ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50                                                                                                                             Červenec 2007

Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí
válcované za studena k tváření za studena -
Technické dodací podmínky

ČSN
EN 10130

42 0908

 

Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions

Produits plats laminés à froid, en acier à bas carbone pour formage à froid - Conditions techniques de livraison

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10130:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10130:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10130+A1 (42 0908) z ledna 2000.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78949


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Toto vydání oproti původní normě neobsahuje žádné přílohy (především přílohy pro stanovení součinitele normálové anizotropie (r) a exponentu deformačního zpevnění (n), ani národní přílohu přehledu ocelí).

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování

EN 10049 zavedena v ČSN EN 10049 (42 2001) Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků

EN 10079:1992 zavedena v ČSN EN 10079:1996 (42 0044) Hutnictví železa - Definice ocelových výrobků

EN 10131 zavedena v ČSN EN 10131 (42 6314) Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena -
Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN ISO 377 zavedena v ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení (ISO 377:1997)

EN ISO 14284 zavedena v ČSN EN ISO 14284 (42 0504) Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení (ISO 14284:1996)

ISO 10113 zavedena v ČSN ISO 10113 (42 0435) Kovové materiály - Stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů

ISO 10275 zavedena v ČSN ISO 10275 (42 0436) Kovové materiály - Stanovení exponentu deformačního zpevnění plechů a pásů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Renáta Čupková, IČ 73034312, Ing. Renáta Čupková

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 10130
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Prosinec 2006

ICS 77.140.50                                                                                  Nahrazuje EN 10130:1991 + A1:1998

Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena
k tváření za studena - Technické dodací podmínky

Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming -
Technical delivery conditions

 

Produits plats laminés à froid, en acier à bas
carbone pour formage à froid - Conditions
techniques de livraison

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen
zum Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-10-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 10130:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Označení............................................................................................................................................................................... 7

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5.1       Způsob výroby oceli a výrobní postupy............................................................................................................................ 7

5.2       Dezoxidace........................................................................................................................................................................... 7

5.3       Chemické složení............................................................................................................................................................... 7

5.4       Dodací podmínky................................................................................................................................................................ 7

5.5       Mechanické vlastnosti........................................................................................................................................................ 8

5.6       Charakteristiky povrchu...................................................................................................................................................... 8

5.6.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.6.2    Jakost povrchu..................................................................................................................................................................... 8

5.6.3    Povrchová úprava................................................................................................................................................................ 8

5.7       Deformační čáry.................................................................................................................................................................. 9

5.7.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.7.2    Hlazené výrobky................................................................................................................................................................... 9

5.7.3    Nehlazené výrobky.............................................................................................................................................................. 9

5.8       Vhodnost k nanášení povlaku.......................................................................................................................................... 9

5.9       Svařitelnost........................................................................................................................................................................... 9

5.10     Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru......................................................................................................................... 9

6          Zkoušení............................................................................................................................................................................... 9

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

6.2       Zkušební jednotky............................................................................................................................................................. 10

6.3       Počet zkoušek.................................................................................................................................................................... 10

6.4       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 10

6.5       Zkušební metody............................................................................................................................................................... 10

6.6       Opakovací zkoušky............................................................................................................................................................ 10

6.7       Dokument kontroly............................................................................................................................................................ 10

7          Značení................................................................................................................................................................................ 10

8          Balení................................................................................................................................................................................... 10

9          Reklamace......................................................................................................................................................................... 10

10        Údaje poskytnuté odběratelem při objednávání......................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 13


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10130:2006) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 13 „Ploché výrobky pro tváření za studena - Jakosti, rozměry, mezní úchylky a tolerance a zvláštní zkoušky“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN/BIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do června 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 10130:1991 + A1:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcovaných za studena, bez povlaku, ve válcovaných šířkách větších nebo rovných 600 mm, s minimální tloušťkou 0,35 mm, a pokud nebylo při objednávání dohodnuto jinak, tloušťkou menší nebo rovnou 3 mm, určených k tváření za studena, výrobky jsou dodávány jako plechy, svitky, podélně dělené svitky nebo pruhy z podélně dělených svitků nebo plechů.

Tato norma neplatí pro úzké pásy válcované za studena (s válcovanou šířkou < 600 mm) jakož i pro ploché výrobky válcované za studena, pro které existují zvláštní normy, které jsou dále vyjmenovány:

      izotropní ocelové plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena (EN 10106);

      ocelové pásy pro elektrotechniku, dodávané bez závěrečného žíhání pro stavbu magnetických obvodů
(EN 10126 nebo EN 10165);

      tenké plechy ve svitcích (EN 10205);

      ploché výrobky válcované za studena z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena (EN 10268);

      úzké pásy z nelegovaných hlubokotažných ocelí válcované za studena bez povlaku, k tváření za
studena (EN 10139);

      ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena, určené ke smaltování (EN 10209).-- Vynechaný text --