ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.01                                                                                                                            Červenec 2007

Všeobecné technické dodací podmínky
pro ocelové výrobky

ČSN
EN 10021

42 0905

 

General technical delivery conditions for steel products

Conditions générales techniques de livraison des produits en acier

Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahlerzeugnisse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10021:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10021:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10021 (42 0905) z března 1995.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78924


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

CR 10261 dosud nezaveden

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10052:1993 zavedena v ČSN EN 10052:1996 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10079:1992 zavedena v ČSN EN 10079:1996 (42 0044) Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků

EN 10204:2004 zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN ISO 377 zavedena v ČSN

 EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení (ISO 377:1997)

ISO 31-0:1992 zavedena v ČSN ISO 31-0:1994 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera, Kladno, IČ 65253213

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10021
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                        
Prosinec 2006

ICS 77.140.01                                                                                                  Nahrazuje EN 10021:1993

Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

General technical delivery conditions for steel products

 

Conditions générales techniques de livraison
des produits en acier

Allgemeine technische Lieferbedingungen
für Stahlerzeugnisse

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-11-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 10021:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Údaje pro objednávku........................................................................................................................................................ 8

5          Způsob výroby...................................................................................................................................................................... 8

6          Dodávka prostřednictvím zprostředkovatele.................................................................................................................. 8

7          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

7.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

7.2       Chemické složení............................................................................................................................................................... 9

7.3       Mechanické vlastnosti........................................................................................................................................................ 9

7.4       Jakost povrchu a vnitřní jakost.......................................................................................................................................... 9

7.4.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

7.4.2    Zjišťování necelistvostí...................................................................................................................................................... 9

7.4.3    Odstranění necelistvostí.................................................................................................................................................... 9

7.4.4    Oprava zavařením............................................................................................................................................................... 9

8          Kontrola................................................................................................................................................................................. 9

8.1       Druhy dokumentů kontroly a druh kontroly..................................................................................................................... 9

8.2       Nespecifikovaná kontrola.................................................................................................................................................. 9

8.3       Specifikovaná kontrola....................................................................................................................................................... 9

8.3.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

8.3.2    Rozsah zkoušek................................................................................................................................................................ 10

8.3.3    Odběr a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles........................................................................................... 11

8.3.4    Zkušební postupy.............................................................................................................................................................. 11

8.4       Neplatnost výsledků zkoušek.......................................................................................................................................... 12

8.5       Zaokrouhlování výsledků mechanických zkoušek a chemických rozborů.............................................................. 12

9          Třídění a přepracování...................................................................................................................................................... 12

10        Značení................................................................................................................................................................................ 12

11        Reklamace......................................................................................................................................................................... 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10021:2006) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 9 „Technické dodací podmínky a kontrola jakosti“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN/BIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do června 2007.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví všeobecné technické dodací podmínky pro všechny ocelové výrobky uvedené v EN 10079 kromě ocelových odlitků a výrobků práškové metalurgie.

Pokud se liší dodací požadavky dohodnuté při objednávání nebo stanovené v příslušné normě na výrobek od všeobecných technických dodacích podmínek uvedených v této evropské normě, pak platí dodací požadavky dohodnuté při objednávání nebo stanovené v příslušné výrobkové normě.

POZNÁMKA Dokumenty kontroly jsou uvedeny v EN 10168 a v EN 10204.-- Vynechaný text --