ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 77.140.01; 77.150.01                                                                                                            Srpen 2005

Kovové výrobky -
Druhy dokumentů kontroly

ČSN
EN 10204

42 0009

 

Metallic products - Types of inspection documents

Produits métalliques - Types de documents de contrôle

Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10204:2004. Evropská norma EN 10204:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10204:2004. The European Standard EN 10204:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10204 (42 0009) z ledna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73685
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byl zrušen „atest specifický 2.3“. „Inspekční certifikát 3.1“ nahradil „inspekční certifikát 3.1.B“. „Inspekční certifikát 3.2“ nahradil „inspekční certifikáty 3.1.A a 3.1.C“ a „protokol o přejímce 3.2“ z předchozího vydání. Byly zavedeny definice k termínům „výrobce“, „zprostředkovatel“ a „předpis na výrobek“.

Termíny „nespecifické zkoušení“ a „specifické zkoušení“ byly upraveny na „nespecifikovaná kontrola“ a „specifikovaná kontrola“. „Atest nespecifický 2.2“ byl nahrazen českým termínem „Zkušební zpráva 2.2“.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje vysvětlivky k některým termínům použitým v této normě.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byly k článkům 2.2, 2.3 a 3.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dušan Premus, Ostrava - IČ 64645827

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovnice Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 10204
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.110; 77.140.01; 77.150.01                                                                      Nahrazuje EN 10204:1991

Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

Metallic products - Types of inspection documents

 

Produits métalliques -
Types de documents de contrôle

Metallische Erzeugnisse -
Arten von Prüfbescheinigungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-08-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 10204:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3          Dokumenty vystavené na základě nespecifikované kontroly...................................................................................... 7

4          Dokumenty vystavené na základě specifikované kontroly........................................................................................... 7

5          Platnost a předání dokumentů kontroly.......................................................................................................................... 7

6          Dokumenty kontroly předané zprostředkovatelem ...................................................................................................... 7

Příloha A (informativní) Přehled dokumentů kontroly............................................................................................................... 8

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 97/23/ES......... 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11

Příloha NA (informativní) Vysvětlivky k některým použitým termínům................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10204:2004) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 9 „Technické podmínky dodávek a kontrola jakosti“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 10204:1991.

Tento dokument byl připraven mandátem daným CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 97/23/ES.

Pro vztah mezi směrnicí EU 97/23/ES a touto normou platí informativní příloha ZA, která je součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny jsou:

      nové definice: “výrobce”, “zprostředkovatel”, “předpis na výrobek”

      snížení počtu dokumentů kontroly;

      dokument kontroly 2.3 uvedený v předchozím vydání byl zrušen;

      dokument kontroly 3.1 nahradil inspekční certifikát 3.1.B uvedený v předchozím vydání;

      dokument kontroly 3.2 nahradil inspekční certifikáty 3.1.A, 3.1.C a protokol o přejímce 3.2 uvedené v předchozím vydání.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tento dokument definuje různé druhy dokumentů kontroly, poskytované odběrateli v souladu s dohodami uzavřenými při objednávání pro dodávku všech kovových výrobků, např. tlustých a tenkých plechů, tyčí, výkovků, odlitků vyrobených jakýmkoliv způsobem.

1.2 Tento dokument může být využíván i pro nekovové výrobky.

1.3 Tento dokument je využíván ve spojení s předpisem na výrobek, který udává technické dodací podmínky na výrobky.

POZNÁMKA 1 Přehled informací, které mohou být zahrnuty do dokumentů kontroly lze nalézt ve vhodných dokumentech, jako je např. EN 10168 na ocel.

POZNÁMKA 2 Příloha A uvádí přehled druhů dokumentů kontroly.-- Vynechaný text --