ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.10; 77.140.45; 77.140.50                                                                                                            Září 2005

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí -
Část 2: Technické dodací podmínky
pro nelegované konstrukční oceli

ČSN
EN 10025-2

42 0904

 

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 2: Conditions techniques de livraison pour les aciers
de construction non alliés

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10025-2:2004. Evropská norma EN 10025-2:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10025-2:2004. The European Standard EN 10025-2:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 10025-1 (42 0904) nahrazuje ČSN EN 10025+A1 (42 0904) z července 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73814
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Předchozí evropská norma EN 10025+A1 obsahovala požadavky na výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Předchozí evropská norma byla při této revizi rozšířena a rozdělena do šesti částí. Tato část 2 doplňuje část 1 a obsahuje technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli.

Citované normy

EN 1011-2 zavedena v ČSN EN 1011-2 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

EN 10017 zavedena v ČSN EN 10017 (42 5420) Válcovaný drát k tažení a/nebo válcování za studena - Rozměry a mezní úchylky

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10024 zavedena v ČSN EN 10024 (42 0033) Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami - Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů

EN 10025-1 zavedena v ČSN EN 10025-1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Všeobecné technické dodací podmínky

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování, základní symboly

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování

EN 10029 zavedena v ČSN EN 10029 (42 5311) Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm - Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

EN 10034 zavedena v ČSN EN 10034 (42 0033) Tyče průřezu I a H z konstrukčních ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10048 zavedena v ČSN EN 10048 (42 0037) Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051 zavedena v ČSN EN 10051+A1 (42 0034) Plechy a pásy kontinuálně válcované za tepla bez povlaku z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10055 zavedena v ČSN EN 10055 (42 5581) Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10056-1 zavedena v ČSN EN 10056-1 (42 5546) Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry

EN 10056-2 zavedena v ČSN EN 10056-2 (42 0032) Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10058 zavedena v ČSN EN 10058 (42 5548) Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10059 zavedena v ČSN EN 10059 (42 5549) Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10060 zavedena v ČSN EN 10060 (42 5551) Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10061 zavedena v ČSN EN 10061 (42 5552) Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10067 zavedena v ČSN EN 10067 (42 0023) Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

EN 10160 zavedena v ČSN EN 10160 (01 5024) Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)


Strana 3

EN 10162 zavedena v ČSN EN 10162 (42 1053) Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10163-1 zavedena v ČSN EN 10163-1 (42 0016) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 10163-2 zavedena v ČSN EN 10163-2 (42 0017) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové - Část 2: Plechy a široká ocel

EN 10163-3 zavedena v ČSN EN 10163-3 (42 0018) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové - Část 3: Tyče tvarové

EN 10164 zavedena v ČSN EN 10164 (42 1001) Výrobky z oceli se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky

EN 10221 zavedena v ČSN EN 10221 (42 0019) Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla - Technické dodací podmínky

EN 10279 zavedena v ČSN EN 10279 (42 5573) Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

EN 10306 zavedena v ČSN EN 10306 (01 5091) Železo a ocel - Zkoušení H profilů s rovnoběžnými přírubami a IPE profilů ultrazvukem

EN 10308 zavedena v ČSN EN 10308 (01 5093) Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ocelových tyčí ultrazvukem

EN ISO 643 zavedena v ČSN EN ISO 643 (42 0462) Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn

CR 10260 zavedena v ČSN CR 10260 (42 0011) Systémy označování ocelí - Přídavné symboly

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam EURONORM
a odpovídající ČSN značky ocelí a materiálové listy ocelí, podle kterých se tyto výrobky vyrábějí.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byly k článkům 3.3 a 5.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dušan Premus, Ostrava - IČ 64645827

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10025-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2004 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.10; 77.140.45; 77.140.50                                                                 Nahrazuje EN 10025:1990

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické
dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions
for non-alloy structural steels

 

Produits laminés à chaud en aciers de
construction - Partie 2: Conditions techniques
de livraison pour les aciers de construction non
alliés

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen -
Teil 2: Technische Lieferbedingungen
für unlegierte Baustähle

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 10025-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

2.1       Všeobecné normy............................................................................................................................................................... 9

2.2       Rozměrové normy, normy mezních úchylek rozměrů a tolerancí (viz 7.7.1)........................................................... 10

2.3       Normy pro zkoušení.......................................................................................................................................................... 11

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 11

4          Klasifikace a označování.................................................................................................................................................. 11

4.1       Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 11

4.1.1    Hlavní jakostní skupiny..................................................................................................................................................... 11

4.1.2    Značky ocelí a jakostní stupně........................................................................................................................................ 12

4.2       Označování......................................................................................................................................................................... 12

5          Údaje pro objednávku...................................................................................................................................................... 12

5.1       Povinné údaje.................................................................................................................................................................... 12

5.2       Volitelné požadavky........................................................................................................................................................... 12

6          Způsob výroby.................................................................................................................................................................... 13

6.1       Způsoby výroby oceli......................................................................................................................................................... 13

6.2       Desoxidace......................................................................................................................................................................... 13

6.3       Dodávaný stav.................................................................................................................................................................... 13

7          Požadavky........................................................................................................................................................................... 13

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

7.2       Chemické složení.............................................................................................................................................................. 13

7.3       Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 14

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

7.3.2    Vlastnosti zjišťované zkouškou rázem v ohybu........................................................................................................... 14

7.3.3    Zlepšené deformační vlastnosti kolmo k povrchu...................................................................................................... 14

7.4       Technologické vlastnosti................................................................................................................................................. 15

7.4.1    Svařitelnost......................................................................................................................................................................... 15

7.4.2    Tvařitelnost......................................................................................................................................................................... 15

7.4.3    Vhodnost pro žárové pozinkování................................................................................................................................... 15

7.4.4    Vhodnost k mechanickému opracování........................................................................................................................ 16

7.5       Jakost povrchu................................................................................................................................................................... 16

7.5.1    Pás....................................................................................................................................................................................... 16

7.5.2    Plechy a široká ocel.......................................................................................................................................................... 16

7.5.3    Tyče tvarového průřezu..................................................................................................................................................... 16

7.5.4    Tyče a dráty válcované za tepla....................................................................................................................................... 16

7.6       Vnitřní jakost....................................................................................................................................................................... 17

7.7       Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru, hmotnost................................................................................. 17

8          Kontrola .............................................................................................................................................................................. 17

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

8.2       Druh kontroly a dokumentu kontroly.............................................................................................................................. 17


Strana 7

           Strana

8.3       Četnost zkoušení............................................................................................................................................................... 17

8.3.1    Zkušební výběr................................................................................................................................................................... 17

8.3.2    Zkušební jednotka............................................................................................................................................................. 17

8.3.3    Ověření chemického složení........................................................................................................................................... 18

8.4       Zkoušky prováděné pro specifikovanou kontrolu........................................................................................................ 18

9          Příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles.......................................................................................................... 18

9.1       Výběr a příprava zkušebních vzorků pro chemický rozbor.......................................................................................... 18

9.2       Poloha a orientace zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušky......................................... 18

9.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

9.2.2    Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................. 18

9.2.3    Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................ 18

9.3       Identifikace zkušebních vzorků a zkušebních těles..................................................................................................... 18

10        Zkušební metody............................................................................................................................................................... 19

10.1     Chemický rozbor................................................................................................................................................................ 19

10.2     Mechanické zkoušky......................................................................................................................................................... 19

10.3     Zkoušení ultrazvukem....................................................................................................................................................... 19

10.4     Opakovací zkoušky............................................................................................................................................................ 19

11        Značení, označování štítky a balení................................................................................................................................ 18

12        Reklamace......................................................................................................................................................................... 19

13        Volitelné požadavky (viz 5.2)............................................................................................................................................ 19

Příloha A (informativní) Seznam odpovídajících dřívějších označení ocelí......................................................................... 30

Příloha B (informativní) Seznam odpovídajících národních norem, které odpovídají citovaným EURONORM............ 32

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 33

Národní příloha NA (informativní) Seznam ČSN a značek ocelí podle ČSN, které odpovídají citovaným
EURONORM a značkám ocelí........................................................................................................................................ 34


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (EN 10025-2:2004) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 10 „Konstrukční oceli - Jakosti a vlastnosti“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 10025:1990 + A1:1993 Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky (obsahuje změnu A1:1993).

Názvy dalších částí tohoto dokumentu:

Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.

Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné
            konstrukční oceli.

Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční
            oceli.

Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.

Část 6: Technické dodací podmínky na ploché výrobky konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném
            stavu.

Tento dokument byl připraven mandátem daným CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky konstrukční výrobkové směrnice EU (89/106/EEC). Pro vztah s konstrukční výrobkovou směrnicí, viz informativní přílohu ZA v EN 10025-1:2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato 2. část dokumentu doplňuje část 1 o technické dodací podmínky na ploché výrobky, dlouhé výrobky a předvalky, které jsou určené pro další zpracování na ploché a dlouhé výrobky, válcované za tepla z nelegovaných jakostních ocelí vyráběných podle značek ocelí a jakostních stupňů uvedených v tabulkách 2 až 6 (chemické složení) a v tabulkách 7 až 9 (mechanické vlastnosti) dodávaných podle dodacích podmínek uvedených v 6.3. V tomto dokumentu jsou také uvedeny tři oceli na strojní součásti (viz tabulky 3 a 5) (chemické složení) a v tabulce 8 (mechanické vlastnosti). Tento dokument neplatí pro konstrukční duté profily a trubky (viz EN 10210-1 a EN 10219-1).

Tyto technické dodací podmínky platí pro dlouhé výrobky v tloušťkách od 3 mm do 150 mm z oceli S450J0. Technické dodací podmínky platí pro ploché a dlouhé výrobky všech ostatních značek ocelí a jakostních stupňů v tloušťkách do 250 mm včetně. Kromě toho tyto technické podmínky platí pro ploché výrobky jakostních stupňů J2 a K2 v tloušťkách do 400 mm včetně.

Výrobky z ocelí S185, E295, E335 a E360 nemohou mít označení CE.

Oceli uvedené v této části 2 nejsou určeny k tepelnému zpracování, kromě výrobků dodávaných ve stavu +N. Žíhání k odstranění vnitřního pnutí je dovoleno (viz také poznámku v 7.3.1.1 v EN 10025-1:2004). Výrobky dodávané ve stavu +N mohou být po dodání tvářeny za tepla a/nebo normalizačně žíhány (viz kapitolu 3).

POZNÁMKA 1 Předvalky, které mají být podle tohoto dokumentu válcovány na hotové výrobky, by měly být předmětem zvláštní dohody při objednávání. Chemické složení lze rovněž při objednávání dohodnout, avšak hodnoty by měly být v mezích uvedených v tabulkách 2 a 3.

POZNÁMKA 2 Pro určité značky oceli a tvary výrobků může být při objednávání předepsána vhodnost pro zvláštní použití (viz 7.4.2, 7.4.3 a tabulku 10).-- Vynechaný text --