ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50                                                                                                                              Červenec 2005

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla
válcovaných ocelových plechů, široké oceli
a tyčí tvarových -
Část 2: Plechy a široká ocel

ČSN
EN 10163-2

42 0017

 

Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 2: Plate and wide flats

Conditions de livraison relatives à l’état de surface des tôles, larges plats et profilés en acier laminés à chaud - Partie 2:
Tôles et larges plats

Lieferbedingungen für die Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und
Profile) - Teil 2: Blech und Breitflachstahl

Tato norma je českou verzí normy EN 10163-2:2004. Evropská norma EN 10163-2:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10163-2:2004. The European Standard EN 10163-2:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10163-2 (42 0017) ze srpna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73664
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 10029 zavedena v ČSN EN 10029 (42 5311) Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

EN 10051 zavedena v ČSN EN 10051+A1 (42 0034) Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10163-1:2004 zavedena v ČSN EN 10163-1:2005 (42 0016) Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s. Krátká 39, Praha 10, IČ 47115998, Ing. Vladimír Toman
a Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10163-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.50                                                                                               Nahrazuje EN 10163-2:1991

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových
plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel

Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats
and sections - Part 2: Plate and wide flats

 

Conditions de livraison relatives à l’état de surface
des tôles, larges plats et profilés en acier laminés
à chaud - Partie 2: Tôles et larges plats

Lieferbedingungen für die
Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten
Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und
Profile) - Teil 2: Blech und Breitflachstahl

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-11-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 10163-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 6

6          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

6.1       Hloubka a ovlivněná oblast necelistvostmi.................................................................................................................... 7

6.2       Požadavky na odstranění vad........................................................................................................................................... 7

6.2.1    Třída A................................................................................................................................................................................... 7

6.2.2    Třída B................................................................................................................................................................................... 8

6.3       Postupy pro odstranění vad.............................................................................................................................................. 8

6.3.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

6.3.2    Vybrušování.......................................................................................................................................................................... 8

6.3.3    Zavařování............................................................................................................................................................................ 9

Příloha A (informativní) Třídy a podtřídy jakosti povrchu s jejich příslušnými požadavky................................................. 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 10163-2:2004) byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 10 Konstrukční oceli - Jakosti, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

Tato část evropské normy nahrazuje EN 10163-2:1991 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové - Část 2: Plechy a široká ocel.

Tato série norem pod všeobecným názvem „Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové” se sestává z následujících částí:

      Část 1: Všeobecné požadavky

      Část 3: Tyče tvarové

V průběhu pětiletého zhodnocení EN 10163-2:1991 členové ECISS/TC 10 souhlasili s revizí EN 10163-2:1991. Bylo požadováno přizpůsobit text dokumentu ECISS DOCS N 809 Normalizace železa a oceli - Vzor normy na výrobek. Rovněž rozsah rozměrů podle EN 10025-2, které jsou zvýšené z 250 mm až na 400 mm, jsou začleněny do tohoto nového vydání.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Spolu s EN 10168-1 stanoví tento dokument dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných plechů a široké oceli v tloušťkách 3 mm ≤ t ≤ 400 mm.

POZNÁMKA Pro plechy s tloušťkou > 400 mm by měly být uzavřeny v době objednávky zvláštní dohody.-- Vynechaný text --