplněny národní přílohy NA.1 (informativní) a NA.2 (informativní), které obsahují obdobnou ocel podle českých technických norem a rozměry, mezní úchylky průměru a hmotnost na jednotku délky trubky podle stávajících ČSN 42 5710 a ČSN 42 5711.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera, IČ 65253213, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                EN 10255:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                           Duben 2007

ICS 23.040.10                                                                                                  Nahrazuje EN 10255:2004

Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů -
Technické dodací podmínky

Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading -
Technical delivery conditions

 

Tubes en acier non-allié filetables et soudables -
Conditions techniques de livrasion

Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung
zum Schweißen und Gewindeschneiden -
Technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-05-27 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2007-03-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10255:2004+A1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 8

1             Předmět normy............................................................................................................................................................... . 9

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................. . 9

3             Termíny a definice.......................................................................................................................................................... 10

4             Klasifikace a označování............................................................................................................................................... 10

5             Údaje pro objednávání !získané od" odběratele............................................................................................. 10

5.1          Povinné údaje................................................................................................................................................................. 10

5.2          Volitelné požadavky........................................................................................................................................................ 10

5.3          Příklady objednávky........................................................................................................................................................ 11

5.3.1       Objednávka podle vnějšího průměru a tloušťky stěny............................................................................................ 11

5.3.2       Objednávka podle velikosti závitu a řad..................................................................................................................... 11

6             Způsob výroby................................................................................................................................................................. 11

6.1          Výroba oceli..................................................................................................................................................................... 11

6.2          Výroba trubek................................................................................................................................................................... 11

7             Dodací podmínky............................................................................................................................................................ 11

7.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

7.2          Jiné provedení a ochrana konců trubky...................................................................................................................... 11

7.3          Vhodnost pro žárové zinkování ponorem................................................................................................................... 12

7.4          Stav žárového zinkování ponorem............................................................................................................................... 12

8             Požadavky........................................................................................................................................................................ 12

8.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 12

8.2          Chemické složení a mechanické vlastnosti.............................................................................................................. 12

8.3          Vzhled............................................................................................................................................................................... 13

8.4          Rozměry, hmotnosti a mezní úchylky.......................................................................................................................... 13

8.5          !Nepropustnost.......................................................................................................................................................... 14

8.6          Nebezpečné látky........................................................................................................................................................... 14

8.7          Reakce na oheň............................................................................................................................................................. 15

9             Kontrola............................................................................................................................................................................ 15

9.1          Druhy kontroly.................................................................................................................................................................. 15

9.2          Dokumenty kontroly........................................................................................................................................................ 15

9.3          Zkouška tahem............................................................................................................................................................... 15

9.4          Zkouška trubek ohybem................................................................................................................................................ 15

9.5          Zkouška smáčknutím.................................................................................................................................................... 15

9.6          Zkouška nepropustnosti............................................................................................................................................... 16

9.7          Kontrola rozměrů............................................................................................................................................................ 16

9.8          Vizuální kontrola.............................................................................................................................................................. 16

10           Značení............................................................................................................................................................................. 16

11           Dočasný ochranný nátěr............................................................................................................................................... 16

12           !Vyhodnocování shody.............................................................................................................................................. 16

12.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 16

12.2        Počáteční kontrola výrobku (ITT).................................................................................................................................. 17


Strana 7

Strana

12.2.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 17

12.2.2    Charakteristické vlastnosti........................................................................................................................................... 17

12.2.3    Skupiny výrobků.............................................................................................................................................................. 17

12.2.4    Použití historických dat.................................................................................................................................................. 17

12.2.5    Uvažovaná vyhovující opatření a použití referenčních hodnot uvedených v tabulkách....................................... 17

12.2.6    Odběr vzorků.................................................................................................................................................................... 17

12.3        Řízení výroby u výrobce (FPC)...................................................................................................................................... 18

12.3.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 18

12.3.2    Zařízení............................................................................................................................................................................. 18

12.3.3    Suroviny a komponenty................................................................................................................................................. 18

12.3.4    Zkoušení a vyhodnocení výrobků................................................................................................................................. 18

12.3.5    Kontrola............................................................................................................................................................................ 18

12.3.6    Neshodné výrobky.......................................................................................................................................................... 18

Příloha A (informativní) Vzájemný vztah mezi jmenovitým vnějším průměrem, rozměrem závitu,
a jmenovitou světlostí.................................................................................................................................................... 19

Příloha B (normativní) Typy trubek s tloušťkou stěny jinou než pro střední a těžké řady................................................. 20

B.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 20

B.2          Požadavky........................................................................................................................................................................ 20

B.3          Značení............................................................................................................................................................................. 20

Příloha ZA (informativní) !Ustanovení této evropské normy, které se týká ustanovení směrnice Evropského
společenství pro stavební výrobky prováděné na základě Mandátu M/131......................................................... 22

ZA.1       Rozsah a důležité vlastnosti......................................................................................................................................... 22

ZA.2       Postup potvrzování shody u trubek.............................................................................................................................. 23

ZA.2.1    Systém potvrzování shody............................................................................................................................................. 23

ZA.2.2    Prohlášení o shodě....................................................................................................................................................... 24

ZA.3       Označení CE a značení................................................................................................................................................. 24

Národní příloha NA.1 (informativní) Oceli 11343 a 11353 dosud používané v ČR pro výrobu trubek........................... 26

Národní příloha NA.2 (informativní) Rozměry, mezní úchylky vnějšího průměru a hmotnost na jednotku délky
trubky podle ČSN 42 5710 a ČSN 42 5711............................................................................................................... 27

NA.2.1    Rozměry, mezní úchylky vnějšího průměru a hmotnost na jednotku délky trubky podle ČSN 42 5710........ 27

NA.2.2    Rozměry, mezní úchylky vnějšího průměru a hmotnost na jednotku délky trubky podle ČSN 42 5711........ 28


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (EN 10255:2004+A1:2007) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a armatury pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do října 2007 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2007.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2007-03-05.

Tento dokument nahrazuje EN 10255:2004.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/106/EEC.

Vztah ke směrnici(ím) EU, viz. informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma byla s modifikacemi odvozena z ISO 65 „Trubky z uhlíkové oceli vhodné pro řezání závitů podle ISO 7/1“.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska


Strana 9

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky pro kruhové trubky z nelegované oceli vhodné pro svařování a řezání závitů a stanoví několik volitelných požadavků po konečnou úpravu konců trubek a povlaků. Tento dokument platí pro trubky jmenovitého vnějšího průměru 10,2 mm až 165,1 mm (rozměr závitu 1/8 až 6) ve dvou řadách, střední a těžké a ve třech typech jmenovitých tlouštěk.

POZNÁMKA Trubky vyrobené podle tohoto dokumentu mohou být použity pro přepravu kapalin právě tak jako pro další použití.-- Vynechaný text --