ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.30; 77.140.50                                                                                                                    Květen 2018

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely –
Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

ČSN
EN 10028- 6

42 0937

 

Flat products made of steels for pressure purposes –
Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered

Produits plats en acier pour appareils à pression –
Partie 6: Aciers soudable à grains fins, trempés et revenus

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen –
Teil 6: Schweißgeeignete Feinkornbaustähle, vergütet

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10028-6:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10028-6:2017. It was translated by Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10028-6 (42 0937) z března 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10028-6:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10028-6 z března 2018 převzala EN 10028-6:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1011-1:2009 zavedena v ČSN EN 1011-1:2009 (05 2210) Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

EN 1011-2:2001 zavedena v ČSN EN 1011-2:2002 (05 2210) Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10028-1:2017zavedena v ČSN EN 10028-1:2018 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Obecné požadavky

EN 10204:2004 zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 219 ze dne 7. července 2016 o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČO 65253213, Ing. Jan Weischera a Ing. Petr Oleš

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník České agentury pro standardizaci: Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 10028- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Červenec 2017

ICS 77.140.30; 77.140.50                                                                                         Nahrazuje EN 10028-6:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely –
Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

Flat products made of steels for pressure purposes –
Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered

Produits plats en acier pour appareils à pression –
Partie 6: Aciers soudable à grains fins, trempés
et revenus

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen –
Teil 6: Schweißgeeignete Feinkornbaustähle, vergütet

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-05-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 10028-6:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Rozměry a mezní úchylky rozměrů.............................................................................................................................................. 6

6......... Klasifikace a označování............................................................................................................................................................... 6

6.1...... Klasifikace......................................................................................................................................................................................... 6

6.2...... Označování....................................................................................................................................................................................... 7

7......... Údaje poskytované odběratelem................................................................................................................................................. 7

7.1...... Povinné údaje.................................................................................................................................................................................. 7

7.2...... Volitelné požadavky........................................................................................................................................................................ 7

7.3...... Příklady objednávky........................................................................................................................................................................ 7

8......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 7

8.1...... Způsob výroby oceli........................................................................................................................................................................ 7

8.2...... Dodávaný stav.................................................................................................................................................................................. 7

8.3...... Chemické složení............................................................................................................................................................................ 7

8.4...... Mechanické vlastnosti..................................................................................................................................................................... 7

8.5...... Jakost povrchu................................................................................................................................................................................. 8

8.6...... Vnitřní jakost..................................................................................................................................................................................... 8

9......... Kontrola............................................................................................................................................................................................. 8

9.1...... Druhy kontroly a dokumenty kontroly.......................................................................................................................................... 8

9.2...... Prováděné zkoušky......................................................................................................................................................................... 8

9.3...... Opakovací zkoušky, třídění a přepracování................................................................................................................................ 8

10....... Odběr zkušebních vzorků............................................................................................................................................................... 8

11....... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 8

12....... Značení.............................................................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Informace o svařitelnosti............................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Změny oproti předchozímu vydání EN 10028-6:2009............................................................................ 14

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2014/68/EU,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 15

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10028-6:2017) vypracovala technická komise ECISS/TC 107 Oceli pro tlakové účely, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10028-6:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice 2014/68/EU.

Vztah ke směrnici 2014/68/EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Přehled změn mezi tímto dokumentem a předchozím vydáním je uveden v příloze B.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení vyrobené ze svařitelných jemnozrných ocelí zušlechtěných uvedených v tabulce 1.

Platí rovněž požadavky a definice podle EN 10028-1:2017.

POZNÁMKA Jakmile bude tato evropská norma citována v Oficiálním věstníku EU (OJEU) pod směrnicí 2014/68/EU, je předpoklad shody se základními bezpečnostními požadavky (ESRs) směrnice 2014/68/EU omezen na technická data materiálů v této evropské normě (část 1 a jiné části souboru) a nepředpokládá se soulad materiálu s určenou částí zařízení. Proto je třeba provést hodnocení technických dat stanovených v této materiálové normě oproti požadavkům na konstrukci této určité části zařízení, aby se ověřilo, zda jsou splněny ESRs směrnice 2014/68/EU.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.