ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.60; 77.150.60                                                                                                                    Březen 1999

Zinek a slitiny zinku - Specifikace
pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

ČSN
EN 988

42 1570

 

Zinc and zinc alloys - Specifications for rolled flat products for building

Zinc et alliages de zinc - Spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment

Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse für das Bauwesen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 988:1996. Evropská norma EN 988:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 988:1996. The European Standard EN 988:1996 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          53706
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1179 zavedena v ČSN EN 1179 Zinek a slitiny zinku - Primární zinek (42 1382)

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty (42 0310)

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

EN 12019 dosud nezavedena

ISO 7438 zavedena v ČSN ISO 7438 Kovové materiály - Zkouška lámavosti (40 0401)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s.r.o., Panenské Břežany, IČO 25604716 - Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 988

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.120.60; 77.140.90

Deskriptory: rolled products, steel strips, zinc products, zinc alloys, buildings, chemical composition, mechanical properties, dimensions, tests, designation, marking, packing

Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky
pro stavebnictví

Zinc and zinc alloys - Specifications for rolled flat products for building

Zinc et alliages de zinc - Spécifications pour
produits laminés plats pour le bâtiment

Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse für das Bauwesen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-03-07. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1     Předmět normy......................................................................................................................................................................... 6

2     Normativní odkazy.................................................................................................................................................................... 6

3     Definice...................................................................................................................................................................................... 6

3.1  plochý výrobek........................................................................................................................................................................... 5

3.2  pás.............................................................................................................................................................................................. 6

3.3  svitek........................................................................................................................................................................................... 6

3.4  podélně stříhaný svitek........................................................................................................................................................... 6

3.5  plech........................................................................................................................................................................................... 6

3.6  pruh............................................................................................................................................................................................. 6

4     Požadavky.................................................................................................................................................................................. 6

4.1  Výroba......................................................................................................................................................................................... 6

4.2  Chemické složení.................................................................................................................................................................... 7

4.3  Mechanické vlastnosti............................................................................................................................................................. 7

4.4  Další požadavky........................................................................................................................................................................ 7

5     Rozměry a mezní úchylky........................................................................................................................................................ 7

5.1  Tloušťka..................................................................................................................................................................................... 7

5.2  Šířka............................................................................................................................................................................................ 7

5.3  Délka.......................................................................................................................................................................................... 8

5.4  Šavlovitost.................................................................................................................................................................................. 8

5.5  Rovinnost................................................................................................................................................................................... 8

6     Odběr vzorků a zkušební metody.......................................................................................................................................... 8

6.1  Odběr vzorků............................................................................................................................................................................. 8

6.2  Metody rozboru chemického složení.................................................................................................................................... 8

6.3  Zkušební metody mechanických vlastností........................................................................................................................ 8

6.4  Zkušební metody pro tvarové charakteristiky...................................................................................................................... 9

7     Dokumenty kontroly................................................................................................................................................................. 9

8     Označování................................................................................................................................................................................ 9

9     Značení, štítkování, balení.................................................................................................................................................... 10

9.1  Značení a štítkování............................................................................................................................................................... 10

9.2  Balení........................................................................................................................................................................................ 10

10   Údaje objednávky................................................................................................................................................................... 10

Obrázek 1 - Šavlovitost................................................................................................................................................................. 11

Obrázek 2 - Příčné prohnutí (korýtkovitost)............................................................................................................................... 11

Obrázek 3 - Podélné prohnutí..................................................................................................................................................... 11

Obrázek 4 - Zborcení (vyboulení)................................................................................................................................................ 12

Obrázek 5 - Zvlnění okrajů........................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Fyzikální vlastnosti............................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Výpočet hmotnosti............................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 209 „Zinek a slitiny zinku" se sekretariátem v AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do prosince 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do prosince 1996.

Tato norma definuje požadavky na výrobky, odvozené z požadovaných vlastností stanovených pro různé aplikace ve stavebnictví, a je podporována samostatnými normami pro zvláštní a běžné zkušební metody v pracovním programu CEN/TC 209/SC 3.

Příloha A (informativní) poskytuje informace o fyzikálních vlastnostech válcovaných výrobků ze slitiny zinek-měď-titan.

Příloha B (informativní) poskytuje návod uživateli pro výpočet hmotnosti výrobků pro rozsah tlouštěk.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na válcované ploché výrobky pro účely stavebnictví vyráběné ze slitiny zinek-měď-titan ve tvaru pásu, plechu nebo pruhu. Norma zahrnuje výrobky v rozsahu tloušťky od 0,6 mm do a včetně 1,0 mm a šířky od 100 mm do a včetně 1 000 mm.

Tato norma nezahrnuje tvarované nebo profilované výrobky nebo výrobky prefabrikované jiným způsobem než řezáním velikosti.

POZNÁMKA - Po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem při předložení objednávky může být tato norma nebo části této normy použity pro jiné tloušťky nebo šířky válcovaných plochých výrobků vyráběných ze slitiny zinek-měď-titan.-- Vynechaný text --