ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.15; 77.140.60; 77.140.65                                                                                                    Prosinec 2005

Ocel pro výztuž do betonu -
Svařitelná betonářská ocel -
Všeobecně

ČSN
EN 10080

42 1039

 

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General

Aciers pour l’armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités

Stahl für die Bewehrung von Beton - Schweißgeeigneter Betonstahl - Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10080:2005. Evropská norma EN 10080:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10080:2005. The European Standard EN 10080:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ENV 10080 (42 1039) z července 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74826
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10079:1992 zavedena v ČSN EN 10079:1996 (42 0044) Definice ocelových výrobků

EN ISO 377 zavedena v ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly

EN ISO 15630-1 zavedena v ČSN EN ISO 15630-1 (42 0365) Ocel pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž

EN ISO 15630-2 zavedena v ČSN EN ISO 15630-2 (42 0366) Ocel pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků, ve znění směrnice rady 93/68/EEC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí Komise č. 97/597/EC ze dne 14. července 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EEC, podle specifikace v Příloze III. Mandátu pro „Betonářskou a předpínací ocel".

Směrnice Rady 93/68/EEC ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 89/106/EEC (stavební výrobky) a další.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k tabulce 6 doplněna národní informativní poznámka týkající se jmenovitých průměrů vyráběných v ČR.

Vypracování normy

Zpracovatel: Třinecké železárny, a.s., Třinec, IČ 18050646, Ing. Stanislav Wawrosz

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10080
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.15; 77.140.60; 77.140.65                                                               Nahrazuje ENV 10080:1995

Ocel pro výztuž do betonu -
Svařitelná, betonářská
ocel -
Všeobecně

Steel for the reinforcement of concrete -
Weldable reinforcing steel -
General

 

Acier pour l’armature du béton -
Aciers soudables pour béton armé -
Généralités

Stahl für die Bewehrung von Beton -
Schweißgeeigneter Betonstahl -
Allgemeines

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-04-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN 10080:2005: E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. . 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Značky.................................................................................................................................................................................. 10

5          Označení............................................................................................................................................................................. 12

5.1       Tyč, svitek a rozvinutý výrobek.......................................................................................................................................... 12

5.2       Svařovaná síť..................................................................................................................................................................... 13

5.3       Příhradové nosníky............................................................................................................................................................ 15

6          Výroba oceli a výrobní postupy........................................................................................................................................ 16

7          Provozní charakteristiky.................................................................................................................................................... 16

7.1       Svařitelnost a chemické složení..................................................................................................................................... 16

7.2       Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 17

7.3       Rozměry, hmotnost, tolerance a mezní úchylky........................................................................................................... 19

7.4       Pevnost spoje a geometrie povrchu.............................................................................................................................. 21

7.5       Ověřování provozních charakteristik............................................................................................................................... 23

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 23

8.1       Provozní kontrola výroby................................................................................................................................................... 23

8.2       Počateční typové zkoušení............................................................................................................................................... 27

8.3       Průběžné sledování provozní kontroly výroby a zkoušení auditorem....................................................................... 29

8.4       Hodnocení, hlášení a opatření....................................................................................................................................... 30

8.5       Hodnocení douhodobé úrovně jakosti.......................................................................................................................... 31

9          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 32

9.1       Tyče, svitky a rozvinuté výrobky........................................................................................................................................ 32

9.2       Svařovaná síť..................................................................................................................................................................... 32

9.3       Příhradové nosníky............................................................................................................................................................ 33

10        Označení výrobce a technické skupiny.......................................................................................................................... 33

10.1     Tyč........................................................................................................................................................................................ 33

10.2     Svitek.................................................................................................................................................................................... 35

10.3     Rozvinutý výrobek............................................................................................................................................................... 35

10.4     Svařovaná síť..................................................................................................................................................................... 35

10.5     Příhradové nosníky............................................................................................................................................................ 35

11        Ověřování mechanických vlastností při nevyhovujících výsledcích........................................................................... 35

Příloha A (informativní) Příklady míst svarů ve spojích příhradových nosníků................................................................... 37

Příloha B (normativní) Zkušební metody pro příhradové nosníky......................................................................................... 38

Příloha C (informativní) Zkouška spoje u betonářské žebírkové oceli a oceli s vtisky - Zkouška pevnosti
v ohybu
................................................................................................................................................................................. 43

Příloha D (informativní) Zkouška spoje u betonářské žebírkové oceli a oceli s vtisky - Zkouška na vytažení
výztuže z betonu
.................................................................................................................................................................. 51

Příloha E (informativní) Přehled značek použitých v této evropské normě a značek použitých v EN 1992-1-1
a EN 1992-1-2
.................................................................................................................................................................... 57

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
pro stavební výrobky
.......................................................................................................................................................... 58

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 64


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10080:2005) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 19 „Beton a předpjaté oceli - Vlastnosti, rozměry, mezní úchylky a specifické zkoušky”, jejíž sekretariát vede DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/115, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EEC).

Vztahu ke směrnici EU o stavebních výrobcích, viz Informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument se nevztahuje na nesvařitelnou betonářskou ocel.

Tento dokument nevymezuje technické skupiny. Technické skupiny by měly být vymezeny v souladu s tímto dokumentem na základě specifikovaných hodnot pro Re, Agt, Rm/Re, Re,act./Re,nom. (pokud jsou použity), zkoušky na únavu (v případě požadavku), zkoušky ohybem, svařitelnosti, pevnosti spoje, pevnosti svařovaných spojů nebo spojení svěrkou (v případě svařované sítě nebo příhradových nosníků) a mezních úchylek rozměrů.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky a definice pro provozní charakteristiky svařitelné betonářské oceli používané pro výztuže betonových konstrukcí, dodávaných jako konečné výrobky ve tvaru:

      tyčí, svitků (válcovaného drátu, drátu taženého) a rozvinutých výrobků;

      továrně vyrobených strojově svařovaných sítí;

      příhradových nosníků.

1.2 Oceli v souladu s touto evropskou normou mají povrch žebírkový, s vtisky nebo hladký.

1.3 Tato evropská norma se nevztahuje na:

      nesvařitelnou betonářskou ocel;

      pozinkovanou betonářskou ocel;

      ocel s epoxidovým povlakem;

      nerezavějící betonářskou ocel;

      ocel pro předpínání betonu (viz prEN 10138-1 až -4);

      pás s vtisky;

      další zpracování, např. dělení (střihání, řezání) nebo dělení a ohýbání.-- Vynechaný text --